Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2009

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
1/2009

Periode intervju: januar 2009

Oppsummering

Etterspørsel og produksjon

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterer denne runden at produksjonen fortsetter å falle med om lag samme styrke som i forrige periode. Med unntak av oljeleverandørnæringen, som viser moderat vekst, er det fall i aktiviteten i alle næringer. Den sterkeste nedgangen finner vi i varehandelen og hjemmemarkedsindustrien. Drivkreftene bak denne utviklingen er redusert privat etterspørsel og lagernedbygging i distribusjonskjedene på grunn av usikkerheten som nå er i markedene.

Samlet faller produksjonen i hjemmemarkedsindustrien betydelig. Stabil produksjon i næringsmiddelindustrien bidrar positivt, mens byggevareindustri, møbelindustri, aviser og grafisk industri alle har fall i produksjon og etterspørsel. Eksportindustrien faller like mye denne runden som i forrige runde på grunn av sviktende internasjonal etterspørsel. I eksportindustrien meldes det om markert fall hos underleverandører til bilindustrien og innen prosessindustrien. Innen bygg- og anlegg faller produksjonen omtrent like mye som i forrige runde. Samtlige regioner rapporterer om fall i boligbygging, og det rapporteres om mange prosjekter innen næringsbygg som blir kansellert eller utsatt. Aktiviteten innen varehandel faller markert. Det er innenfor salg av bolig- og byggrelaterte varer, samt varige konsumgoder at nedgangen er størst. I tjenesteyting rettet mot næringsliv avtar aktiviteten svakt. Det er tjenesteyting rettet inn mot oljesektoren som synes å klare seg best. Utleie av arbeidskraft bidrar negativt. Aktiviteten i tjenesteyting rettet mot husholdningene avtar også, men noe mindre enn i forrige runde.

Fremover venter kontaktene om lag samme fall i produksjonen som siste 3 måneder. I oljeleverandørnæringen ventes for første gang på flere år et svakt fall seks måneder fram. 

Produksjonsnedgangen i hjemmeindustrien ventes å avta noe fremover, mens eksportørene venter at produksjonsfallet vil tilta. Våre kontakter innen oljeleverandørnæringen tror at en vedvarende lav oljepris etter hvert vil medføre utsettelse av investeringer og lavere aktivitet. Bygg og anlegg venter at aktiviteten vil avta i raskere takt enn nå. Årsaken er at mange prosjekter ferdigstilles samtidig som det er færre nye prosjekter å konkurrere om. Varehandelen tror nedgangen i salget vil bli mer moderat fremover enn fallet man har sett siste tre måneder. Tjenesteyting venter et moderat fall i aktiviteten fremover om lag på linje med nedgangen de har sett de siste tre månedene.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Bedriftene i nettverket rapporterer at kapasitetsutnyttelsen faller tydelig. Andelen bedrifter som oppgir at de har problemer med å møte en eventuell etterspørselsvekst er nå nede i 23 prosent. Dette nivået er betydelig lavere enn da kapasitetsutnyttingen var på sitt høyeste ved inngangen til 2008. Den markerte nedgangen skyldes kombinasjonen av at bedriftene har utvidet sin kapasitet de siste årene i takt med den kraftige veksten, samtidig som etterspørselen nå faller. Regionalt er kapasitetsutnyttelsen høyere i vest og i nord enn den er østafjells og i sør. Arbeidsmarkedet oppfattes som betydelig mindre stramt i denne runden i forhold til tidligere runder. Bare 10 prosent av kontaktene oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil være begrensende for en eventuell vekst i produksjonen. Dette er det laveste nivået som er notert siden vi begynte med dette spørsmålet i 2005, og betydelig lavere enn det høyeste nivået på rundt 50 prosent.

Sysselsetting

Det meldes om et svakt fall i sysselsettingen, på nivå med næringslivets egne forventninger for tre måneder siden. Det meldes om fall i alle næringene i privat sektor, men det er sysselsettingsutviklingen innen bygg og anlegg og industrien som faller mest. I kommune- og sykehussektoren er sysselsettingen stabil. For de neste tre månedene forventes sysselsettingen å avta ytterligere i privat sektor. Fortsatt er det bygg og anlegg og industrien som signaliserer sterkest nedgang i sysselsetting.

Investeringer

Investeringene forventes å falle i privat sektor, mens offentlig sektor budsjetterer med samme investeringsnivå fremover. Sviktende etterspørsel og produksjon gjør at mange av våre kontakter nå opplever å ha ledig kapasitet og behovet for investeringer er mindre. Usikkerhet rundt markedsutsikter og finansieringsproblemer fører til at mange planlagte investeringer utsettes.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Forventet årslønnsvekst for 2009 er litt i overkant av 3 ½ prosent. Dette er betraktelig lavere enn årslønnsveksten i 2008 som i forrige runde ble rapportert til rundt 6 prosent. Forventet lønnsvekst faller sterkt i alle næringene, sterkest innen industri og bygg- og anlegg.

Prisveksten er moderat, og avtagende sammenlignet med 2008. Med unntak av varehandel bidrar alle næringer til at prisveksten avtar. Det forventes avtakende prisvekst det kommende året. Det er dobbelt så mange som tror på lavere prisvekst enn på høyere prisvekst.

Det rapporteres samlet sett om fallende marginer og fallet er forsterket sammenlignet med forrige periode. Kun oljeleverandørnæringen rapporterer om bedre marginer. Marginene reduseres mest i eksportindustrien og i bygg og anlegg.

Oppdatert informasjon innhentet i mars

I mars ble 44 kontakter innen varehandel og tjenesteyting oppringt for å innhente mer informasjon om utviklingen i den sesongjusterte etterspørselen fra husholdningene og prisveksten på varer og tjenester. Samtalene fokuserte på utviklingen etter nyttår sammenliknet med 4. kvartal 2008.

Etterspørselen etter varige konsumgoder som bil, båt, møbler og elektriske artikler falt kraftig før jul. Etter nyttår rapporteres det at fallet avdempes. For båt og bruktbil er det antydninger til vekst i forhold til 4. kvartal 2008. Av varige konsumgoder er det bare byggevarer som rapporterer at det kraftige fallet i omsetningen har fortsatt. Innen reiseliv meldes det om fortsatt fall i belegget hos hotellene, mens restaurantene forteller om uendret eller svak nedgang i omsetningen. Salg av charterreiser har bedret seg noe over nyttår, men det velges billigere reiser.

Prisene på importerte varige konsumgoder presses opp på grunn av kronekursen. Dette reflekteres både i prisutviklingen siden nyttår og i planlagte prisøkninger fram mot sommeren. Dagligvarebransjen og restaurantbransjen setter opp prisene, blant annet på grunn av effekter av jordbruksoppgjøret. Prisen på øvrige varer og tjenester synes å ha falt, med unntak av byggevare og tekstil, som har holdt seg uendret. Reiseliv venter fallende priser frem mot sommeren. På de øvrige varene og tjenestene ventes uendrede priser.

Region Sørvest

Kontaktene i Sørvest rapporterer i denne runden om nullvekst i den aggregerte produksjonen. Fram mot sommeren venter kontaktene en moderat vekst i den aggregerte aktiviteten.

I hjemmemarkedsindustrien meldes det om moderat reduksjon i aktiviteten de siste månedene. For samme periode rapporterer kontakten i eksportindustrien om uendret aktivitetsnivå, mens kontaktene i oljeleverandørnæringene forteller om en svak økning. I første halvår av 2009 venter kontaktene i hjemmemarkedsindustrien om fortsatt moderat reduksjon, mens kontaktene i eksportindustrien venter uendret aktivitetsnivå. Kontaktene i oljeleverandørnæringen venter en markert vekst i aktivitetsnivået i denne perioden.

Kontaktene i bygg og anlegg rapporterer om uendret aktivitet de siste månedene, etter å ha rapportert om et kraftig fall i forrige runde. Disse venter et tydelig fall i første halvår av 2009.

I varehandelen forteller kontaktene om et kraftig fall i omsetningsvolumet. Framover ventes det at omsetningsvolumet vil holde seg på dette nivået.

Kontaktene i tjenesteyting mot næringslivet rapporterer om uendret aktivitet de siste månedene, mens kontaktene i tjenesteyting mot husholdningene forteller at de har hatt et markant fall i aktiviteten i samme periode. I første halvår av 2009 venter kontaktene i tjenesteyting at aktivitetsnivået vil holde seg uendret.

Kontaktene i industrien og kommune- og sykehussektoren forteller at de planlegger å øke investeringsnivået noe i 2009 i forhold til nivået i 2008. Kontaktene i tjenesteyting planlegger å holde sitt investeringsnivå uendret mens kontaktene i varehandelen venter et tydelig redusert investeringsnivå i 2009.

Kapasitetsproblemene i økonomien avtar. I denne runden er det 44 prosent av virksomhetene som melder om kapasitetsvansker. 20 prosent av kontaktene oppgir at tilgang på arbeidskraft er en kapasitetsbegrensning. Innen offentlig sektor melder imidlertid hele 3 av 4 kontakter at tilgang på arbeidskraft er et problem.

Det meldes samlet sett om noe nedgang i sysselsettingen. Nedgangen er spesielt sterk innen bygg og anlegg. Framover venter kontaktene i bygg og anlegg fortsatt betydelige reduksjoner i sysselsettingen. Også i varehandelen ventes noe reduksjon i sysselsettingen. Industrien venter noe økning i sysselsettingen framover. I tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren ventes det uendret sysselsettingsnivå.

Kontaktene i de private næringene venter samlet sett mellom 2 ½ prosent og 3 ½ prosent. Dette er en kraftig reduksjon fra årslønnsforventningene for 2008 i forrige runde hvor kontaktene rapporterte om forventninger på mellom 5 ½ og 6 prosent. De laveste forventningene finner vi nå i bygg og anlegg. I kommune- og sykehussektoren ventes årslønnsveksten for 2009 å bli 5 prosent.

Med unntak av bygg og anlegg viser alle næringene positiv prisvekst. Det er imidlertid kun varehandelen som viser sterkere vekst enn forrige runde. Det er flere kontakter som venter avtagende prisvekst i 2009 enn som venter tiltakende prisvekst.

Det er kun oljeleverandørnæringen som rapporterer om forbedrede marginer. De øvrige næringene melder om uendrede eller reduserte marginer. Den negative lønnsomhetsutviklingen er spesielt sterk i eksportindustrien.

Region Sør

I denne runden rapporterer kontaktene i region Sør om en markert nedgang i aktiviteten, samlet sett. Kontaktene oppgir at de venter en ytterligere markert nedgang i aktiviteten i første halvår av 2009.

I industrien rapporterer kontaktene i hjemmemarkedsindustrien om en kraftig reduksjon i produksjonen de siste månedene. Kontaktene i eksportindustrien melder om et markert fall i denne perioden og kontaktene i oljeleverandørnæringene rapporterer om uendret aktivitetsnivå. Både kontaktene i hjemmemarkedsindustrien og kontaktene i eksportindustrien venter en kraftig reduksjon i aktiviteten i løpet av første halvår 2009. I oljeleverandørnæringen ventes også fall, men på langt nær så kraftig.

Kontaktene i bygg og anlegg forteller om tydelig redusert aktivitet de siste månedene. Disse venter at aktivitetsfallet vil tilta noe fram mot sommeren.

Kontaktene i varehandelen forteller om markert reduksjon i aktiviteten og at de venter tilsvarende fall framover.

I tjenesteyting rapporteres det om tydelig fall både i tjenesteyting mot næringslivet og i tjenesteyting mot husholdningene. Kontaktene innenfor tjenesteyting venter også tydelig fall i aktiviteten i første halvår 2009.

Investeringsnivået faller samlet sett. Det er særlig industrien, men også kommune- og sykehussektoren, som planlegger et lavere investeringsnivå i 2009,  . De øvrige næringene venter uendret investeringsnivå.

Kapasitetsutnyttelsen i økonomien faller. 94 prosent av kontaktene svarer at de ikke har noen kapasitetsproblemer. Det er kun 5 prosent av kontaktene som oppgir at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning for produksjonen.

Sysselsettingen er på vei nedover. Dette gjelder spesielt i bygg og anlegg hvor kontaktene rapporterer om et tydelig fall i sysselsettingen. I industrien rapporteres det om noe reduksjon. De øvrige næringene rapporterer om uendret sysselsetting. Framover venter kontaktene i bygg og anlegg og i industrien en tydelig reduksjon i sysselsettingen. De øvrige næringene venter uendret eller svak reduksjon i sysselsettingsnivået.

Årslønnsveksten for inneværende år meldes å ligge mellom 3½ og 5 prosent. Mange virksomheter har store overheng fra i fjor. Dette er likevel en betydelig reduksjon i forhold til kontaktenes forventninger til årslønnsveksten for 2008 i forrige runde.

Det meldes om moderat til god vekst i utsalgsprisene. Prisveksten er sterkest innen industrien.. Neste år venter 42 prosent lavere prisvekst mens 19 prosent venter høyere prisvekst.

Lønnsomheten avtar. I denne runden rapporterer oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg om uendrede marginer, mens de øvrige næringene rapporterer om redusert lønnsomhet.

Region Øst

Denne runden fortsetter produksjonen å falle markert, men ikke fullt så mye som i forrige runde. Kontaktene venter fortsatt fall i produksjonen i første halvår av 2009, men mer moderat enn det vi så i siste kvartal av 2008.

I industrien forteller kontaktene i hjemmemarkedsindustrien om betydelig fall i produksjonen. Produksjonen i eksportindustrien faller moderat. Kontaktene i oljeleverandørnæringen vi har intervjuet denne runden eksporterer mesteparten av sin produksjon. Disse kontaktene har økt sin produksjon og bidrar til at samlet produksjon i eksportindustrien vokser moderat. I første halvår av 2009 venter hjemmemarkedsindustrien fortsatt betydelig fall i produksjonen, mens eksportindustrien samlet venter et mer moderat fall.

Produksjonen i bygg og anlegg faller fortsatt markert, som i forrige runde. Kontaktene forteller at redusert etterspørsel etter bolig- og næringsbygg fører til sterk konkurranse om offentlige oppdrag. Samlet sett venter kontaktene i bygg og anlegg et tiltagende fall i produksjonen fram mot sommeren.

I varehandelen avtar salgsvolumet betydelig, om lag som i forrige runde. Det er salget av varige konsumgoder som faller kraftig. Samlet venter varehandelen fortsatt fall i salget, men mer moderat enn det man har sett de siste to rundene.

Aktiviteten faller markant i tjenesteyting mot næringslivet, nesten like sterkt som i forrige runde. Tjenesteyting mot husholdninger melder også om fall i aktiviteten, men mindre enn i forrige runde. Samlet venter tjenesteyterne moderat fall i etterspørselen i første halvår av 2009.

Det ventes fortsatt nedgang i investeringene. Nesten like mye som i forrige runde.

Bare 11 prosent av kontaktene vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen. Kun 2 prosent av kontaktene oppgir tilgang på arbeidskraft som en begrensning.

For første gang faller sysselsettingen i regionen, samlet sett. Den faller i alle næringer, unntatt i tjenesteyting der den er uendret. Sysselsettingen faller kraftigst i bygg og anlegg, men også industrien og varehandelen rapporterer om betydelig reduksjon i sysselsettingen. Denne utviklingen ventes å vedvare også i første kvartal 2009.

Anslaget for årslønnsveksten i 2009 er i overkant av 3 ½ prosent, en kraftig reduksjon fra anslaget for 2008. Som i forrige runde ventes den høyeste lønnsveksten i det offentlige, mens bygg og anlegg venter den laveste lønnsveksten.

Den aggregerte prisveksten er på samme nivå som i forrige runde. I industrien og bygg og anlegg observerer vi fallende priser. I de øvrige næringene er prisveksten uendret eller tiltagende sammenlignet med forrige runde.  Fremover ventes det samlet sett noe høyere prisvekst.

Det samlede fallet i lønnsomhet, som vi for første gang observerte i forrige runde, fortsetter i denne runden. Det er kun eksportindustrien som melder om vekst i lønnsomheten. Dette forklares i stor grad av endringer i valuta. De øvrige næringene rapporterer om redusert lønnsomhet.

Region Nordvest

Kontaktene i region Nordvest rapporterer i denne runden om tilnærmet uendret aggregert aktivitetsnivå. I første halvår av 2009 ventes det en svak reduksjon i den samlede produksjonen.

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest rapporterer om et stabilt aktivitetsnivå de siste månedene. Disse kontaktene forventer at dette nivået opprettholdes i første halvår av 2009. Eksportindustrien har hatt en moderat nedgang i aktiviteten, men forventer et stabilt aktivitetsnivå framover. Aktiviteten i oljeleverandørnæringen er fremdeles på et høyt nivå, men kontaktene rapporterer nå om nullvekst, noe som er markert svakere enn det som ble rapportert i forrige runde. Markedsutsiktene er også nedjustert til moderat svekkelse i aktivitetsnivået i første halvår 2009.

I bygg og anlegg rapporterer kontaktene om god vekst i produksjonen. Dette er knyttet til økt etterspørsel fra oljesektoren og offentlige byggeprosjekter. Kontaktene innen denne bransjen forventer imidlertid en utflating mot et stabilt aktivitetsnivå i løpet av første halvår 2009.

Innen varehandel rapporteres det om nullvekst, og det samme forventes også i første halvår av 2009.

Næringsrettet tjenesteytende sektor melder om moderat vekst de siste månedene. Innen husholdningsrettet tjenesteyting meldes det om moderat svekkelse i aktivitetsnivået i denne perioden. Neste halvår forventes det samlet sett moderat nedgang i aktivitetsnivået i de tjenesteytende næringene.

Innen kommune- og sykehussektoren og varehandelen meldes det om økte investeringer. I de øvrige sektorene meldes det om uendret investeringsaktivitet.

I denne runden svarte 39 prosent av bedriftene at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen, noe som er 22 prosentpoeng lavere enn rapportert i forrige runde. Reduksjonen er i særlig grad for bedrifter innen bygg og anlegg og eksportindustri.  Det rapporteres om relativt små problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft totalt sett, i underkant av 13 prosent av bedriftene oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen. Problemene er størst innen varehandel.

I bygg og anlegg rapporteres det om moderat vekst i sysselsettingen. I de øvrige næringene har sysselsettingen vært stabil. Framover venter alle næringene uendret nivå på sysselsettingen.

Anslagene for årslønnsveksten i 2009 ligger i snitt på 3 prosent. Dette er en kraftig reduksjon i forhold til forventningene til årslønnsveksten for 2008 i forrige runde. Den største reduksjonen i forventet årslønnsvekst finner vi bygg og anlegg.

Den årlige prisveksten er samlet sett noe redusert fra forrige runde. I denne runden meldes det om markert vekst i utsalgsprisene i begge industrisektorene og i tjenesteyting mot næringsliv i 2008. I bygg og anlegg og tjenesteyting mot husholdning har prisveksten det siste året vært moderat. Varehandel melder om et stabilt prisnivå gjennom 2008. Andelen som forventer høyere prisvekst de neste 12 månedene er nå 16 prosent, noe som er 10 prosentpoeng høyere enn det som ble rapportert i forrige runde.

Driftsmarginene har det siste kvartalet gått noe ned i begge industrisektorene, og litt opp i bygg og anlegg og i tjenesteyting. For oljeleverandørene og varehandelsbedriftene har driftsmarginene vært stabile det siste kvartalet.

Region Nord

Det rapporteres om moderat fall i etterspørsel og produksjon i region Nord denne runden. Samlet ventes det også moderat fall frem mot sommeren.

I industrien forteller kontaktene i hjemmemarkedsindustrien om uendret aktivitet, mens kontaktene i eksportindustrien melder om markert fall i aktiviteten. Fremover venter kontaktene i hjemmemarkedsindustrien et moderat fall. Kontaktene i eksportindustrien venter at aktivitetsfallet vil tilta noe.

Kontaktene i bygg og anlegg rapporterer om markert reduksjon i produksjonen. Dette er tilsvarende aktivitetsfall som i forrige runde. Kontaktene venter noe mindre fall i aktiviteten i første halvdel av 2009.

I varehandelen rapporteres det om moderat fall. Aktivitetsfallet er noe redusert fra forrige runde og kontaktene venter uendret aktivitet fremover.

I tjenesteyting er det noe fall i aktiviteten både mot næringslivet og husholdningene. Det ventes at denne utviklingen fortsetter i samme takt frem mot sommeren.

Realinvesteringene reduseres i de private næringene. Kontaktene i kommune- og sykehussektoren oppgir at de planlegger å øke investeringsnivået noe.

Om lag 31 prosent av kontaktene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er på samme nivå som i forrige runde. Av disse er det 25 prosent som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser kapasiteten. Også dette er på om lag samme nivå som i forrige runde.

De siste månedene har det vært nedgang i sysselsettingen i alle sektorer foruten i kommune- og sykehussektoren hvor sysselsettingen er uendret. I bygg- og anleggssektoren er nedgangen størst. I neste periode forventes det nedgang i bygg og anlegg, varehandelen, samt kommune- og sykehussektoren. I de øvrige forventes det uendret sysselsetting.

Kontaktene i de private næringene venter at årslønnsveksten i 2009 blir kraftig redusert i forhold til årslønnsveksten for 2008. Kontaktene anslår at årslønnsveksten for 2009 vil bli mellom 3 og 3 ½ prosent. Kontaktene i kommune- og sykehussektoren venter også redusert årslønnsvekst for 2009 i forhold til 2008. Disse budsjetterer med en vekst på rundt 5 prosent for 2009.

Kontaktene rapporterer om uendret vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder, og samlet sett har veksten avtatt markert siden forrige runde. Tjenesteytende sektor melder om moderat vekst i utsalgsprisene, mens det er tydelig fall i bygg og anlegg. Fremover er det flere kontakter som venter lavere prisvekst enn høyere prisvekst.

Kontaktene rapporterer samlet sett om moderat fall i lønnsomhet siste 3 måneder sammenlignet med samme periode for 12 måneder siden. Sammenlignet med forrige runde har det vært et tydelig fall i lønnsomheten. Det er særlig utviklingen i bygg og anlegg som bidrar til å trekke lønnsomheten ned.

Region Midt-Norge

Hovedinntrykket denne runden er at etterspørselen og produksjonen samlet har fortsatt å falle fra forrige runde. Frem mot sommeren ventes det fall i alle næringer.

I industrien rapporterer hjemmemarkedsindustrien om et tydelig fall i aktiviteten, mens eksportindustrien og oljeleverandørnæringen rapporterer om uendret aktivitet. I første halvår av 2009 ventes det noe fall i hjemmarkedsindustrien og eksportindustrien og et markert fall i aktiviteten hos oljeleverandørnæringen.

Som i de to foregående rundene rapporterer kontaktene i bygg og anlegg om et tydelig produksjonsfall. Disse venter at produksjonsfallet vil tilta noe fremover.

Også i denne runden forteller kontaktene i varehandelen om markert fall i aktiviteten. De venter at aktiviteten vil fortsette å falle noe I første halvår av 2009.

Produksjonen faller innen tjenesteyting også. Tjenesteyting mot næringslivet har hatt et betydelig fall mens tjenesteyting mot husholdningene har falt mer moderat. For tjenesteyting ventes det samlet et ytterligere moderat fall frem mot sommeren.

Investeringene fortsetter å avta i de private næringene. Det er bare kommune- og sykehussektoren som planlegger investeringsvekst. Her er den planlagte investeringsveksten større enn i forrige runde.

Det rapporteres om stadig mer ledig produksjonskapasitet som en følge av et mindre stramt arbeidsmarked. Endringen fra forrige runde er betydelig både når det gjelder ledig produksjonskapasitet og tilgang på arbeidskraft.

Kontaktene i de private næringene rapporterer om reduksjon i sysselsettingen, mens kontaktene i kommune- og sykehussektoren melder om uendret sysselsetting. Fremover ventes det ytterligere fall i industri, bygg og anlegg og tjenesteyting. Varehandelen venter uendret sysselsetting og kommune- og sykehussektoren venter noe vekst i antall årsverk.

Årslønnsveksten forventes å ligge rundt 3 prosent i privat sektor. Dette er en kraftig reduksjon fra forventningene til årslønnsveksten for 2008 i forrige runde på mellom 5½ prosent til 6 ½ prosent. Kommune- og sykehussektoren forventer en årslønnsvekst i 2009 på 4 ½ prosent, en markert reduksjon fra forrige runde.

Det rapporteres om moderat prisvekst i alle næringer med unntak av bygg og anlegg hvor prisene nå faller. Samtlige næringer rapporterer om lavere prisvekst i denne runden enn i forrige. I tillegg er det flere av kontaktene som venter lavere prisvekst fremover enn som venter høyere. Sett i forhold til sist runde er det likevel flere som nå venter høyere prisvekst. Dette skyldes dels prisfall for enkelte varer og tjenester den siste tiden og dels at den svake krona forventes å gi seg utslag i sterkere prisvekst fremover.

Lønnsomheten avtar. I denne runden er det kun eksportindustrien som rapporterer om bedrede marginer. Oljeleverandørnæringen melder om uendret lønnsomhet. De øvrige næringene rapporterer om reduserte marginer.

Region Innland

Denne runden preges bildet av fortsatt nedgang i produksjon og etterspørsel. Bedriftene forventer i hovedsak at nedgangen skal vedvare frem mot sommeren, men med et mer moderat etterspørselsfall enn i de siste månedene.

Kontaktene i hjemmemarkedsindustrien rapporterer om fortsatt tydelig fall i aktiviteten i likhet med forrige runde. I denne runden melder også kontaktene i eksportindustrien om et tydelig fall, disse rapporterte om uendret aktivitet i forrige runde. I første halvår 2009 venter kontaktene i både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien et moderat fall.

Kontaktene i bygg og anlegg forteller at aktivitetsfallet i denne næringen har tiltatt. Kontaktene viser til at produksjonen de siste månedene har blitt tydelig redusert og at det også ventes noe mer fall i produksjonen frem mot sommeren.

I varehandelen rapporteres det samlet sett om et mer moderat fall enn i forrige runde, men fallet ventes å tilta noe mer frem mot sommeren.

I tjenesteytende sektor meldes det fortsatt om moderat vekst i aktiviteten. Veksten er sterkest for den delen som er rettet mot næringslivet. I første halvår av 2009 ventes det samlet sett uendret aktivitet i denne næringen.

Kontaktene i industrien forventer å redusere realinvesteringene som følge av ledig kapasitet, grunnet redusert etterspørsel og tidligere kapasitetsøkende investeringer. Varehandelen varsler uendret nivå på investeringene og tjenesteyting planlegger en markert økning. Kommunene og sykehusene budsjetterer med en tydelig reduksjon i investeringsnivået i 2009.

Kapasitetsbegrensningene har blitt ytterligere redusert fra forrige runde. De fleste kontaktene forteller at de ikke har noen kapasitetsbegrensninger og at heller ikke tilgangen på arbeidskraft utgjør noen kapasitetsbegrensning.

Samlet har det vært et tydelig fall i sysselsettingen i fjerde kvartal 2008. Både industrien og bygg og anlegg rapporterer om kraftige reduksjoner. De øvrige næringene forteller om uendret eller noe økt sysselsettingsnivå. Det ventes fortsatt reduksjon i sysselsettingen i første kvartal 2009, hovedsakelig i industrien.

Anslaget for årslønnsveksten i 2009 ligger denne runden betydelig lavere enn tilsvarende runde i 2008 for alle bransjer. Det er industrien og bygg og anlegg som nå har de laveste forventningene til årslønnsveksten.

Denne runden er det ingen bransjer med tiltagende prisvekst sammenlignet med forrige runde. Prisveksten har avtatt i eksportindustrien, bygg og anlegg og tjenesteyting mot husholdninger. I de øvrige bransjene er veksten på linje med forrige runde. Det er generelt en forventning om lavere prisvekst neste 12 måneder. Det er kun innenfor eksportindustrien at flertallet forventer økt prisvekst. Hovedårsaken til forventinger om dempet prisvekst er lavere kostnadsnivå og redusert etterspørsel.  

Denne runden er det et markert fall i lønnsomheten i industrien. I varehandel og tjenesteyting er det en moderat nedgang, mens det i bygg og anlegg meldes om uendret lønnsomhet.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 12. mars 2009 14:00
Publisert 12. mars 2009 14:00