Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten ned med 0,50 prosentenheter til 5,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 5,25 prosent med virkning fra 16. oktober 2008.

 – Krisen i de internasjonale finansmarkedene er blitt dypere og vil derfor få større virkninger på norsk økonomi enn tidligere antatt, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

– Til tross for omfattende tiltak fra myndighetene har problemene som oppsto i det amerikanske banksystemet spredt seg til de fleste markeder og land, særlig etter 15. september. Kredittkanalene er tørket inn. Utsiktene for den økonomiske veksten i verden det neste året er blitt vesentlig dårligere, sier Gjedrem.

Også her hjemme er det mindre tilgang på kapital, og finansieringen for banker, bedrifter og husholdninger er dyrere og til dels vanskeligere tilgjengelig. Bankene har satt opp sine utlånsrenter. Inflasjonen er fortsatt høy, men kreftene som har bidratt til den høye prisveksten er nå svekket.

– Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Det er vanskelig å si noe om sannsynligheter for ulike utfall. Derfor kan det nå være mest robust å iverksette tiltak som kan dempe usikkerheten og demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien. Det tilsier en mer aktiv pengepolitikk enn vanlig, både i rentesettingen og gjennom likviditetspolitiske tiltak.

– Norske myndigheter har satt i verk omfattende tiltak for å avhjelpe situasjonen i penge- og kredittmarkedene. Norges Bank følger utviklingen nøye og vil fortsette å tilføre likviditet i kroner og dollar når det er riktig, sier Svein Gjedrem. Det er som planlagt et nytt rentemøte 29. oktober der hovedstyret også vil vurdere utsiktene for styringsrenten fremover.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. oktober 2008 14:00