Norges Bank

Pressemelding

Noe sterkere produksjonsvekst, bedrede markedsutsikter

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at veksten i produksjonen hadde tiltatt noe de siste 3 månedene. Vekstutsiktene ble litt oppjustert fra forrige runde. Kontaktene ventet samlet sett om lag uendret produksjonsvekst det neste halve året, men det var fortsatt store variasjoner mellom næringene.

Aktiviteten steg mest i oljeleverandørnæringen og i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Veksten i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien var fortsatt svak, men noe høyere enn i forrige runde. Industrinæringene og bygg og anlegg ventet tiltakende vekst fremover, mens tjenesteyting mot næringslivet ventet noe lavere vekst det neste halve året.

Andelen bedrifter som melder om kapasitetsproblemer har økt. Kontaktene har oppjustert sine investeringsplaner noe fra januar, og planlegger moderat vekst i investeringene de neste 12 månedene. Tilgangen på arbeidskraft synes å ha blitt litt vanskeligere, særlig innenfor bygg og anlegg. Veksten i sysselsettingen holder seg likevel oppe, og har vært litt sterkere enn kontaktene så for seg i januar. Det ventes om lag uendret vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2012 på 4 prosent, litt høyere enn i forrige runde. Anslagene var lavest i industrien og varehandelen og høyest i bygg og anlegg, tjenesteyting og offentlig sektor.

313 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i april og mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. juni 2012 10:00