Norges Bank

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2021

NB Memo 2/2021: Kunderetta betalingsformidling 2020
Pressemelding: En sikker og effektiv finansiell infrastruktur, men rom for forbedringer

Finansiell infrastruktur 2021 – kort fortalt

Driften av den finansielle infrastrukturen har vært stabil

Det har vært få avvik i den norske finansielle infrastrukturen de siste årene, og driften har vært stabil også under koronapandemien. Vi vurderer at den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv.

Nytt rammeverk for å styrke cybersikkerheten

Testing og identifisering av risiko for cyberhendelser i bank- og betalingssystemet kan forbedres. Finanstilsynet og Norges Bank har utarbeidet et forslag til rammeverk for testing av cybersikkerhet. Forslaget ble sendt på høring i vår.

Realtidsbetalinger bør kunne brukes i flere betalingssituasjoner

Infrastrukturen for realtidsbetalinger er styrket, men det er behov for forbedringer og videre utvikling av kunderettede tjenester på toppen av infrastrukturen. Norges Bank vurderer nå hvordan infrastrukturen for realtidsbetalinger best kan utvikles videre, herunder om Norges Bank bør ta en økt operativ rolle.

Behov for tydeliggjøring av kontantregulering

For at kontanter skal bidra til tillit og effektivitet i betalingssystemet, må de være tilgjengelige og anvendelige. Norges Bank støtter at det utarbeides en forskrift som klargjør at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter. Det bør også konkretiseres hvordan bankene kan ta hensyn til elektroniske beredskapsløsninger når de utformer kontantberedskapen.

Norges Bank utreder digitale sentralbankpenger

Norges Bank vurderer om sentralbankpenger bør utstedes også i digital form. Det gjør vi fordi kontantbruken er fallende, og fordi vi ønsker å være føre var for uønskede strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet. Fremover planlegger vi blant annet å gjøre eksperimentell testing av tekniske løsninger.

Initiativ til regulering av kryptoaktiva

Norges Bank støtter EU-kommisjonens arbeid for å bøte på den mangelfulle reguleringen av kryptoaktiva. Økt bruk av kryptoaktiva kan få betydning for sikkerheten og effektiviteten i betalingssystemet. Sentralbanker bør derfor følge utviklingen og vurdere om det er behov for tiltak.

Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Utgis årlig. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Se også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)

Publisert 20. mai 2021 10:00
Publisert 20. mai 2021 10:00