Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Aktiviteten flater ut

Bedriftene i Regionalt nettverk tror aktiviteten vil holde seg stabil gjennom første halvår. Utviklingen er litt sterkere enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er stor variasjon mellom næringene. Andelen bedrifter som har rekrutteringsproblemer er mye lavere enn i november, og det er færre bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer. Samtidig er det fortsatt mange bedrifter som har full kapasitetsutnytting og knapphet på arbeidskraft.   

Bedriftene tror aktivitetsveksten samlet vil flate ut i første kvartal. Kraftig oppgang hos oljeleverandørene og moderat vekst i tjenesteyting veier opp for nedgang i de øvrige næringene. Frem mot sommeren venter oljeleverandørene at veksten vil tilta, mens bygg- og anleggsbedriftene ser for seg sterkere nedgang. Samlet sett vil aktiviteten holde seg ganske stabil gjennom andre kvartal.

Andelen bedrifter med kapasitetsproblemer nådde en topp i første kvartal i fjor, men har avtatt siden.  Samlet faller andelen videre, men det er store forskjeller mellom næringene. Kun et fåtall av bedriftene har problemer med å få tak i innsatsvarer, og det er færre kontakter som har rekrutteringsproblemer enn det var i november.

Bedriftene venter en årslønnsvekst på 4,6 prosent i år. Samlet er bedriftenes lønnsomhet litt bedre enn for ett år siden, men kostnadene øker fortsatt mye. Flertallet vil derfor sette opp utsalgsprisene ganske mye i første halvår.

Regionalt nettverk 1/2023

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2023 10:00
Publisert 16. mars 2023 10:00