Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi. I euroområdet kan aktiviteten falle også inn i neste år. Rentene ute har falt ytterligere. Samtidig har risikopåslagene i kredittmarkedene avtatt og eurolandene har kommet til enighet om flere tiltak som kan bedre situasjonen i Europa.

Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav og kapasitetsutnyttingen er over et normalt nivå. Siden forrige rentemøte har utviklingen vært omtrent som anslått i Pengepolitisk rapport 3/12.

– Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen.

For mer informasjon, se "Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen" og "Hovedstyrets vurdering" i Pengepolitisk rapport 3/12.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. desember 2012 14:00