Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 23. januar 2008

Den økonomiske utviklingen
Av ny informasjon siden forrige rentemøte 12. desember legger hovedstyret vekt på følgende:

 • Veksten er på vei ned i USA og flere land i Vest-Europa. Særlig har boligmarkedet i USA utviklet seg svakt. Utsiktene for fremvoksende økonomier som Kina og India synes fortsatt gode, men veksten har avtatt noe.
 • Sentralbanken i USA har redusert styringsrenten med 0,75 prosentenheter, og sentralbanken i Canada har satt ned renten med 0,25 prosentenheter. I pengemarkedene er det priset inn lavere styringsrenter fremover, også i euroområdet og i Storbritannia.
 • Aksjekursene har falt markert ute og hjemme. Særlig finansaksjer har falt, blant annet på grunn av store tap i internasjonale banker og forsikringsselskaper. Kostnadene ved sikring mot kredittrisiko har økt.
 • Risikopremiene i pengemarkedene har avtatt. Likevel er rentene i pengemarkedene, også i Norge, fremdeles høyere enn forventningene til sentralbankenes styringsrenter skulle tilsi. Markedsaktørene venter at påslagene vil avta gradvis og normaliseres i løpet av året. Bankenes utlånsrenter til publikum på boliglån med pant innenfor 60 prosent av boligens kjøpesum har økt med om lag 0,4 prosentenheter.
 • Spotprisen på Brent Blend olje er 89 dollar per fat. Samlet produksjon av petroleum på norsk sokkel falt med 4,4 prosent i perioden januar til november 2007 fra samme periode året før.
 • Economists prisindeks for råvarer har steget med 9 prosent målt i SDR. Målt på samme måte har matvareprisene økt med 12 prosent, mens det har vært en vekst på 6 prosent i prisene på industrimetaller. Fraktratene for tørrlast har falt med 35 prosent, fra et høyt nivå.
 • Den importveide kursen på norske kroner har svekket seg med om lag 1 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 2,8 prosent i desember. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer steg konsumprisene (KPI-JAE) 1,8 prosent siste tolv måneder. Prisveksten målt ved et trimmet gjennomsnitt av delindeksene i KPI var 2,6 prosent i desember, mens en vektet median viste en vekst på 2,2 prosent.
 • Prisene på tradisjonelle eksportvarer steg med 0,8 prosent fra fjerde kvartal 2006 til fjerde kvartal 2007 ifølge utenrikshandelsstatistikken. Importprisene for varer utenom skip og plattformer falt med 1,9 prosent i samme periode. 
 • Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk for varehandelen viste en beregnet årslønnsvekst på 5,9 prosent i 2007. Tallene ble trukket opp av høy vekst i lønningene innen ”motorkjøretøytjenester”. Lønnsveksten var 5,0 prosent for detaljhandelen i 2007.
 • I desember var den registrerte ledigheten korrigert for sesongmønster 1,7 prosent av arbeidsstyrken, det samme som måneden før. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) falt arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster til 2,5 prosent av arbeidsstyrken i oktober (tremånedersperioden september – november). Sysselsettingen steg med 14 000 personer, og arbeidsstyrken økte med 11 000 personer fra september til oktober.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster steg med 1,2 prosent i tidsrommet september til november fra de foregående tre månedene. Innsatsvarer bidro sterkest til veksten med en økning på 2,2 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i foretakenes innenlandske bruttogjeld var 21,3 prosent i november når finansforetakene holdes utenfor. Tilsvarende vekst i pengemengden var 22,3 prosent. Det ble satt i gang 4 prosent flere kvadratmeter næringsbygg i perioden fra september til november enn i den foregående tremånedersperioden, ifølge trenden fra byggearealstatistikken.
 • Husholdningenes nettofinansinvesteringer var på -73,5 milliarder kroner summert over de siste fire kvartalene til tredje kvartal 2007. På grunn av omvurderinger falt likevel ikke husholdningenes nettoformue. Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 11,5 prosent i november.
 • Husholdningenes varekonsum korrigert for sesongmønster steg med 0,9 prosent fra oktober til november etter en nedgang på 0,4 prosent måneden før. Kjøp av klær og sko, møbler og hvitevarer bidro sterkest til veksten i november. Korrigert for sesongmønster økte omsetningsvolumet i detaljhandelen utenom kjøretøyer og bensin med 1,0 prosent i samme periode, etter en nedgang på 0,3 prosent fra september til oktober.
 • Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viste at boligprisene korrigert for sesongmønster fortsatte å falle i desember. Tolvmånedersveksten avtok til 1,9 prosent. Ifølge byggearealstatistikken ble det trendmessig satt i gang bygging av like mange boliger i høst som i sommer.

Avveiing
Konsumprisveksten har tatt seg opp. Ulike mål for den underliggende prisveksten lå i desember mellom 1¾ og 2½ prosent. Den samlede konsumprisveksten (KPI) steg mer, blant annet som følge av økte strømpriser. Veksten i konsumprisene har vært høyere enn ventet. Mange virksomheter endrer normalt sine utsalgspriser i begynnelsen av året. Prisutviklingen i januar og februar vil derfor være viktig for vurderingen av den underliggende prisveksten.

Sysselsettingen steg markert i høst, og arbeidsstyrken vokste videre. Husholdningenes konsum har økt mer enn anslått. På den andre siden vil svakere vekst hos våre handelspartnere normalt få negative virkninger for norsk økonomi. Utviklingen i USA har vært svakere enn ventet, og sentralbanken har satt ned styringsrenten markert. Forventningene til styringsrentene ute er blitt betydelig lavere de siste ukene. Det er utsikter til svakere vekst i verdensøkonomien, og aksjekursene har falt. Boligprisene har gått ned i flere land, også i Norge. De kortsiktige rentene i pengemarkedene har avtatt noe fra de høye nivåene i høst, men ligger fortsatt over hva forventningene til styringsrentene skulle tilsi. I Norge har bankenes utlånsrenter økt mer enn styringsrenten.

Strategien i Pengepolitisk rapport 3/07 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram i mars, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Kronekursen har svingt en del den siste tiden og er nå svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport 3/07. Inflasjonen tiltok mer enn ventet i desember, og veksten i norsk økonomi er sterk, men når vi tar hensyn til den svake utviklingen ute og uroen i finansmarkedene er det samlet sett nå riktig å holde renten uendret.

Vedtak
Styringsrenten holdes uendret på 5,25 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. januar 2008 14:00