Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2007

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
1/2007

Periode intervju: Januar og februar 2007

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Det rapporteres fortsatt om god vekst i alle næringer, men noe svakere enn i forrige runde. Veksten har avtatt i hjemmemarkedsindustri og bygg og anlegg. Det er fortsatt markert vekst i oljeleverandørnæringen og tjenesteyting mot næringsliv. Utsiktene for de neste 6 månedene er positive, men det ventes noe svakere vekst i alle næringer.

Det er fortsatt god vekst i både eksportindustri og hjemmemarkedsindustri, selv om veksten er litt lavere enn i forrige runde. For hjemmemarkedsindustrien er det leverandørene av møbler, innredning og utstyr til næringsbygg og dels byggevareprodusenter som viser sterkest vekst. I eksportindustrien er det god til sterk vekst i deler av prosessindustrien, fiskeindustrien og deler av teknologiindustrien. Oljeleverandørnæringen vokser om lag i samme takt som forrige runde med særlig sterk vekst innen shipping og forsyningstjenester. Veksten avtar i bygg og anlegg. Stadig flere bedrifter gir signaler om at mangel på kapasitet begrenser veksten. Markedet for næringsbygg ventes fortsatt å vokse, mens boligbyggingen trolig avtar eller stabiliseres. Det er god vekst i anlegg. I tjenesteyting er veksten vedvarende og god, og er sterkest innen forretningsmessig tjenesteyting og transport. 

Kapasitetsutnytting og tilgang på arbeidskraft

56 prosent av bedriftene oppgir at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 47 prosent oppgir at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Disse andelene er lavere enn i forrige runde, men om lag på nivå med runde 4 i 2006. Inntrykkene fra intervjuene er imidlertid ikke at kapasitetssituasjonen er forbedret eller at arbeidsmarkedet er mindre stramt. Det er grunn til å tro at sammensetningen av utvalget kan forklare noe av nedgangen. Vi har blant annet med færre kontakter fra oljeleverandørnæringen og eksportindustrien enn i forrige runde.

Kapasitetsutnyttingen og mangelen på arbeidskraft er størst i bygg og anlegg og industrien. Mangelen på arbeidskraft er særlig knyttet til høyere utdannet arbeidskraft som ingeniører, arkitekter, økonomer og IT-utdannede, men det er også mangel på sjåfører og mekanikere.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen har økt bra de siste 3 månedene. Veksten er noe lavere enn i de to foregående rundene. Tjenesteyting har økt sysselsettingen mest, dernest bygg og anlegg og industri. Det forventes fortsatt vekst i sysselsettingen de neste 3 månedene. Utsiktene er imidlertid noe svakere enn i forrige runde. Mulighetene for vekst i sysselsettingen begrenses dels av tilgangen på kvalifisert personell. Alt i alt kan det synes som om sysselsettingsveksten nå har passert toppen.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Anslaget for årslønnsveksten i år er 4,5 prosent i veid snitt. Dette er noe lavere enn det som ble rapportert i runde 5 2006, men langt høyere enn forventningene i tilsvarende runde i 2006. Det er særlig i industri og varehandel at forventningene har økt sammenliknet med fjoråret.

Prisveksten ligger om lag på samme nivå som forrige runde etter å ha tiltatt gjennom hele fjoråret. I bygg og anlegg er nå prisveksten klart tiltakende. Neste 12 måneder forventer 44 prosent av kontaktene uendret prisvekst, 37 prosent venter høyere prisvekst, mens 20 prosent venter lavere prisvekst. Forventningene om økt prisvekst er høyere enn i de foregående rundene. Det er særlig i bygg og anlegg og hjemmemarkedsindustri at prisveksten ventes å øke mest. Det er kun i eksportindustri at en overvekt forventer lavere prisvekst.

Lønnsomheten har økt i de fleste bransjer sammenliknet med samme periode i fjor. Den har økt mest i oljeleverandørnæringen, men det har også vært en god økning i øvrig industri og tjenesteyting. I tjenesteyting er det særlig finansnæringen og forretningsmessig tjenesteyting som har hatt en god økning i lønnsomheten.

Region Sørvest

Høykonjunkturen fortsetter. Aktivitetsnivået i oljeleverandørnæringen øker fortsatt. Varehandelen hadde en særlig sterk vekst i denne runden. Eksportindustrien og tjenesteyting rapporterer også om god vekst.

Den moderate veksten i bygg og anleggssektoren holder fram. Denne er uttrykk for et særdeles høyt aktivitetsnivå i utgangspunktet og at en er nær kapasitetsgrensen. Veksten er også moderat i hjemmeindustrien i denne runden.

Markedsutsiktene for neste halvår er positive. Alle næringer forventer god vekst.

Investeringene forventes å øke i alle næringer. Mest påfallende i forhold til tidligere runder er investeringsveksten i kommunesektoren. Dette er et klart uttrykk for at kommunene befinner seg i en positiv økonomisk situasjon.

Vel halvparten av virksomhetene mener at mangel på arbeidskraft kan begrense mulighetene for ekspansjon. Alle næringer møter beskrankninger knyttet til tilgang på arbeidskraft. Særlig anstrengt er situasjonen i bygg og anlegg.

Sysselsettingen øker i alle næringer, også i kommunesektoren. Nær halvdelen av virksomhetene forventer å øke bemanningen de neste tre månedene. Bare få vil redusere bemanningen. Arbeidsmarkedet vil fortsatt være svært stramt..

Så tidlig på året uttrykker mange av virksomhetene en viss usikkerhet om hvor sterk lønnsveksten vil bli. Foreløpig tilsier forventningene at årslønnsveksten vil bli om lag lik fjoråret.

Prisveksten er betydelig i petroleumsnæringen og bygg og anlegg. Den er til dels moderat i tjenesteyting og hjemmekonkurrerende industri. I eksportindustrien er prisene fallende, mens de i varehandelen holder seg relativt stabile. Ca. fire av ti bedrifter venter en høyere prisstigning de neste tolv måneder, mens tre av ti forventer en stabil prisutvikling jevnført med fjoråret. Dette er samlet sett en noe sterkere forventning om høyere prisvekst enn i forrige runde.

Lønnsomheten utvikler seg stabilt eller positivt i alle bransjer.

Region Sør

Fra industrien meldes det om moderat vekst, en noe lavere veksttakt enn registrert høsten og vinteren 2006. Også oljeleverandørene har en lavere vekst nå enn tilfellet var i fjor. Det skyldes at stadig flere virksomheter i industrien produserer med full kapasitetsutnyttelse. Veksten innen bygg- og anleggsbransjen, varehandel og tjenesteyting er god og på nivå med forrige runde.

Flertallet av virksomhetene forventer samme vekst også 6 måneder fram. Et mindretall venter en noe svakere veksttakt fordi utgangspunktet nå er blitt høyere. Næringslivet ser positivt på fremtiden selv om flere bransjer er bekymret for den manglende tilgangen på ønsket fagkompetanse.

I industrien og tjenesteyting er investeringstakten moderat. Investeringene i kommunene synes å falle svakt. På grunn av press i bygg og anleggsbransjen og mangel på materialer blir budsjetterte prosjekter utsatt i tid i kommunene.

Kapasitetsutnyttelsen i region Sør er om lag den samme nå som høsten og vinteren 2006. Men kapasitetsproblemene har tydelig økt i omfang innen noen industribransjer. De er fortsatt størst kapasitetsproblemer i bygg- og anleggsbransjen.

Sysselsettingen fortsetter å øke. Selv om veksten er sterkest forankret i privat sektor, har forbedring i kommuneøkonomien også fått positiv innvirkning på sysselsettingen.

Årslønnsveksten forventes å ligge i intervallet 4-6 prosent.

Utsalgsprisene viser god vekst, en litt sterkere vekst enn i forrige runde. Utsalgsprisene har steget mest i oljeleverandørnæringen, skipsverkstedsindustrien og forretningsmessig tjenesteyting. Neste 12 måneder venter 59 prosent en uendret prisvekst og 29 prosent venter en høyere prisvekst.

Region Øst

Det er fortsatt god vekst i region Øst, på linje med forrige runde. Markedsutsiktene er positive, men kontaktene våre venter samlet sett noe lavere vekst fremover.

Industrien i regionen går fortsatt bra. I hjemmemarkedsindustrien er det leverandører til bygg og anlegg som har hatt den sterkeste veksten, slik det har vært over en lengre periode. Kapasitetsbegrensninger og mer moderate forventninger i bygg og anlegg bidrar til at kontaktene venter avtakende vekst fremover. I eksportindustrien rapporterer særlig teknologiindustri og leverandører til offshorenæringen om sterk vekst.

I bygg og anlegg har det vært moderat vekst i siste periode, og det er i all hovedsak kapasiteten som begrenser veksten. Etterspørselen er fortsatt sterk. Fremover kan det se ut til at veksten i boligbyggingen avtar, mens veksten i anlegg og næringsbygg tiltar.

I varehandelen er det god vekst i forbruksvarer som klær, møbler og elektriske artikler. Det har vært svakere utvikling for sportsutstyr som følge av en snøfattig start på vinteren.

I tjenesteyting mot næringslivet rapporteres det om sterk vekst i siste periode. Det er særlig forretningsmessig tjenesteyting, finans og transport som bidrar til den markerte veksten. Det er også god vekst i mer husholdningsrettet tjenesteyting som telekom og hotell og restaurant. Det er få tegn til avmatning.

Det er 55 prosent av bedriftene som i denne runden vil ha problemer med å møte en ventet/uventet vekst i etterspørselen. Det er en nedgang fra november, men likevel betydelig høyere enn rapportert i øvrige runder i fjor. Det meldes fortsatt om problemer med å få tak i arbeidskraft, særlig i bygg og anlegg og i tjenesteyting.

Sysselsettingen har økt i tjenesteyting, bygg og anlegg og i kommunesektoren de siste 3 månedene, men i noe mindre takt enn tidligere. Det kan se ut som veksten i sysselsettingen har passert toppen. Fremover er det planer om fortsatt økning i tjenesteyting og bygg og anlegg, men ingen endring i de andre næringene.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er om lag 5 prosent. Dette er om lag likt som årslønnsveksten for 2006 rapport i november. Det er imidlertid alltid stor usikkerhet knyttet til lønnsanslagene så tidlige på året.

De siste 12 månedene har prisene økt i samme takt som i forrige runde. Det er særlig bygg og anlegg, industri og tjenesteyting mot næringslivet som har hatt en god økning i prisene siste året. Neste 12 måneder forventer 45 prosent av kontaktene uendret prisvekst, 40 prosent venter høyere prisvekst, mens ca 15 prosent venter lavere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er høyere enn i forrige runde. Sammenliknet med forrige runde er det flere som venter høyere prisvekst i tjenesteyting mot næringslivet og i varehandel.

Region Nordvest

Hjemmemarkedsindustrien melder om god volumvekst samlet sett, og tror også på god vekst neste halvår. Det er som tidligere rapportert spesielt industri med leveranser til offshoresektoren som har god og til dels sterk vekst, men også leverandørindustri til bygg og anlegg og oppdrettsnæringen opplever god vekst. Næringsmiddelindustrien preges av hard konkurranse og moderat vekst. Eksportindustrien har fremdeles god vekst, men en forventer at veksten avtar noe neste halvår.

Etterspørselsveksten i oljesektoren fortsetter å øke og horisonten for videre vekst forlenges ytterligere. Det kontraheres nye offshoreskip for levering fram mot 2010. Kapasitetsproblemer på skipsverftene er nå det som begrenser videre vekst.

Bygg og anlegg opererer med full kapasitetsutnyttelse og med stor grad av innleid arbeidskraft. Etterspørselen er stor, både fra industrien, offentlig sektor og i boligmarkedet. Det er tegn til utflating av veksten neste halvår på grunn av mangel på arbeidskraft.

Varehandelen har hatt god vekst siste kvartal og forventer tilsvarende utvikling neste halvår. Konkurransen er hard og prisveksten er moderat. Innenfor tjenesteyting er det fortsatt god vekst både innen den næringsrettede og den husholdningsrettede delen. Det forventes samme vekst neste halvår i disse sektorene.

Det foreligger planer om økte investeringer i alle næringer, men mest innen tjenesteyting og offentlig sektor.

Det har vært sysselsettingsvekst i alle næringer utenom bygg og anlegg den siste perioden. Her er det mangel på arbeidskraft som har vært begrensningen. Størst har sysselsettingsveksten vært i industrien. Det er imidlertid stor mangel på kvalifisert arbeidskraft - spesielt ingeniører og prosjektledere – også i industrien. Om lag 70 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er en litt lavere andel enn rapportert i forrige runde, men dette kan skyldes utvalget.

Den forventede lønnsveksten i 2007 ligger på rundt 4 prosent, og dette er litt lavere enn lønnsveksten i 2006 som anslått i november. Mange kontakter er imidlertid svært usikre på sine anslag, og frykter i realiteten en noe høyere vekst. For den tradisjonelle eksportindustrien er dette, kombinert med frykt for sterkere krone, et stort usikkerhetsmoment i forhold til framtidig lønnsomhet.

Prisveksten siste år har samlet sett vært forholdsvis høy, og da spesielt innenfor bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og tjenesteyting mot næringsliv.

Lønnsomhetsutviklingen har vært positiv for alle sektorer, men som før er det spesielt oljeleverandørnæringen som opplever størst vekst i lønnsomheten.

Region Nord

Det er fortsatt god vekst i region Nord. Fremover er det forventninger om vekst i om lag samme takt.

Veksten i hjemmemarkedsindustrien fortsetter, men med lavere takt enn tidligere. Veksten drives særlig av verftsindustrien og leverandører til oljeindustrien. I eksportindustrien er det tiltakende vekst. Det er meget god etterspørsel etter metaller og fisk. Det er ingen tegn til avmatning i eksportindustrien. Det forventes god vekst i industrien fremover.

For bygg og anlegg er det nullvekst. Høy kapasitetsutnyttelse er den viktigste forklaringen på dette. Det forventes nullvekst også neste halvår.

I varehandelen er det god vekst, men det forventes moderat vekst neste 6 måneder. Veksten er størst i salget av brune- og hvitevarer, møbler og sportsartikler.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting, og med noe høyere veksttakt enn forrige runde i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Veksten er sterkest innen personellformidling, tekniske konsulenttjenester, advokat, bedriftsrådgivning, it-tjenester og bank.

56 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er på linje med de to foregående rundene.

Det har vært vekst i sysselsettingen i industrien, tjenesteyting, varehandelen og kommune- og sykehussektoren. I bygg og anlegg er sysselsettingen uendret siste periode. For de neste tre månedene forventes det vekst i sysselsettingen i tjenesteytende sektor og industri. Veksten forventes å være sterkest i tjenesteyting. For de andre sektorene vil sysselsettingen være stabil. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er fortsatt høyest i bygg og anlegg. Sammenlignet med forrige runde har tilgangen på arbeidskraft blitt vanskeligere i tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren.

Årslønnsveksten for 2007 anslås i denne runden til mellom 3,5 og 5 prosent. Forventningene er på et høyere nivå sammenlignet med tilsvarende runde i fjor.

Prisveksten siste 12 måneder er kraftig i industrien og moderat i tjenesteyting mot husholdninger. I varehandelen er det nullvekst, mens prisveksten er god i de andre sektorene. Det er størst forandring fra forrige rapportering for hjemmemarkedsindustrien. For de kommende 12 månedene er det 44 prosent som venter uendret prisvekst, mens 30 prosent forventer høyere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er høyere enn ved forrige rapportering. Forventningene er høyest i bygg og anlegg, som er den sektoren med størst gjennomgående råvareprisøkning.

Region Midt-Norge

Det synes fortsatt å være vekst i alle næringer. Veksten ser ut til å være sterkest for oljeleverandørnæringen og tjenesteyting rettet mot næringsliv. Det forventes vekst i samtlige næringer også det kommende halve året.

Investeringene ser ut til å øke i alle næringer og offentlig sektor. Varehandel er den næringen med planer om størst vekst i investeringer. For tjenesteyting kan det synes som om store investeringer tidligere gjør at nivået blir lavere fremover.

Sysselsettingen vokser i alle næringer og offentlig sektor. Veksten synes å være sterkest i tjenesteytende virksomhet. Når det gjelder neste 3 måneder kan det synes som om veksten stopper i varehandel og offentlig sektor.

Det er lite ledig produksjonskapasitet og skranken oppgis oftest å være tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Det rapporteres om at spesielt arbeidskraft med ingeniørkompetanse er vanskelig å skaffe.

Årslønnsveksten forventes å bli mellom fire og seks prosent. Høyest vekst forventes i tjenesteytende virksomhet. Med unntak av bygg- og anlegg forventer samtlige næringer og offentlig sektor høyere vekst inneværende år enn de gjorde på samme tidspunkt i fjor.

Prisene synes å vokse i alle næringer, men er sterkest i bygg- og anlegg. Signalene indikerer at prisveksten tiltar i bygg- og anlegg og varehandel.

Marginene synes å bli bedre for eksportindustrien, oljeleverandørene og tjenesteytende virksomhet. I bygg- og anlegg rapporteres det om reduserte marginer.

Region Innland

Sett under ett har det vært god vekst i etterspørsel og produksjon i Innlandet siste periode.

Veksten i bygg og anlegg er noe svakere enn i forrige runde, her spiller sannsynligvis kapasitetsbegrensninger inn.

Industrien viser relativt sterk vekst. Veksten er sterkest for leverandører til byggsektoren og eksportindustri, bl.a. mekanisk industri. Tjenestesektoren vokser sterkere enn i forrige runde og veksten er sterkest innen bank, konsulenttjenester og vikarformidling.

Markedsutsiktene er fortsatt gode for alle næringer i Innlandet, de er om lag som i forrige runde. Vekstutsiktene er størst innen tjenesteyting og eksportindustri. Innen bygg og anlegg ventes utflating i boligbyggingen, men økning i bygging for offentlig sektor og næringsbygg. Under ett venter kontaktene i privat sektor noe lavere vekst framover.

Investeringsnivået er markert fallende innen varehandel og tjenesteyting, mens det er noe stigende i industrien og i kommunesektoren.

Andelen av bedrifter som oppgir at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen har steget alle de fire siste rundene, og ligger nå på 66 prosent. Økningen er størst for industrien, varehandel og kommunesektoren.

Denne runden svarer 56 prosent at tilgangen på arbeidskraft er en begrensende faktor på produksjonen. Dette er noe høyere enn de foregående to runder. Som tidligere er det størst andel bedrifter innen bygg og anlegg og tjenesteyting som opplever tilgang på arbeidskraft som begrensende.

Sysselsettingen er svakt økende i industrien og kommunene, mens den øker noe mer i tjenesteyting og bygg og anlegg. Framover ventes om lag samme utvikling, bortsett fra at sysselsettingen i industrien stabiliseres.

Anslaget for lønnsveksten ligger denne på 4- 4,5 prosent, noe som er høyere enn anslaget fra tilsvarende runde i 2006.

Prisveksten ligger om lag på linje med forrige runde samlet sett, men er noe svakere i tjenesteyting mot husholdningene og sterkere i eksportindustri og varehandel. Prisveksten er sterkest for bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet.

Noen flere bedrifter venter høyere enn lavere prisvekst de neste 12 månedene, 34 mot 29 prosent. Forventningene går imidlertid noe mindre i retning av høyere prisvekst enn i forrige runde.

Lønnsomheten er økende for de fleste næringer, mest for hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting.

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 15. mars 2007 14:00
Publisert 15. mars 2007 14:00