Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2021: sårbarhet og risiko

Les rapporten her
Forsidebilde av publikasjonen Finansiell stabilitet 2021: sårbarhet og risiko

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle rapporter med tilhørende vurderinger

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 9. november 2021 10:00
Publisert 9. november 2021 10:00