Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2004

Periode intervju: Februar 2004

Ansvarlig: Region Nord. Kunnskapsparken i Bodø.

Oppsummering

 • For hele industrien er det positiv utvikling i produksjon og etterspørsel. For hjemmemarkedsindustrien bidrar utviklingen i husholdningene positivt med økende etterspørsel og forbruk. For eksportindustrien rapporteres veksten å være sterkere nå enn i fjor høst.
 • Selv om de fleste typer eksportrettet virksomhet rapporterer positiv utvikling, opplever enkelte bransjer problemer i den internasjonale konkurransen. Eksempelvis har verftsindustrien store problemer med å få nye oppdrag. Også verftsindustrien rettet mot hjemmemarkedet sliter.
 • Veksten i etterspørselen etter tjenesteyting rettet mot næringslivet øker. Det samme er tilfelle for bygg- og anleggssektoren. Her er det spesielt boligbygging og prosjekter i offentlig regi som synes å være drivkreftene. I begge disse sektorene er det positiv utvikling i alle regionene.
 • Det er fortsatt god vekst innen handel og tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Til tross for bedret konjunktursituasjon er det få innen privat sektor som har økte investeringsplaner. Kun innenfor varehandelen og offentlig sektor er det planer om moderate økninger i investeringene i 2004.
 • Sysselsettingen ser ikke ut til å øke i takt med økningen i etterspørsel og aktivitet. Bygg og anlegg og varehandel melder om moderat vekst i sysselsettingen, mens det for industrien, tjenesteyting og offentlig sektor ikke er vekst i sysselsettingen.
 • Det forventes en årslønnsvekst på 3 % for industrien, 3,5 % innen tjenesteyting og 4 % i offentlig sektor.
 • Utsalgsprisene rapporteres å være stabile til moderat økende. Sterk konkurranse og kundemakt medfører at rommet for å justere egne priser oppfattes som svært begrenset. Lønnsomheten rapporteres gjennomgående å være moderat økende i hele privat sektor.

Region Sørvest

 • I forhold til forrige rapport er oppgangen både mer omfattende og betydelig større. Samtlige sektorer melder om stabil eller økende etterspørsel og omsetning.
 • Etterspørselen øker, markedsutsiktene for neste halvår er lyse og lønnsomheten har bedret seg betydelig. Oppgangen i økonomien forsterkes og drives primært av en sterkere etterspørsel fra husholdningene, dog uten vesentlige løft i investeringer og sysselsetting.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er meget positive. Alle sektorer preges av økende optimisme.
 • Optimismen slår bare ut i en moderat investeringsvilje. Jevnt over holdes investeringene på et normalt, gjennomsnittlig nivå. Unntaket er boliginvesteringer som vokser betydelig.
 • De fleste bedrifter melder om stabil sysselsetting. Omfattende rasjonaliserings- og omstruktureringstiltak i organisasjoner og foretak står fortsatt på dagsorden, og veksten hittil dekkes ved ledig kapasitet eller økt produktivitet. Varehandel og bygg og anlegg øker bemanningen.
 • For olje- og leverandørindustrien er bildet nyansert. Operatørselskapene har høy produksjon av olje og gass. Deler av leverandørindustrien hadde et vanskelig fjerde kvartal i fjor, men er mer optimistiske på vegne av inneværende år. Vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet viser jevn og moderat vekst.
 • Alle næringer melder fortsatt om et arbeidsmarked med god tilgang på velkvalifisert arbeidskraft.
 • Konkurransetrykk og fortsatt ledig kapasitet i mange bransjer fører til at utsalgsprisene ikke økes. For varehandelen faller prisene svakt, mens industrien melder om uendrete priser. Vi ser imidlertid tegn til oppjustering av prisene innen tjenesteytende næring.
 • Lønnsomheten bedres i de fleste sektorer. Tidligere kostnadsreduksjoner og økt volum gir bedrete marginer til tross for at prisene er konstante.

 Region Sør

 • Aktiviteten ser ut til å øke i de fleste av næringene, og markedsutsiktene er positive. Optimismen er størst i oljeleverandørnæringen, varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Eksportindustrien opplever moderat vekst i etterspørselen som tilskrives gunstigere kurs for norsk krone og kostnadsreduksjoner.
 • For hjemmemarkedsindustrien har utviklingen vært og ventes å forbli stabil. Også for bygg- og anlegg meldes det om uendret etterspørsel, og her er det offentlige investeringer som holder aktiviteten oppe.
 • For varehandel og tjenesteyting er det god og til dels økende vekst i etterspørselen.
 • Optimismen til tross - det er ikke tegn til nevneverdig økning i investeringene inneværende år.
 • Det er heller ikke tegn til sysselsettingsvekst i regionen. Mange virksomheter, særlig innen industrien, ser for seg fortsatt svak reduksjon i sysselsetting som middel til effektivisering og kostnadsreduksjon. Også i offentlig sektor meldes det om svak reduksjon i antall ansatte. Innen bygg- og anlegg, varehandel og annen tjenesteyting er sysselsettingen stabil.
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er fortsatt god. Turnover i virksomhetene er lav. Det er flere som klager over at arbeidskraften er for stabil, enn at gjennomtrekken er for høy.
 • Årslønnsveksten antas å holde seg på et moderat nivå og lavere enn i 2003. Utviklingen i utsalgsprisene og lønnsomheten viser en stabil til svak negativ utvikling ved inngangen til 2004.

 Region Øst

 • Etterspørsel og produksjon utvikler seg for tiden positivt for alle næringer, og mer positivt enn i fjor høst for de aller fleste. Markedsutsiktene for de neste 6 månedene er også gode for alle næringer.
 • Både hjemmemarkeds- og eksportindustrien melder om bedre konjunkturer. Det gjør også tjenestesektoren rettet mot næringslivet.
 • Aktiviteten i bygg- og anleggssektoren har også tatt seg opp i løpet av de siste månedene. Både innenfor boligbygging og anleggssektoren har etterspørselen økt over noe tid, men nå er det også signaler om at nedgangen innen næringsbygg har stoppet opp.
 • For varehandelen og tjenester rettet mot husholdningene meldes det om fortsatt god vekst.
 • Den positive konjunkturutviklingen gjenspeiler seg foreløpig ikke i økte investeringsplaner innen industri eller tjenesteyting. I varehandelen er det imidlertid planer om økte investeringer. Også i offentlig sektor meldes det om noe vekst i investeringsplanene både i kommunesektoren og helsesektoren.
 • Det bredt baserte fallet i sysselsettingen vi erfarte i 2003 har flatet ut, men med unntak av varehandelen er det fortsatt få som melder om planer for økt sysselsetting.
 • Lønnsveksten forventes å avta fra 2003 til 2004 i både privat og offentlig sektor.
 • Fortsatt fokus på kostnadsutviklingen kombinert med etterspørselsvekst gir økende lønnsomhet i store deler av det private næringsliv. For mange, igjen med unntak av varehandelen, virker det imidlertid å være bedring fra svært lave nivåer.
 • Utviklingen i utsalgsprisene virker i stor grad å være preget av høyt konkurransetrykk og stor kundemakt. Rommet for å justere egne priser oppfattes av de fleste som svært begrenset.

 Region Nordvest

 • Hovedinntrykket denne runden er stigende volumomsetning og bedre markedsutsikter for de fleste sektorene, med unntak av skipsbygging og tilhørende leverandørindustri.
 • Svekket krone overfor Euro har styrket konkurranseevnen for bedrifter innenfor både fiskeindustri, møbel og trevare, samt skipsutstyr. Bedrifter som i løpet av de siste par årene har flyttet produksjon og innkjøp til utlandet, synes nå å være på veg fra Europa til Østen - spesielt Kina.
 • Varehandelen har hatt en sterk start på det nye året. Dette forklares med nedsatte priser, frigjorte rentekostnader og økt optimisme blant folk flest. Dagligvarekjedene synes å posisjonere seg for et lavere europeisk prisnivå, ved å innlede samarbeid med store europeiske grossister/butikk-kjeder.
 • Innenfor tjenesteyting lysner det også - spesielt mot næringslivet, som både annonserer mer og kjøper mer av f.eks. transporttjenester. Når det gjelder tjenesteyting for private, så merkes det oppgang f.eks. innenfor salg av reiser, som forklares både med lave priser og mer optimistiske kunder/lavere rente.
 • Det er imidlertid få planer om økte investeringer i privat næringsliv inneværende år. I Offentlig sektor øker investeringene moderat.
 • Bare unntaksvis rapporteres det om økt sysselsetting. De fleste vil holde et stabilt nivå og heller redusere lønnsandelen gjennom automatisering/produktivitetsforbedring eller bortsetting/innleie når aktiviteten øker.
 • Alle kontaktene melder om at et moderat lønnsoppgjør blir avgjørende for konkurranseevnen. Forventningen ligger vesentlig lavere enn anslagene til Norges Bank og Finansdepartementet.
 • Det er kun små endringer i utsalgspriser og lønnsomhet i privat sektor siden forrige rapport. Det er lite rom for å øke prisene på grunn av sterk konkurranse og overflødig kapasitet bygget opp gjennom de siste årene.

 Region Nord

 • For de fleste bransjer innenfor privat sektor var aktiviteten i regionen preget av lav aktivitet i store deler av 2003. I løpet av høsten 2003 endret dette seg, og fra og med høsten i fjor har etterspørsel og produksjon vært stigende for de fleste næringer. Også markedsutsiktene for det neste halve året gir bud om god vekst for alle næringene med unntak av hjemmemarkedsindustrien.
 • Eksportindustrien melder om moderat vekst i etterspørselen. Omstruktureringer og utviklingen i valutakursen har bidratt til vekst for marin sektor. Høy aktivitet i metallindustrien bidrar også til økt aktivitet blant tjenesteleverandørene til denne industrien.
 • For bygg- og anleggsnæringen er etterspørselsveksten god, først og fremst drevet av offentlige investeringer samt Snøhvitprosjektet.
 • Varehandelen fortsetter også i denne perioden med god aktivitetsvekst, og utviklingen drives i hovedsak av varehusene og bilbransjen.
 • Utviklingen for tjenestesektoren er også positiv, med høyest vekst for tjenester rettet mot husholdningene.
 • Foruten offentlig sektor, der veksten i investeringene ser ut til å bli god inneværende år, melder både varehandel og annen tjenesteyting om moderate økninger i investeringsplanene. Innen industrien er det imidlertid ikke planer om økte investeringer.
 • Sysselsettingen virker ikke å øke verken i privat eller offentlig sektor, med unntak av bygg og anlegg der en melder om moderat vekst.
 • Utsalgsprisene holder seg om lag stabile, med moderat vekst for eksportindustrien og tjenesteyting, men svakt fall for hjemmemarkedsindustrien. Generelt oppfattes mulighetsrommet for å justere egne priser som svært begrenset, mest som følge av konkurransetrykk.
 • Lønnsomheten for bygg og anlegg, varehandel og annen tjenesteyting øker moderat som følge av kostnadskutt og økt aktivitet. Industrien sliter fortsatt med inntjeningen.

 Region Midt-Norge

 • Både for hjemmemarkedsindustri og eksportindustri er det god produksjonsvekst som synes å være økende.
 • Bedrifter som selger tjenester til næringslivet har etter sommeren opplevd en markert økning i etterspørselen. Endringen fra svakt avtagende produksjon til en normal veksttakt har skjedd på 6-9 måneder.
 • Veksten innen varehandel er sterk og stabil. Veksten er sterkest for kapitalvarer.
 • Veksten innen bygg- og anleggssektoren har de siste årene vært jevn og tilpasset tilbudet i markedet. Denne utviklingen forsetter.
 • Den finansielle situasjonen i offentlig sektor er presset.
 • Sysselsettingsnivået er stabilt på litt lavere nivå enn for ett til to år siden. Sysselsettingen synes bare å øke innen varehandel, der knyttet til nye utsalgssteder. Omfanget av permisjoner har avtatt, omfanget av arbeidsmarkedstiltak har økt, og tilgangen på ledige stillinger har stabilisert seg.
 • Mange aktører tror nå at veksten det siste halve året vil bli varig. Det er økt optimisme, litt mindre fokus på kostnadsreduksjoner, men mål om å ta unna den økte etterspørselen uten å bruke mer arbeidskraft.
 • Virksomhetene i all bransjer forventer at lønnsveksten i 2004 i hvert fall ikke blir større enn i 2003.
 • Utsalgspriser og lønnsomhet er økende. For varehandelen påvirkes samlet prisvekst av til dels sterkt prisfall på enkelte produkt.

 Region Innland

 • Industrien rettet mot hjemmemarkedet opplever et moderat voksende marked. Sysselsettingen endres lite pga. prisutvikling og konkurransesituasjon. Industri som er rettet mot byggemarkedet opplever moderat økende etterspørsel.
 • Eksportindustrien viser fortsatt en svakt positiv etterspørselsutvikling. Utviklingen i kroneverdien er en viktig forklaringsfaktor. Økt etterspørsel har imidlertid hatt liten effekt på sysselsettingen.
 • Bedrifter innen bygg og anlegg har en stabil eller svak økning i etterspørsel og volum de tre siste månedene. Det er tendenser til at forskjellene mellom ulike geografiske områder i region Innland viskes ut. Byggebransjen ser spesielt tegn til økt aktivitet i forhold til privat husbygging.
 • Tjenesteytende sektor opplever økt etterspørsel både fra næringsliv og husholdninger, veksten er fortsatt sterkest innenfor husholdningssegmentet.
 • Generelt har industrien økt sine investeringer relativt moderat siste år og denne trenden vil fortsette i 2004. Investeringene er i stor grad knyttet opp mot vedlikehold og til tiltak som øker automatiserings- og foredlingsgrad.
 • Sysselsettingen er generelt stabil. Få bedrifter har gjennomført store endringer i bemanningen de tre siste månedene eller har planer om dette de tre neste. Relativt sett bedrede konkurransebetingelser i forhold til utlandet, samt vekst i etterspørselen etter varer og tjenester på hjemmemarkedet, minker behovet for nedbemanning i industrien.
 • Bedriftene i Innlandet forventer en svakere årslønnsvekst i 2004 enn i 2003. Tendensen er fortsatt en høyere lønnsvekst innen offentlig sektor enn privat sektor. I deler av tjenesteyting er det en økende tendens til overskuddsdeling og bonusavlønning.
 • Prisendringene har vært svært moderate i de fleste bransjer, men det er signalisert kraftig økte priser innen metallområdet grunnet økt etterspørsel på verdensbasis, samt en økning på trelast og byggrelaterte varer på mellom 3 og 5 prosent.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 11. mars 2004 12:49