Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank sentralbankvirksomheten

Fastsatt av sentralbanksjefen 23. november 2012.

Disse etiske reglene utfyller og må leses i sammenheng med Etiske prinsipper (vedtatt av hovedstyret 19. oktober 2011, sist endret 8. februar 2017).  Etiske prinsipper med fotnoter er tatt inn i kursiv. Utfyllende Etiske regler følger deretter i de enkelte bestemmelsene som ordinær tekst. 

De etiske reglene ble sist endret 23. mars 2017.

Forord fra hovedstyret

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit. Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte har høy etisk bevissthet og integritet.
Norges Bank utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken treffer beslutninger med stor betydning for næringslivet og private husholdninger, og forvalter taushetsbelagt informasjon som kan påvirke markedsforhold. Banken kjøper varer og tjenester for store beløp.
Etiske prinsipper skal bidra til at det skapes   en felles holdning til etiske  problemstillinger blant alle ansatte i Norges Bank. De skal videre tjene som grunnlag for nærmere regler og prosedyrer som fastsettes av bankens ledelse.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger som korrupsjon, bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse.
Etikk er imidlertid mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Etikk handler også om holdninger og de valg   vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår. Det er et mål at Etiske prinsipper skal ligge til grunn ved håndtering av slike spørsmål.

1. Formål

Formålet med Etiske prinsipper er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank ved blant annet å sikre at bankens ansatte utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de ansatte opptrer lojalt overfor Norges Bank som arbeidsgiver. Etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant de ansatte, og de skal danne et felles grunnlag for nærmere regler og prosedyrer som fastsettes.

2.Forretningsskikk

Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler.

Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering.

Norges Bank aksepterer ikke noen form for korrupsjon, hverken fra ansatte, bankens leverandører eller andre avtale– og tredjeparter. Korrupsjon svekker etiske og moralske verdier, og er en trussel mot rettsstaten, grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet. Videre skaper korrupsjon forskjellsbehandling, hindrer sosial rettferdighet og undergraver redelig konkurranse.

Risikoen for korrupsjon i Norges Bank er primært knyttet til at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling, enten som ansatt i banken, ekstern konsulent, leverandør eller som underleverandør. Korrupsjonsrisiko skal håndteres som en integrert del av virksomhetsområdenes rammeverk for risikostyring.

Bankens virksomhetsområder skal ha et antikorrupsjonsprogram som inkluderer arbeidet mot bankens leverandører og andre avtale– og tredjeparter. Hovedelementene i antikorrupsjonsprogrammene skal offentliggjøres.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

Norges Bank godtar ikke noen form for diskriminering, trakassering eller mobbing av egne ansatte eller andre som er involvert i Norges Banks virksomhet. Banken aksepterer ingen krenkelser av menneskeverdet i forbindelse med tjenesten. Diskriminering omfatter all usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av rase, kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som er i strid med prinsippet om likestilling. Noen ganger kan det likevel være lovlig og forsvarlig å bruke positiv særbehandling for å oppnå likestilling og mangfold.

3. Myndighet til å fastsette nærmere regler

Sentralbanksjefen fastsetter nærmere regler for sentralbankvirksomheten. Lederen for NBIM fastsetter nærmere regler for NBIM sitt område.

Når det i disse prinsipper heter at det skal utarbeides nærmere regler, betyr det at det skal utarbeides nærmere regler både for sentralbankvirksomheten og NBIM, hvis det ikke står noe annet i bestemmelsen. De nærmere reglene vil kunne variere mellom bankens organisatoriske enheter når det er påkrevet ut fra deres funksjon.

Interne regler fastsatt for å implementere lovbestemmelser eller forskrift gitt med hjemmel i lov kan ikke avvike fra lovens eller forskriftens bestemmelser. Det kan likevel fastsettes ytterligere restriksjoner for de ansatte.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

3.1 Definisjoner mv.

”Finansielle instrumenter” defineres på samme måte som i verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd.

"Nærstående" defineres på samme måte som i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2 og 4.

Regler som gjelder for ”avdelingens direktør” gjelder for avdelingsdirektører eller direktør som rapporterer direkte til sentralbanksjefen.

4. Hvem som omfattes

Etiske prinsipper gjelder for fast og midlertidig ansatte i Norges Bank og skal søkes gjennomført for ansatte i Norges Banks heleide datterselskaper.

For personer som utfører tjeneste for Norges Bank uten å være ansatt i banken, gjelder Etiske prinsipper i den utstrekning det er avtalt i oppdragsavtalen. Det skal fastsettes nærmere regler om når dette skal avtales.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

Etiske regler gjelder for fast og midlertidig ansatte i sentralbankvirksomheten i Norges Bank. For deltidsansatte gjelder Etiske regler så langt de passer, og slik det er fastsatt i arbeidsavtalen.

For personer som utfører tjeneste for Norges Bank uten å være ansatt i banken, gjelder reglene dersom det følger av oppdragsavtalen at Etiske prinsipper og regler helt eller delvis skal gjelde. Om Etiske regler skal gjelde i slike tilfeller skal vurderes når oppdragsavtale skal inngås. Etiske prinsipper og regler bør særlig vurderes i forbindelse med avtaler om innleie av arbeidskraft og konsulenter, og ved utkontraktering av bankens virksomhet.

5. Generelle prinsipper

Alle har et ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon som for eksempel å gi eller motta bestikkelser eller utilbørlige fordeler. Videre skal alle avstå fra bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse. Ansvaret innebærer videre et krav om å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.

Ansatte plikter å opptre lojalt overfor Norges Bank og dens beslutninger.

Ansatte skal i sitt arbeid søke høy integritet og faglig standard.

Ansatte skal bruke Norges Banks ressurser nøkternt og effektivt.

Ansatte oppfordres til å bidra til åpenhet og god kommunikasjon i Norges Bank. Ansatte oppfordres til å rapportere forhold som kan utgjøre et brudd på disse Etiske prinsipper. Dersom den ansatte ikke ønsker å rapportere forhold til sin nærmeste overordnede eller i linjen over, kan det rapporteres gjennom alternative interne varslingskanaler (whistleblowing).

6. Taushetsplikt

Den som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank har plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jf sentralbankloven § 12.

7. Ansattes egenhandel

Ansatte i Norges Bank har adgang til å handle i aksjer, obligasjoner og verdipapirfond i forbindelse med forvaltning av private formues- eller sparemidler. Slik forvaltning må ligge innenfor gjeldende lover, forskrifter og bankens interne regler.

For leder NBIM og for ledere av etterlevelsesfunksjonene (Chief Compliance Officers) i NBIM og i sentralbankvirksomheten skal egenhandel som er underlagt bindingstid, forhåndsgodkjennes av Juridisk direktør.

Av hensyn til Norges Banks omdømme skal sentralbanksjefen og leder for NBIM for sine respektive områder fastsette nærmere regler om bindingstid samt andre begrensninger for ansattes handel med finansielle instrumenter, valuta, innskudd, lån og andre renteprodukter. Reglene skal også hindre handel med slike produkter når den ansatte har informasjon om omstendigheter som kan påvirke kursforholdene, jf pkt 8 for så vidt gjelder innsideinformasjon ved handel i finansielle instrumenter.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

7.1 Generelt

Begrepet egenhandel omfatter handler for egen regning og handler som den ansatte foretar for regning av nærstående (se punkt 3).

Ansatte kan handle privat i finansielle instrumenter innenfor gjeldende lover, forskrifter og de begrensningene og kravene som følger av punktene 7.2 til 7.4. For ansatte som er omfattet av egenhandelsreglene i verdipapirhandelloven kap. 8, gjelder i tillegg egne begrensninger etter verdipapirhandelloven, jf punkt 7.5.

Det er ikke anledning til å omgå bankens begrensninger i ansattes adgang til egenhandel ved å være en aktiv deltaker i beslutninger om handel i finansielle instrumenter, valutaprodukter eller fastrenteprodukter for egen eller nærståendes regning og risiko selv om handelen er organisert gjennom et aksjeselskap eller annen selskapsform og den ansatte ikke har bestemmende innflytelse.

Det er ikke forbudt å handle virtuelle "valutaer" (som for eksempel Bitcoin), men man må unngå spekulasjon eller annen atferd som kan skade bankens omdømme.

Medlemmene i sentralbankvirksomhetens ledergruppe kan ikke handle i norske verdipapirer (jf. verdipapirhandelloven § 2-2 (2)) som er utstedt av foretak i finansiell sektor, eller derivater til slike. Forbudet i dette avsnittet er ikke til hinder for at aktuelle ansatte erverver verdipapirer ved arv eller skifte. Etterlevelsesfunksjonen kan i særskilte tilfeller beslutte unntak for verdipapirer aktuelle ansatte innehar ved tidspunktet for ikrafttredelse av endringer i det interne regelverket. Etterlevelsesfunksjonene kan beslutte tilsvarende unntak for verdipapirer aktuelle ansatte innehar når de begynner som medlem i ledergruppen.

7.2 Bindingstid for ansatte som ikke omfattes av kap. 8 i verdipapirhandelloven

Ansatte kan ikke selge, innløse eller refinansiere finansielle instrumenter, valutaprodukter eller fastrenteprodukter (typisk fastrenteinnskudd eller -lån) før det har gått tolv uker fra ervervet. Tilsvarende bindingstid gjelder for transaksjoner i Exchange Traded Funds (ETF) og Exchange Traded Notes (ETN).

Enkelte livsforsikringsprodukter (for eksempel Unit Link-produkter) gir mulighet for  å bestemme hvilke finansielle instrumenter det skal handles i under avtalen. Dersom direktehandel i instrumentet ville vært underlagt bindingstid, gjelder tilsvarende bindingstid når instrumentet etter den ansattes beslutning handles som del av avtalen.

For andeler i verdipapirfond gjelder ingen bindingstid. 

Med valutaprodukter menes lån i fremmed valuta. Videre omfattes valutahandel der det viktigste underliggende formål er spekulasjon i valutakursendring eller renteendring. Typiske eksempler på dette er kjøp av valuta som skal beholdes som innskudd eller lignende, og ikke er ment for konkrete kjøp eller annen "bruk".

Bindingstiden for valuta gjelder dermed for eksempel ikke nødvendig veksling i forbindelse med reiser, studier eller flytting mellom land med ulik valuta, kjøp og salg av fritidseiendom eller verdigjenstander i utlandet, netthandel i fremmed valuta samt dekning av løpende forpliktelser eller avkastning i valuta.

Når samme type finansielt instrument eller samme valutasort er ervervet i to eller flere etterfølgende handler, skal bindingstiden regnes fra det første ervervet (FIFO-prinsippet).

7.3 Rapporteringsplikt

Når en handel er underlagt bindingstid, se punkt 7.2, skal den straks (senest innen to virkedager) rapporteres til Etterlevelsesfunksjonen, med kopi til nærmeste leder.

Rapporteringsplikten inntrer ved gjennomføring av transaksjonen, ikke ved innleggelse av kjøps- eller salgsordre. Også ved tegning av aksjer inntrer rapporteringsplikten når bindende avtale er kommet i stand, dvs. når tegnede aksjer er tildelt.

Rapporten skal gis i det elektroniske meldesystemet, og dokumentasjon på transaksjonen (sluttseddel) skal vedlegges.

7.4 Kursrelevante opplysninger mv.

En ansatt kan aldri kjøpe, etablere, selge innløse eller refinansiere finansielle instrumenter, valutaprodukter eller fastrenteprodukter, hvis den ansatte har - eller har tilgang til - informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig om omstendigheter som kan påvirke kursforholdene, jf. også Etiske prinsipper punkt 8 om innsideinformasjon mv.

Ansatte med innsyn i renteprosessen eller prosessen med råd om motsyklisk kapitalbuffer kan ikke uten skriftlig samtykke fra avdelingsdirektør, jf. femte ledd, foreta transaksjoner som nevnt i første ledd de siste 21 kalenderdager før dagen for offentliggjøring av rentebeslutningen eller de siste 21 kalenderdager før banken har gitt sitt råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer og frem til rådet er offentliggjort.

Forbudet i første ledd og forbudet knyttet til renteprosessen og til motsyklisk kapitalbuffer gjelder ikke nødvendig veksling av valuta i forbindelse med reiser eller flytting mellom land med ulik valuta.

Ansatte som vil kunne ha tilgang til fortrolig informasjon om enkeltfinansforetak, har ikke anledning til å handle finansielle instrumenter i finansforetak (jf. definisjon i § 1-3 i finansforetaksloven). Eventuelt unntak krever skriftlig samtykke fra avdelingsdirektør, jf. neste ledd.

Samtykke fra avdelingsdirektør etter andre og fjerde ledd skal bare gis dersom det anses helt uproblematisk, og kan kun gis i spesielle tilfeller. Kopi av samtykke sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig. Avdelingsdirektøren skal til enhver tid føre oversikt over hvilke enheter eller enkeltansatte som er omfattet av begrensningene i bestemmelsene i andre og fjerde ledd.

Ansatte som i sitt arbeid forvalter porteføljer eller gjennomfører transaksjoner i finansielle instrumenter eller på annen måte treffer beslutninger om finansielle instrumenter, kan ikke foreta egenhandler i samme type finansielle instrumenter.

Andre ansatte som har - eller har tilgang til - opplysninger om Norges Banks beslutninger om handel i finansielt instrument, kan ikke foreta egenhandler i samme type instrument før opplysningen er offentlig.

7.5 Særlig om ansatte som omfattes av verdipapirhandelloven kap. 8

Ansatte som i sitt arbeid normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter for Norges Bank er underlagt lovbestemte restriksjoner. [1]

Slike restriksjoner gjelder særlig for ansatte i NBIM og visse ansatte tilknyttet MB/MOAs virksomhet, men vil etter en tolkning av lovens kriterier i enkelte tilfeller kunne omfatte også andre. Sentralbanksjefen eller lederen for NBIM kan fastsette utfyllende regler til lovens egenhandelsregler for sine respektive områder.

Sentralbanksjefen fastsetter særskilte regler for Norges Bank om rapportering og internkontroll av ansattes egenhandel i finansielle instrumenter.

Ansatte plikter å holde seg informert om og rette seg etter egenhandelsreglene i verdipapirhandelloven. Se også Norges Banks regler om rapportering og internkontroll av ansattes egenhandel i finansielle instrumenter, fastsatt av sentralbanksjefen 23. november 2012.

Bindingstiden for finansielle instrumenter som det er adgang til å handle i etter verdipapirhandelloven kap. 8, er 12 måneder med unntak for andeler i verdipapirfond der det ikke er bindingstid (men likevel rapporteringsplikt). Egenhandel i valutaprodukter og fastrenteprodukter er ikke regulert i verdipapirhandelloven, og her gjelder bankens generelle regler om rapporteringsplikt og bindingstid på 12 uker, jf. punkt 7.2 og 7.3.

Handler i Exchanged Traded Notes (ETN) er ofte tilknyttet en derivatstrategi, og handler i ETN er forbudt.

Noen finansielle produkter (for eksempel enkelte typer livsforsikringsprodukter) gir adgang til å bestemme hvilket finansielt instrument det skal handles i. Dersom direktehandel i instrumentet ville blitt rammet av forbudet i verdipapirhandelloven § 8-2 første ledd, gjelder det et tilsvarende forbud mot å handle i instrumentet dersom handelen skjer som del av et annet produkt.

Transaksjoner i Exchange Traded Funds (ETF) er underlagt samme bindingstid som for andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler, dvs. 12 måneder. Tilsvarende bindingstid gjelder for handler i finansielle instrumenter dersom instrumentet handles som del av et annet produkt.

Håndtering av innsideinformasjon og annen sensitiv selskapsinformasjon

Ansatte i Norges Bank må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke innsideinformasjon [2]eller annen sensitiv informasjon de blir kjent med gjennom sitt arbeid for Norges Bank. Mottar man slik informasjon, må man også avstå fra å bidra til at andre misbruker den ved handel i finansielle instrumenter. Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lovbestemte regler. [3]

Sentralbanksjefen og lederen for NBIM kan for sine respektive områder fastsette interne regler og prosedyrer for håndtering av innsideinformasjon og etablering av informasjonsbarrierer. [4]

Sentralbanksjefens utfyllende regler:
Norges Banks virksomhet medfører behandling av markedsfølsom informasjon, som for eksempel opplysninger knyttet til forestående rentebeslutninger og auksjoner, råd om motsyklisk kapitalbuffer, fortrolig informasjon om enkeltinstitusjoner, opplysninger om ekstraordinære tiltak overfor enkeltbanker eller markedsrettede tiltak fra staten eller Norges Bank under finansielle kriser. Slik markedsfølsom informasjon kan ha betydning for markedene for statspapirer (rentemarkedene) eller for verdipapirmarkedet ellers. Kfr. hovedstyrets Rutiner for behandling av markedsfølsom informasjon (fastsatt 17. desember 2008), jf Etiske prinsipper punkt 8 og fotnote 4 nedenfor.

Ansatte som har innsideinformasjon må ikke gi slike opplysninger til uvedkommende. Ansatte som har innsideinformasjon plikter i sin behandling av slike opplysninger å utvise tilbørlig aktsomhet, slik at innsideinformasjon ikke kommer i uvedkommendes besittelse eller misbrukes, jf. verdipapirhandelloven § 3-4.

9. Håndtering av interessekonflikter

Ansatte skal avstå fra handlinger som kan skape eller synes å skape direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som ansatt i Norges Bank.

Ansatte skal i sitt arbeid unngå avhengighet eller nærhet til personer, foretak eller institusjoner utenfor Norges Bank, dersom forholdet er av en slik karakter at det kan svekke tilliten til Norges Banks uavhengighet og autoritet.

All yrkesmessig virksomhet utenfor Norges Bank skal rapporteres til leder for relevant organisatorisk enhet. Dersom slik virksomhet har et visst omfang, må den forhåndsgodkjennes. Ansatte kan ikke ha eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank. 

I foretak innen finanssektoren eller i foretak som er forretningsforbindelser av Norges Bank er eksterne tillitsverv og bierverv ikke tillatt.

Sentralbanksjefen og leder for NBIM fastsetter for sine respektive områder nærmere regler om adgang til verv, eierinteresser og andre aktiviteter utenfor Norges Bank.

Sentralbanksjefen og leder for NBIM kan for sine respektive områder dispensere fra forbud i denne bestemmelse og i de nærmere fastsatte regler, dersom det anses ubetenkelig.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

9.1 Generelt om interessekonflikter

En ansatt skal ikke opptre på en måte som kan være i konflikt med arbeidsforholdet i Norges Bank. En ansatt skal umiddelbart varsle nærmeste leder om mulige interessekonflikter, inkludert når det gjelder eksterne verv, eierinteresser mv.

Ansatte må utøve skjønn i spørsmål om interessekonflikter. Som hjelp i vurderingen, kan det være nyttig å stille noen kontrollspørsmål: 

 • Vil dette kunne bli oppfattet utad som en personlig fordel jeg får på grunn av min stilling?
 • Hva ønsker den andre parten å oppnå?
 • Skjer kontakten i åpenhet?
 • Vil jeg oppleve det som ubehagelig dersom kolleger eller overordnede ble kjent med  dette?
 • Hvordan ville jeg reagere hvis kolleger gjorde det samme?Hvordan kan dette bli fremstilt i media?
 • Hvordan vil det påvirke mitt eller bankens omdømme om dette blir omtalt i media?

9.2 Habilitet

Ansatte i Norges Bank skal ikke ha stilling der han eller hun bedømmer, godkjenner, kontrollerer eller på annen måte vurderer nærståendes arbeid. Ansatte må ikke forberede, tilrettelegge, avgjøre, kontrollere eller på annen måte behandle saker som den ansatte eller nærstående har direkte eller indirekte økonomiske eller andre personlige interesser i. Den ansatte må heller ikke behandle saker når det foreligger andre omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet jf forvaltningsloven § 6 om habilitet.

9.3 Forholdet til finansforetak, forretningsforbindelser mv.

Ansatte kan ikke motta godtgjørelse fra eller inneha verv i styre, representantskap eller tilsvarende organ

 • i finansforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond, eller
 • hos forretningsforbindelse av Norges Bank.

Dersom personer og selskap som den ansatte har tilknytning til, samtidig søker forretningsforbindelse til Norges Bank, må den ansatte ikke opptre på en måte som skaper uklarhet om hvem den ansatte opptrer for eller hvilke interesser han eller hun ivaretar. Den ansatte skal ikke fremheve sitt ansettelsesforhold i banken overfor den ansattes private forretningsforbindelser.

9.4 Bierverv

Bestemmelsene i dette punktet gjelder ikke for virksomhet den ansatte utfører på vegne av eller på oppdrag fra Norges Bank.

Ansatte i Norges Bank skal ikke drive yrkesmessig virksomhet eller motta godtgjørelse for bierverv fra andre enn banken uten at avdelingens direktør har gitt skriftlig godkjennelse på forhånd. Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres i det elektroniske meldesystemet.

For akademiske bierverv av beskjedent omfang, for eksempel forelesninger, deltagelse i bedømmelseskomitéer, studentveiledning og retting av eksamensoppgaver mv, er det tilstrekkelig med skriftlig forhåndsorientering til nærmeste leder. 

Oppdrag eller tillitsverv av beskjedent omfang i boligsameier, borettslag, sosiale foreninger, samfunnspolitisk aktivitet, idrettslag og i tilknytning til barns skolegang og lignende krever ikke forhåndsorientering eller forhåndsgodkjenning.

9.5 Mulighet til å forby verv mv.

Avdelingens direktør kan etter en konkret vurdering skriftlig forby at den ansatte har spesifikke eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser, herunder ubetalte verv, som er eller kan fremstå å være i konflikt med Norges Banks interesser. Det gjelder for eksempel dersom virksomheten kan gi negative virkninger for arbeidet i Norges Bank eller skade bankens omdømme. På samme måte kan avdelingens direktør beslutte at den eksterne virksomheten må opphøre. Kopi av beslutning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig.

10. Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.

Ansatte skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet. Det skal fastsettes nærmere regler og prosedyrer for hva som anses som gaver og personlige fordeler, eventuelle unntak fra forbudet, samt for registrering av eventuelle mottatte gaver og personlige fordeler.

Norges Bank skal generelt ikke gi gaver til forretningsforbindelser.

Det er under enhver omstendighet ikke tiltatt å tilby eller på annen måte tilgodese forretningsforbindelser noen form for fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler.

 Forbudene omtalt i denne bestemmelse gjelder uavhengig av fordelens økonomiske verdi og selv om ytelse av fordelen anses som kutyme i vedkommende miljø, land eller kultur.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

10.1 Forbud mot gaver mv. i tjenesten

10.1.1 Ansatte skal ikke for seg selv eller andre motta gave, rabatter, provisjoner, gavekort, tjenester eller andre ytelser som kan gi personlig fordel for den ansatte eller som er egnet til, eller kan være ment, å påvirke ansattes tjenstlige handlinger. Følgende nærmere regler gjelder:

a) Forbudet gjelder uansett om en gave i slike situasjoner følger av kutymer mv. i andre land. Invitasjoner til å delta på reiser, sportsarrangementer, konserter mv. som betales av andre enn Norges Bank regnes også som gave. Se likevel punkt 11 om adgang til å akseptere invitasjoner mv.

Typisk reklamemateriell (kalendere, almanakker, penner mv.) av beskjeden verdi, og gjenstander mv av beskjeden verdi i forbindelse med seminar eller undervisningsarrangement, kan mottas.

Det kan tas imot gave fra andre sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller andre offentlige myndigheter dersom gaven har begrenset verdi og det etter omstendighetene ellers vil oppfattes upassende og uvanlig dersom bankens representant ikke mottar gaven. Mottatt gave med opplysninger om mottaker, giver og hva gaven består i skal snarest mulig rapporteres for godkjennelse i det elektroniske meldesystemet til avdelingens direktør og Etterlevelsesfunksjonen. Gaver med verdi over NOK 500 skal tilfalle banken og leveres til Etterlevelsesfunksjonen. Typisk reklamemateriell av beskjeden verdi, og gjenstander mv. av beskjeden verdi i forbindelse med seminar eller undervisningsarrangement, skal ikke rapporteres.

b) Forbudet gjelder også ved tjenesteforhold utenfor Norges Bank, for eksempel styreverv, når tjenesteforholdet har sammenheng med den ansattes stilling i banken.

c) Ansatte kan motta offentlige ærespriser eller vitenskapelige hedersgaver og belønninger utdelt gjennom universiteter, høyskoler, vitenskapelige fond mv.

10.1.2 Punkt 10.1.1 gjelder også gaver eller annen fordel gitt til ansattes nærstående som kan ha bakgrunn i ansettelsesforholdet i Norges Bank. I så fall skal den ansatte så langt det er rimelig forsøke å hindre at gaven eller fordelen ytes.

10.1.3 Ansatte må ikke for seg eller andre kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling eller oppdrag. Ansatte må heller ikke gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag (jf.straffelovens bestemmelser om korrupsjon §§ 387 og 388).  Straffen for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon straffes med fengsel i inntil 10 år.

Ansatte må ikke for seg eller andre kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. Ansatte må ikke gi eller tilby noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.

Om en fordel er eller anses som utilbørlig beror på en helhetsvurdering. Flere forhold kan ha betydning, blant annet:

 • Fordelens verdi
 • Om det strider mot interne retningslinjer, jf. for eksempel punkt 10.1.1 ovenfor
 • Hva som er hensikten med fordelen
 • Om fordelen er holdt skjult
 • Relasjonen mellom giveren/tilbyderen og mottakeren

Ansatte må være oppmerksom på at Norges Bank også kan bli ansvarlig ved korrupsjon fra tredjeparter som opptrer på vegne av Norges Bank.

10.1.4 Hovedregelen er at Norges Bank ikke gir gaver til forretningsforbindelser. Dersom dette på grunn av kultur eller kutyme i vedkommende land vil virke uhøflig, kan det gis en beskjeden gave. Gave kan likevel aldri gis dersom formålet er  –  eller kan oppfattes som forsøk på  –  å oppnå avtale eller personlige fordeler, jf Etiske prinsipper punkt 10 nest siste avsnitt.

10.2 Lån til ansatte og nærstående

Ansatte eller deres nærstående kan motta lån på vanlige markedsvilkår fra bankens forretningsforbindelser, som har utlån som en del av sin ordinære virksomhet. Nærstående kan motta lån på personalvilkår fra utlåner som er en av bankens forretningsforbindelser når lånet er oppnådd som ledd i den nærståendes ansettelsesforhold.

Begrensningen i punkt 10.2 gjelder ikke lån og andre finansielle tjenester gjennom ordninger som fagorganisasjoner har fremforhandlet og tilbudt sine medlemmer.

11. Adgang til å ta i mot invitasjoner mv

Som ledd i bankens virksomhet kan ansatte delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens interesse.

Kostnader knyttet til reiser, møter, seminarer mv skal som hovedregel dekkes av banken. Det skal fastsettes nærmere regler om hvordan dette gjennomføres i praksis i forhold til ulike typer arrangementer.

Ansatte kan ta i mot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser bare dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

Norges Bank skal dekke utgifter til reiser, møter, seminarer og lignende i bankens tjeneste, hvis ikke noe annet følger av praksis mellom sentralbankene eller internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner mv. I særlige tilfeller kan likevel avdelingens direktør forhåndsgodkjenne at slike utgifter dekkes av arrangøren, hvis direktøren etter forholdene anser det ubetenkelig å gjøre unntak. Kopi av slik godkjenning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig.

Bestemmelsen i Etiske prinsipper punkt 11 tredje ledd om måltider fra bankens forretningsforbindelser gjelder også for måltider som tilbys av arrangør, sponsor osv. som del av et møte eller seminar. Deltakelse på slike reiser, møter, seminarer og lignende i bankens tjeneste krever ikke forhåndsgodkjennelse av avdelingens direktør, men skal være avtalt på forhånd med nærmeste leder, og skal være begrunnet utelukkende ut fra tjenstlige forhold (ikke helt eller delvis begrunnet i private forhold).

For reiseutgifter mv knyttet til eksterne foredrag gjelder punkt 12.

12. Foredrag og undervisning

Opplysningsvirksomhet innenfor bankens virkefelt inngår som del av Norges Banks oppgaver. I den utstrekning det er forenlig med de løpende gjøremål i banken og det ellers finnes hensiktsmessig ut fra bankens virksomhet og interesser, kan ansatte delta og representere Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag el. Det forutsettes at det på forhånd er innhentet samtykke fra leder av relevant organisatorisk enhet.

Det skal fastsettes nærmere regler om godtgjørelse mv for foredrag mv.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

Det er ikke tillatt å motta godtgjørelse eller lignende for eksternt foredrag med direkte tilknytning til Norges Banks virksomhet, unntatt når samlet verdi er under NOK 500, og godtgjørelsen er vanlig for den aktuelle type foredrag. Kontantgodtgjørelse kan likevel ikke mottas.

Mottatt godtgjørelse skal rapporteres som gave i det elektroniske meldesystemet, jf. punkt 10.1.1. a). Den ansatte må selv sørge for at skatteregler og andre regler for slik godtgjørelse følges.

Norges Bank skal dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med eksterne foredrag den ansatte holder eller bidrar til. Arrangøren kan dekke seminaravgift eller lignende samt måltider inkludert i seminaravgiften, når foredraget er knyttet til seminaret. I særlige tilfeller kan avdelingens direktør skriftlig forhåndsgodkjenne at også andre utgifter dekkes av arrangøren, hvis direktøren mener det er ubetenkelig å gjøre unntak. Kopi av slik godkjenning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig.

13. Opplysningsplikt

Ansatte plikter å gi opplysninger til sine overordnede eller relevante kontrollenheter ved spørsmål om overholdelse av disse Etiske prinsipper eller øvrig relevant regelverk.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

Ved arbeidsforholdets oppstart skal ansatte gi Etterlevelsesfunksjonen opplysninger om bierverv og beholdninger av finansielle instrumenter (som det er knyttet bindingstid til), valutaprodukter og fastrenteprodukter.

For den løpende oppfølgingen og kontroll av punkt 7 og punkt 9 skal ansatte på forespørsel fra Etterlevelsesfunksjonen gi opplysninger om bierverv, beholdninger av finansielle instrumenter (som det er knyttet bindingstid til), valutaprodukter og fastrenteprodukter eller andre forhold.

Det er lojalt å varsle dersom ansatte blir klar over brudd på etiske regler

14. Konsekvenser av overtredelse

Overtredelse av Etiske prinsipper anses som brudd på arbeidsavtalen og vil kunne bli rapportert til relevante myndigheter. Overtredelse kan i alvorlige tilfeller få konsekvenser for ansettelsesforholdet eller oppdraget for Norges Bank.

Sentralbanksjefens utfyllende regler:

Gjentatte brudd på regelverket vil samlet sett kunne vurderes som alvorlig selv om det enkelte regelbrudd isolert sett ikke er alvorlig.

Ved brudd på regelverket fra ansatte skal Etterlevelsesfunksjonen sende e-post til vedkommende det gjelder med kopi til nærmeste leder og avdelingsdirektør.

Alle nyansatte skal underskrive en erklæring der den ansatte bekrefter at de Etiske prinsipper og Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank sentralbankvirksomheten er lest og forstått, og at man er innforstått med konsekvensene av overtredelse.

Alle andre ansatte enn nyansatte skal på forespørsel underskrive en erklæring der den ansatte bekrefter at det etiske regelverket omtalt i foregående ledd er lest og forstått, og at man er innforstått med konsekvensene av overtredelse.

15. Rapportering

Norges Bank skal ha prosedyrer for intern rapportering om etterlevelse og brudd på Etiske prinsipper samt bestemmelser gitt i medhold av disse. Hovedstyret skal minst én gang i året motta rapportering om brudd og status for arbeidet med å følge opp det etiske regelverket.

16. Ikrafttredelse

For sentralbankvirksomheten trer disse Etiske prinsipper i kraft samtidig med at nærmere regler fastsatt av sentralbanksjefen trer i kraft.

[For NBIM trer disse Etiske prinsipper i kraft samtidig med at nærmere regler fastsatt av lederen for NBIM trer i kraft.]

Disse Etiske prinsipper avløser, når de trer i kraft, Etiske regler for ansatte i Norges Bank fastsatt av hovedstyret 11. mai 2005.

Fotnoter:

[1] Det formelle lovgrunnlaget i Norge fremgår av det til enhver tid gjeldende kap. 8 i verdipapirhandelloven om egenhandel.

[2] Innsideinformasjon er presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Den nærmere definisjonen fremgår av verdipapirhandelloven § 3-2.

[3] Det formelle lovgrunnlaget i Norge for misbruk av innsideinformasjon og andre adferdsregler knyttet til finansielle instrumenter fremgår av det til enhver tid gjeldende kap. 3 i verdipapirhandelloven om misbruk av innsideinformasjon mv. Definisjon av innsideinformasjon og misbruk av innsideinformasjon fremgår av lovens §§ 3-2 og 3-3.

[4] Rutiner for behandling av markedsfølsom informasjon for Norges Bank utenom NBIM er fastsatt av hovedstyret 17. desember 2008. Sentralbanksjefen kan fastsette utfyllende regler til hovedstyrets fastsatte rutiner.

Publisert 10. september 2014 15:00