Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank har sendt Finansdepartementet det kvartalsvise rådet om krav til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 2/14.

Indikatorene for finansielle ubalanser er på høye nivåer. Boligprisene har steget igjen de siste månedene, og det er tegn til at bankene letter noe på kredittpraksisen overfor husholdningene.

-Vi har så langt ikke grunnlag for å si at de finansielle ubalansene bygger seg videre opp. Skulle boligpriser og gjeld skyte fart, kan systemrisikoen etter hvert øke, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kravet til den motsykliske bufferen må også vurderes i lys av de samlede kravene til bankene. I mai ble DNB Bank og Nordea Bank Norge utpekt som systemviktige banker. Kapitalkravene for disse trappes videre opp fram mot 2016.

- Også de store sparebankene vil trolig måtte tilpasse seg de høyeste kravene for kapitaldekning. Mer kapital vil gjøre bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bufferkravet ble i desember fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. juni 2014 10:00