Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten holdes uendret på 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,75 prosent.

Siden pengepolitisk rapport ble lagt fram i oktober har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som anslått.  Oppgangen hjemme og ute har fått feste, og Norges Bank har satt opp renten i to omganger til 1,75 prosent.  Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1 ¼ -2 ¼ prosent fram til neste rapport legges fram i mars. – Vi har valgt å holde renten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Prisveksten er nå i underkant av 2,5 prosent. Aktiviteten øker, men det er fortsatt ledige ressurser i norsk økonomi. Veksten i boligprisene er høy, og husholdningenes etterspørsel øker. Eksporten ser ut til å ta seg opp noe raskere enn ventet. På den andre siden kan petroleumsinvesteringene bli lavere enn anslått.  - Arbeidsledigheten er forholdsvis lav, men både sysselsettingen og arbeidsstyrken har falt noe mer enn vi har sett for oss, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Det er oppgang i verdensøkonomien, men aktiviteten er lav og arbeidsledigheten høy i USA og i Europa. Veksten holder seg oppe i fremvoksende økonomier, mens den ser ut til å bli moderat i USA og Europa. Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover.


For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Figurer og bakgrunnsmateriale


 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. februar 2010 14:00