Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 19. desember 2012

Veksten hos våre handelspartnere er lav. Det er fortsatt stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen. I euroområdet kan aktiviteten falle også inn i neste år. I USA har bedringen i boligmarkedet og arbeidsmarkedet fortsatt, men usikkerheten om finanspolitikken fremover er stor. Veksttakten i de fremvoksende økonomiene synes å ha tatt seg noe opp, særlig drevet av høyere aktivitet i Kina. Oljeprisen holder seg oppe. Markedets forventninger til styringsrentene ute har falt litt.

Eurolandenes tiltak for å bedre finansieringssituasjonen for de gjeldsutsatte landene i Europa har bidratt til at rentene på statsobligasjoner for disse landene har fortsatt å falle. Risikopåslagene på bankobligasjoner har gått ned. I pengemarkedene har påslagene vært stabile de siste ukene. Bankenes tilgang på finansiering er bedret.

Den importveide kronekursen (I-44) har i gjennomsnitt for fjerde kvartal vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 3/12.

Norsk økonomi har samlet sett utviklet seg om lag som anslått i forrige rapport. Revisjoner i nasjonalregnskapstallene innebærer likevel at årsveksten fra 2011 til 2012 kan bli noe lavere enn det vi la til grunn i oktober. Ifølge Norges Banks regionale nettverk har veksten i produksjonen avtatt litt, men flere bedrifter melder om kapasitetsproblemer. Sysselsettingen fortsetter å øke, og arbeidsledigheten holder seg lav og stabil. Boligprisene og husholdningenes låneopptak stiger som ventet. Bankenes utlånsrenter til husholdninger og foretak er om lag uendret. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi anslås å være over et normalt nivå.

Veksten i konsumprisene holder seg lav, og utviklingen de siste månedene har vært om lag som anslått i forrige rapport. Den underliggende inflasjonen anslås fortsatt å ligge mellom 1 og 1½ prosent.

Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. Renten er lav fordi inflasjonen er lav og fordi rentene ute er svært lave. Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes. På møtet 31. oktober vedtok hovedstyret at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 14. mars 2013, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Siden forrige rapport ble lagt fram kan det se ut til at vekstutsiktene for Europa er noe svekket. Markedsaktørene venter nå at det tar enda litt lenger tid før styringsrentene ute øker. På den andre siden har risikopremiene i kredittmarkedene avtatt. I norsk økonomi har utviklingen i hovedsak vært som ventet.

En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak
Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. desember 2012 14:00