Norges Bank

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Rapporter fra Regionalt nettverk

Resultatene fra intervjuene publiseres i rapporter fire ganger per år: i mars, juni, september og desember.

Rapporter fra Regionalt nettverk

Kart over regionale indikatorer

Bedriftene blir stilt en rekke spørsmål knyttet til økonomisk utvikling. I vår faste  samtaleguide (pdf) ser du hvilke tema vi spør om. Avslutningsvis ber vi bedriftene sette et tall fra -3 til +3 som beskriver det overordnede inntrykket av den økonomiske situasjonen i bedriften. De regionale indikatorene er gjennomsnittet av svarene til bedriftene i hver region.

Hvorfor har vi Regionalt nettverk?

Det regionale nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi over tid.

Jevnlig kontakt med økonomi- og samfunnsliv sikrer oss ofte informasjonen raskere enn tilgjengelig offentlig statistikk. Den direkte kontakten med lederne gjør det også mulig å hente inn nyansert og rik informasjon, som ikke dekkes av statistikk eller fanges opp i et spørreskjema. Både kvalitativ og kvantitativ informasjon fra nettverket brukes derfor aktivt i analyse- og prognosearbeidet i Norges Bank, og rapportene sendes til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i forkant av pengepolitiske beslutninger.

I 2023 gjorde vi enkelte endringer i Regionalt nettverk for å øke kvaliteten og brukervennligheten på tidsseriene.

Organisering

Utvalget av kontakter gjenspeiler produksjonssiden i økonomien både næringsmessig og geografisk. 

Vi har delt Norge inn i syv regioner. Norges Bank har det overordnede ansvaret, men vi har knyttet til oss fire forskningsinstitutter som agenter for nettverket. Disse har samtaler med bedriftene på vegne av Norges Bank.

Følgende forskningsinstitutter er agenter i Norges Banks regionale nettverk:

  • Kunnskapsparken Bodø
  • NORCE
  • NTNU Samfunnsforskning
  • Østlandsforskning


Det understrekes at informasjonen fra det regionale nettverket i noen grad er basert på skjønn, med hensyn på hvilke bedrifter som kontaktes og vurderinger av den økonomiske utviklingen. Rapportene fra nettverket representerer ikke Norges Banks eller enkeltbedrifters syn på den økonomiske utviklingen.

Sist endret 8. desember 2022 10:00

Nyeste rapport

Kontaktbedrift i Regionalt nettverk

Norges Banks regionale nettverk tar pulsen på norsk økonomi og er  viktig for sentralbankens analyser. 

Kontaktperson i Norges Banks regionale nettverk (pdf)

Sist endret 8. desember 2022 10:00