Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2007

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
3/2007

Periode intervju: Mai 2007

Oppsummering

Etterspørsel og produksjon

Det rapporteres om fortsatt god vekst i alle næringer. Samlet sett er veksten marginalt høyere enn rapportert i forrige runde. Markedsutsiktene for de neste 6 måneder er omtrent som i forrige runde, og det forventes samlet sett god vekst fremover. De fleste næringer rapporterer imidlertid også denne runden at kapasitetsgrenser og mangel på arbeidskraft begrenser mulighetene for videre vekst.

Sammenlignet med forrige runde er veksten lik i hjemmekonkurrerende industri og bygg og anlegg, mens den er svakt avtakende i eksportindustri og tjenesteyting. I varehandelen og oljeleverandørnæringen er veksten tiltakende.

Innenfor eksportindustrien er det god vekst i prosessindustrier, oppdrettsindustri og virksomheter rettet inn mot olje- og energi. I hjemmemarkedsindustrien er det solid vekst i alle regioner og i mange ulike bransjer. Veksten er særlig sterk i byggrelatert industri. Den sterke veksten i oljeleverandørindustrien viser at veksten i denne næringen har et bredt fundament, og ikke bare avhenger av de store prosjektene, Snøhvit og Ormen Lange, som snart avsluttes. I bygg og anlegg er tilgangen på arbeidskraft og byggevarer fortsatt faktorer som begrenser veksten noe. Rapporter fra flere regioner tyder på at næringsbygg tar over for bolig som den viktigste vekstdriveren. I varehandelen er veksten sterkest for salg av møbler, klær, sko, sportsutstyr, biler og elektriske produkter. I tjenesteyting er også veksten relatert til et bredt spekter av områder både innen næringsrettede og husholdningsrettede markeder. Veksten er sterkest for forretningsmessig og finansiell tjenesteyting.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

63 prosent av bedriftene oppgir at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 52 prosent oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Disse andelene er bare marginalt lavere enn i forrige runde. Størst kapasitetsutnytting finnes som tidligere i bygg og anlegg, hvor også tilgangen på arbeidskraft er vanskeligst. Ikke bare arbeidskraft, men også fysiske begrensninger som teknisk produksjonskapasitet og tilgang på råvarer og andre leveranser nevnes av mange industrikontakter. Det planlegges fortsatt vekst i investeringene, men i mindre takt enn det vi har sett tidligere i konjunkturoppgangen.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Det er god vekst i sysselsettingen, og veksten er noe høyere enn de foregående to rundene. Sysselsettingen har vokst mest i tjenesteyting. Sysselsettingen forventes å vokse omtrent i samme takt de neste 3 månedene.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Anslaget for årslønnsveksten ligger på 5 prosent i veid gjennomsnitt, mot 4 ¾ prosent i forrige runde, og 4 ½ prosent i runden før det igjen. Dette er om lag ett prosentpoeng høyere enn anslaget for 2006 ved samme runde i fjor. De høyeste forventningene finner vi i bygg og anlegg og tjenesteyting.

Deler av næringslivet erfarer store økninger i innsatsvarepriser. Det gjelder særlig industri som henter sine innsatsvarer fra globale råvare- og industrivaremarkeder, samt for innsatsvarer til bygg og anlegg. For store deler varehandelen er fortsatt innkjøpsprisene stabile, svakt voksende eller fallende.

De siste 12 måneder har det vært god vekst i utsalgsprisene, og prisveksten er den sterkeste vi har registrert så langt i nettverket. Prisveksten har også i denne runden vært sterkest i bygg og anlegg, tjenesteyting mot næringslivet og hjemmemarkedsindustri.

Neste 12 måneder forventer 26 prosent av kontaktene høyere prisvekst, 52 prosent venter uendret prisvekst, mens 22 prosent venter lavere prisvekst. Forventningene til økt prisvekst er noe lavere nå enn i forrige runde og ligger nå på nivå med inngangen til 2006. I bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og tjenesteyting venter virksomhetene i gjennomsnitt en høyere prisvekst, mens det er flere av virksomhetene i varehandel og eksportindustri som venter en lavere prisvekst enn de som venter en høyere prisvekst.

For næringslivet samlet sett er det er en moderat positiv utvikling i lønnsomheten. Størst økning i lønnsomhet finner vi i hjemmemarkedsindustrien og i bygg og anlegg.

Region Sørvest

Høykonjunkturen fortsetter i region Sørvest med god til sterk vekst i alle næringer. Det forventes at veksten vil holde seg på samme nivå fremover, eventuelt falle moderat.

I denne runden er det særlig eksportindustrien, oljeleverandørnæringen og tjenesteyting mot husholdninger som rapporterer om sterk vekst i etterspørselen.

I varehandel og tjenesteyting mot næringsliv holder etterspørselen seg på det sterke nivået som vi så i forrige runde. I hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg holder etterspørselsveksten seg solid som i forrige runde.

Investeringene forventes å øke totalt sett. Det forventes en betydelig økning innen hjemmemarkedsindustrien, mens investeringene i tjenesteyting ventes å være stabile.

Om lag 70 prosent av virksomhetene melder om noen eller betydelige kapasitetsvansker.

Rundt 60 prosent av virksomhetene mener mangel på kvalifisert arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Problemene er størst i bygg og anlegg og i offentlig sektor. Av de 40 prosent av bedriftene som sier at tilgangen på arbeidskraft ikke er et problem, melder flere at det snart kan bli et problem.

Alle næringer unntatt varehandel har økt sysselsettingen de tre foregående månedene og venter like høy eller høyere sysselsettingsvekst neste tre måneder. Det forventes sterkest vekst i oljerelatert industri.

Det stramme arbeidsmarkedet reflekteres i en fortsatt betydelig lønnsvekst. Forventet årslønnsvekst for 2007 er høyest i bygg og anlegg og industri, hvor spesielt ingeniører får historisk høye lønnshopp.

Vi registrerer denne runden en betydelig prisøkning på innsatskostnader utover råvarer. Det meldes nå også om prisøkninger på reise-, IT- og verftstjenester.

Veksten i utsalgspriser har vært betydelig. Forventningene til prisveksten fremover er noe lavere enn i forrige runde. Det er imidlertid store variasjoner mellom virksomhetene.

Lønnsomheten utvikler seg positivt for alle bransjer utenom hjemmemarkedsindustri hvor den er stabil. Lønnsomhetsveksten er stabil eller avtagende i alle bransjer utenom i bygg og anlegg hvor den har tiltatt siden forrige runde.

Region Sør

Den gode veksten i region Sør fortsetter på bred basis. Hjemmemarkedsindustrien melder om en noe høyere veksttakt enn registrert i mars. Innen bygg- og anleggsbransjen har veksten vært litt lavere enn i forrige runde.

Næringslivet går svært godt og mange har store ordrereserver. Optimismen er derfor stor og framtidsutsiktene lyse hos næringslivslederne. Veksten ventes å holde seg oppe fremover

Investeringsplanene for de neste tolv månedene ligger noe lavere enn investeringsnivået det siste året både i industrien og tjenesteytende næringer. Blant industribedriftene skyldes det først og fremst at investeringsnivået har vært høyt en lengre periode og økte leveringstider fra leverandørleddet gjør at investeringsprogrammer trekkes ut i tid. Dernest utsettes en del prosjekter på grunn av få anbud og høye priser. I kommune- og sykehussektoren ligger investeringene stabilt høyt.

Stadig flere virksomheter opplever kapasitetsproblemer i region Sør. Over halvparten av kontaktene melder om kapasitetsproblemer. Nytt for runden er at kapasitetsutnyttelsen øker i varehandel og tjenesteyting. Sammenlignet med tilbakemeldingene fra forrige runde er det en stadig høyere andel i disse næringene som nå melder om at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor for produksjonen ved en vekst i etterspørselen.

Det har vært en god sysselsettingsvekst innen bygg- og anlegg, industri og forretningsmessig tjenesteyting. Innen kommune- og sykehussektoren har sysselsettingen økt svak innen helse- og omsorg.

Årslønnsveksten forventes å ligge i intervallet 5-6 prosent.

Det er god vekst i utsalgsprisene. Prisveksten er sterkest bygg- og anlegg, trevare- og prosessindustri og forretningsmessig tjenesteyting. Neste 12 måneder venter 65 prosent av kontaktene uendret prisvekst og 19 prosent venter høyere prisvekst.

Region Øst

Den gode veksten fortsetter i region Øst. Det har vært solid vekst i alle næringer siste 3 måneder. Det er ingen tegn til avmatting. Veksten forventes å holde seg oppe fremover.

I hjemmemarkedsindustrien fortsetter den gode veksten. Veksten er spesielt sterk for byggrelatert industri. I eksportindustrien er veksttakten god.

I bygg og anlegg er veksten solid, og den synes å være sterkere enn i forrige runde. Det er nå sterkere vekst i næringsbygg enn i boliger. I anlegg er det sterk vekst.

I varehandel er det god vekst. Det er sterkest vekst for møbler, klær og sko.

Tjenesteyting mot næringslivet er den næringen med sterkest vekst, slik den har vært en stund nå. Det er særlig god vekst i forretningsmessig og finansiell tjenesteyting. Den sterke veksten forventes å fortsette også et halvt år frem. I tjenesteyting mot husholdningene er det noe lavere vekst enn mot næringslivet.

61 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en ventet/uventet vekst i etterspørselen. Dette er høyere enn i forrige runde, men litt lavere enn i november. Problemene er fortsatt størst i bygg og anlegg der både arbeidskraft og tilgangen på materialer og isolasjon virker begrensende på produksjonen.

Sysselsettingen har økt de siste 3 månedene, og veksten er høyere enn i forrige runde. Veksten har vært sterkest i bygg og anlegg. Det forventes fortsatt vekst i sysselsettingen neste 3 måneder, men i noe mindre takt enn veksten siste 3 måneder.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er om lag 5 ¼ prosent, 0,5 prosentpoeng høyere enn i forrige runde.

Det er god vekst i utsalgsprisene og veksten har tiltatt sammenliknet med forrige runde. Det er særlig i industrien og bygg og anlegg hvor prisveksten har tiltatt. Færre forventer høyere prisvekst fremover.

Region Nordvest

Eksportindustrien melder om moderat volumvekst siste kvartal. Det forventes god vekst neste halvår. Hjemmemarkedsindustrien har hatt god vekst siste kvartal, og her forventes det god vekst også neste halvår.

Aktiviteten i oljeleverandørnæringen fortsetter å øke. Veksten siste kvartal har vært god, og den ser ut til å fortsette også neste halvår. Det kontraheres fremdeles mange nye offshoreskip for levering flere år fram i tid. Kapasitetsproblemer på skipsverftene og deres underleverandører er, som rapportert i forrige runde, en begrensende faktor for den videre veksten.

Bygg og anlegg har hatt god vekst også siste kvartal, og opererer nå med full kapasitetsutnyttelse. Det er fremdeles stor etterspørsel fra offentlig sektor, industri og boligmarkedet. Det forventes god vekst også neste halvår. Mangelen på arbeidskraft setter imidlertid grenser for hvor stor veksten kan bli.

Varehandelen har hatt god vekst siste kvartal. Det er forventninger om moderat vekst neste halvår. Innen tjenesteyting har det vært god vekst både i den næringsrettede og den husholdningsrettede delen. Det forventes samme vekst også neste halvår.

Det foreligger planer om økte investeringer i alle sektorer utenom varehandel. De største investeringsplanene finner vi i oljeleverandørnæringen, og da spesielt innen shipping og utstyrsproduksjon.

Sysselsettingen har økt siste kvartal i industri, bygg og anlegg og tjenesteyting. I disse næringene forventes det også videre vekst i sysselsettingen. Bygg og anlegg venter sterkest vekst. Varehandel og offentlig sektor har ikke hatt vekst i sysselsettingen de siste tre månedene, og her forventes det heller ikke sysselsettingsvekst neste kvartal. Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. 80 prosent av kontaktene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en ytterligere vekst i etterspørselen.

Anslaget på årslønnsveksten for 2007 ligger på mellom 4,5 og 5 prosent, og dette er om lag det samme som rapportert i forrige runde.

Det god vekst i utsalgsprisene. Det har vært prisvekst i alle sektorer, men høyest i bygg- og anleggsbransjen og i tjenesteyting mot næringsliv. Nesten 30 prosent av kontaktene forventer høyere prisvekst neste 12 måneders periode. Andelen som forventer høyere prisvekst er lavere enn i forrige runde. Lønnsomhetsutviklingen har vært positiv for alle sektorer. Størst forbedring i lønnsomhet finner vi i oljeleverandørnæringen.

Region Nord

Det er god vekst i alle næringer i region Nord. Fremover er det forventninger om vekst i om lag samme takt.

Det er god vekst i industrien i region Nord. Den høye aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen bidrar fortsatt i stor grad til vekst i etterspørselen for hjemmemarkedsindustrien. I eksportindustrien er det også god vekst og ingen tegn til avmatning. Det forventes god vekst i industrien også kommende periode.

For bygg og anlegg er det god vekst. Det forventes god vekst også neste halvår, og private og offentlige yrkesbygg forventes å utgjøre en større andel av oppdragsmengden.

I varehandelen er det god vekst, og for de neste 6 måneder ventes vekst i samme takt. Veksten er størst i salget av byggevarer, biler, møbler og klær.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting, men med noe lavere veksttakt enn forrige runde i tjenesteyting rettet mot næringsliv. Veksten er sterkest innen skipstekniske konsulenttjenester, bemanningstjenester og reklame.

58 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en nedgang fra forrige runde, hvor 66 prosent svarte det samme.

Det har vært vekst i sysselsettingen i industrien, tjenesteyting og varehandelen. I de andre sektorene er sysselsettingen uendret siste periode. For de neste tre månedene forventes det vekst i sysselsettingen i alle sektorer, sterkest i varehandelen. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er fortsatt høyest i bygg og anlegg, etterfulgt av tjenesteytende sektor og industrien.

Årslønnsveksten for 2007 anslås i denne runden til mellom 4 ½ og 5 ½ prosent. Forventningene er høyere sammenlignet med tilsvarende runde i fjor, med unntak av tjenesteytende sektor hvor de er på samme nivå.

Samlet sett er det moderat til god vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder. Prisveksten har avtatt noe fra forrige runde. For de kommende 12 månedene er det 45 prosent som venter uendret prisvekst, mens 22 prosent forventer høyere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er lavere enn ved forrige rapportering. Forventningene er høyest i bygg og anlegg, som er den sektoren med størst prisøkning på innsatsfaktorer.

Region Midt-Norge

Det er fortsatt vekst i alle næringer. Veksten synes å være sterkest i varehandel og tjenesteyting, mens den er svakest i bygg- og anleggsbransjen. Markedsutsiktene er positive, men kapasitetsproblemer i flere næringer gir mindre rom for vekst fremover.

Investeringene ser ut til å øke i alle næringer. Størst vekst synes det å bli i varehandel.

Sysselsettingen vokser i alle næringer unntatt offentlig sektor hvor sysselsettingen er stabil. Veksten er sterkest i industri. I offentlig sektor ser sysselsettingen ut til å bli stabil også fremover, mens det fortsatt forventes vekst i de andre næringene.

Det er lite ledig produksjonskapasitet og skranken er som oftest tilgangen på arbeidskraft.

Forventningene til lønnsvekst er høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Forventet årslønnsvekst er høyest i bygg- og anleggsbransjen og i tjenesteyting. I industrien og offentlig sektor er anslaget på årslønnsveksten høyere enn tidligere i år.

Det er god prisvekst i alle næringer. Eksportindustrien og tjenesteyting rettet mot husholdningene har lavest prisvekst. I bygg- og anleggsbransjen er prisveksten sterk og den synes også å være tiltakende.

I tjenesteyting forventes det at prisveksten vil bli høyere det kommende året. I varehandel og bygg og anlegg forventer de fleste en vekst i samme takt som nå også fremover, mens det i industrien er større variasjon i forventningene.

Marginene synes å være voksende i hjemmemarkedsindustri, varehandel og tjenesteyting. I bygg og anlegg og tjenesteyting tyder det på at sterk kostnadsvekst har redusert marginene sammenliknet med tidligere i år.

Region Innland

Det er god vekst i etterspørsel og produksjon i Innlandet. Veksten har tiltatt i industrien og tjenesteyting mot næringslivet, mens den har avtatt noe i varehandelen.

I industrien er det god vekst, den er sterkest i hjemmemarkedsindustrien. Produsenter som leverer til byggeindustrien har sterkest økning i etterspørselen.

Aktiviteten i bygg og anlegg viser fortsatt vekst, men veksten er avtakende denne runden. Næringsbygg, slik som bygg for varehandel, offentlig sektor og reiseliv, øker mer enn boligbygging.

I varehandelen bedømmes veksten å være noe svakere enn forrige runde. Deler av varehandelen merker økt konkurranse fra grensehandel. Økende salg av sportsartikler og bildeler bidrar til god vekst denne runden.

I tjenesteyting er det god vekst i alle bransjer, samlet om lag på linje med foregående runder. Veksten er god til sterk innen forretningsmessig og finansiell tjenesteyting, reiseliv og media.

Utsiktene for de neste 6 måneder tilsier fortsatt god vekst i de fleste næringer. I industrien forventes utflating av veksttakten, blant annet grunnet forventninger om svakere vekst i bygg- og anleggssektoren og usikkerhet med hensyn til utviklingen i eksportmarkedene.

Investeringsnivået er økende i industrien og i kommunene, og noe fallende innen tjenesteyting.

Denne runden oppgir 58 prosent av bedriftene at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 38 prosent opplyser at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Forrige runde var andelene henholdsvis 51 og 33 prosent.

Sysselsettingen har de siste 3 måneder økt, særlig innen tjenesteyting. Forventningene om sysselsettingsvekst framover knytter seg særlig til denne sektoren. Et tegn på at tilgangen på arbeidskraft er begrenset, ligger i at flere bedrifter nå eksplisitt tar forbehold om at det er mulig å få tak i folk med rett kompetanse.

Anslaget for lønnsveksten ligger noe over forrige runde, og er nå på 4 - 5 prosent, noe som også er over tilsvarende runde i 2006. Anslaget for lønnsveksten har økt siden forrige runde i industrien, varehandelen og i kommunene.

Det er samlet sett god vekst i utsalgsprisene, som i forrige runde. Sammenliknet med forrige runde har prisveksten tiltatt i bygg og anlegg og hjemmemarkedsindustrien, mens den er lavere for tjenesteyting mot næringslivet. I bygg og anlegg er prisveksten sterk.

Forventningene går i sum i retning av stabil prisvekst de neste 12 måneder. Det forventes fortsatt sterk prisvekst i bygg og anlegg og øvrig tjenesteyting. Økt lønnsvekst bidrar til forventninger om tiltakende prisvekst, mens noe svakere utvikling blant annet begrunnes med at betydelige prisøkninger allerede er gjennomført.

Lønnsomheten er økende i alle bransjer på grunn av økt volum, samt økte priser for mange varer og tjenester.

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 27. juni 2007 14:00
Publisert 27. juni 2007 14:00