Norges Bank

Rentebeslutning januar 2020

På møtet 22. januar 2020 besluttet komiteen å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

Styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

I Pengepolitisk rapport 4/19, som ble publisert 19. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på 1,50 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover var det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå.

Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen. Komiteens vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/19.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

0:35

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Rentesatser gjeldende fra 24. januar 2020:

  • Styringsrente: 1,50 %
  • D-lånsrente: 2,50 %
  • Reserverente: 0,50 %

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. januar 2020 10:00

Komiteens vurdering

Møtet 22. januar 2020

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

I Pengepolitisk rapport (PPR) 4/19, som ble publisert 19. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på 1,50 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover var det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå.

Det ble ikke utarbeidet et nytt sett av prognoser for økonomien til rentemøtet 22. januar. Ny informasjon ble vurdert opp mot anslagene i Pengepolitisk rapport 4/19.

Veksten hos Norges handelspartnere ser ut til å være om lag som anslått. Samlet sett tilsier aktivitets- og tillitsindikatorer fortsatt moderat vekst. Komiteen var opptatt av utviklingen i risikobildet internasjonalt. USA og Kina har undertegnet en avgrenset handelsavtale som blant annet innebærer en liten reduksjon av tollsatsene på enkelte produkter. Storbritannia vil formelt tre ut av EU 31. januar, men det er fortsatt usikkerhet rundt forhandlingene om en mer varig handelsavtale. Politiske spenninger i Midtøsten har preget utviklingen i oljeprisen de siste ukene, men prisene på leveranser frem i tid er om lag som ved forrige rapport.

Handelspartnernes terminrenter indikerer forventninger om et svært lavt rentenivå de neste årene, og de er lite endret siden desember. Internasjonale aksjeindekser har fortsatt å stige.

 

Oljeprisen om lag som ved forrige rapport

Spot- og terminpriser på råolje. USD per fat. Jan. 2013 – des. 2022

Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

 

Påslaget i det norske pengemarkedet er lite endret, mens beregnede norske terminrenter har falt litt. Markedsprisingen indikerer forventninger om en styringsrente nær 1,5 prosent de nærmeste årene. Listepriser for boliglån tyder på at boliglånsrentene er om lag uendret og i tråd med anslagene i desemberrapporten.

Etter å ha svekket seg markert gjennom høsten, styrket kronen seg mot slutten av fjoråret. Målt ved den importveide kursindeksen (I-44), har kronen vært noe sterkere enn lagt til grunn i desemberrapporten.

 

Kronen har vært noe sterkere enn lagt til grunn

Importveid kursindeks I-44. 1. sept. 2018 – 20. jan. 2020

Kilde: Norges Bank

 

Komiteen merket seg at det er tegn til at veksten i norsk økonomi avtar. Lav BNP-vekst i november tyder på at økonomien vokste litt mindre mot slutten av 2019 enn anslått. I perioden september til november økte BNP for Fastlands-Norge med 0,3 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Oljedirektoratet anslår at petroleumsinvesteringene i år kan bli noe lavere enn lagt til grunn i desemberrapporten.

 

Lav BNP-vekst i november

Måneds- og tremånedersvekst. Sesongjustert. Prosent. Jan. 2016 – mars 2020

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 

Arbeidsmarkedet ser ut til å ha utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten har endret seg lite de siste månedene, og var 2,3 prosent i desember.

 

Stabil arbeidsledighet

Prosent. Sesongjustert. Jan. 2012 – mars 2020

Kilder: NAV og Norges Bank

 

Boligprisene har fortsatt å vokse moderat. Veksten i både boligpriser og husholdningenes gjeld har vært i tråd med anslagene i forrige rapport.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,8 prosent i desember, om lag som anslått i forrige rapport. Også øvrige indikatorer for underliggende inflasjon ligger nær 2 prosent. Fall i elektrisitetsprisene bidro til at veksten i konsumprisindeksen (KPI) avtok til 1,4 prosent. Oppdaterte anslag for KPI-JAE fra Norges Banks system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM) er litt lavere enn i desember.

 

Underliggende prisvekst nær 2 prosent

Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 2012 – mars 2020

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 

Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen. Komiteens vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/19.

Komiteen vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Øystein Olsen
Jon Nicolaisen
Egil Matsen
Ingvild Almås
Jeanette Strøm Fjære

22. januar 2020

Figurer til komiteens rentemøte (pdf)

Publisert 23. januar 2020 10:00