Norges Bank

Nyhet

Endringer i Regionalt nettverk fra 2023

Regionalt nettverk har fått et løft i form av endringer som blant annet styrker kvaliteten på informasjonen og gjør resultatene mer brukervennlige.

Bakgrunn

Norges Banks regionale nettverk ble etablert i 2002. Formålet er å innhente informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi raskt og å øke forståelsen for drivkreftene i økonomien. Informasjonen hentes inn gjennom jevnlige samtaler med et stort utvalg bedrifter på tvers av ulike næringer og steder i Norge.  I Regionalt nettverk er landet delt inn i syv regioner og lokale forskningsinstitusjoner gjennomfører majoriteten av intervjuene. Bedriftene svarer på faste spørsmål om blant annet produksjon, sysselsetting og kapasitetsutnytting.

Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi og brukes aktivt i analyse- og prognosearbeidet i Norges Bank. For å heve kvaliteten på informasjonen ytterligere og gjøre resultatene mer brukervennlige gjør vi nå noen endringer i Regionalt nettverk. Endringene trer i kraft i første runde av Regionalt nettverk 2023. 

Endringer i informasjonsinnhenting

Hver av de fire intervjuperiodene vil fremover deles i to. Den første delen vil gjennomføres tidlig i kvartalet, mens den andre delen gjennomføres mot slutten av kvartalet. Det vil derfor fortsatt være fire hovedrunder med intervjuer. Oppdelingen av hver hovedrunde vil derimot trolig være særlig nyttig i perioder med uforutsette hendelser og raske endringer i økonomien. Vi vil fortsatt publisere tallsett og rapporter for hver av de fire hovedrundene samlet, men ved behov vil vi også kommentere endringer mellom de to delrundene.

Vi vil øke antall bedrifter vi snakker med i hver hovedrunde. Samtidig fjerner vi kommuner og sykehus fra utvalget. Informasjonen fra disse kontaktene er stort sett tilgjengelige gjennom andre kilder og gir derfor lite ekstra informasjon. Kommuner og sykehus har også kun vært med i noen av de tidligere dataseriene, blant annet knapphet på arbeidskraft og årslønnsvekst.

Fremover vil regionale serier erstattes av en stemningsindikator for hver region. Flere av de regionale tidsseriene har vært basert på svært få bedrifter og regionale indikatorer vil trolig bedre fange opp ulikheter i den økonomiske utviklingen på tvers av landet. Bedriftene vil bli bedt om å sette et tall som beskriver det overordnede inntrykket av situasjonen i sin bedrift, sett i lys av forhold som etterspørsel, utsikter og lønnsomhet. Tallet 0 vil indikere en normalsituasjon. De regionale indikatorene beregnes som gjennomsnittet av bedriftenes svar i hver av de syv regionene.

Endring i periodisering, spørsmål og måleskala

Fremover vil spørsmålene i samtalene knyttes til kvartaler eller år, for eksempel produksjonsvekst inneværende kvartal. Det sikrer at alle bedriftene som er tilknyttet samme hovedrunde vil svare for de samme tidsperiodene, uavhengig av når i perioden intervjuet gjennomføres. Ved å knytte spørsmålene opp til konkrete tidsperioder vil resultatene bli mer brukervennlige og enklere å sammenligne med andre forventninger og anslag.

Endringene fører også til at det vil legges mer vekt på forventninger. Dette er en naturlig endring som følge av at økt tilgang og hyppighet på offentlig statistikk har redusert behovet for bakoverskuende informasjon.   

De fleste seriene i Regionalt nettverk har hatt en skala som går fra –5 til +5. Nå er tidsseriene endret slik at de viser vekstrater i prosent. Vi har beregnet historiske verdier for alle dataseriene og disse vil bli tilgjengelig i Norges Banks datatorg innen midten av mars 2023. Tidsseriene vil oppdateres i datatorget vårt etter hvert som det kommer nye verdier.

Norges Bank har hentet inn informasjon om prisforventninger gjennom både Regionalt nettverk og forventningsundersøkelsen. Historisk har forventningsundersøkelsen i langt større grad blitt brukt til å anslå fremtidig prisvekst. Vi velger derfor å ta ut spørsmålene om prisvekst i nettverket. På tidspunkt der det er spesielle forhold rundt prisveksten som vi lurer på, vil vi stille spørsmål rundt dette i egne spesialtemaer.

Se oppdatert samtaleguide (pdf) som viser hovedtemaene vi spør kontaktene om.

Publisert 8. februar 2023 09:30

Mer informasjon

Publisert 8. februar 2023 09:30