Norges Bank

Rentemøte oktober 2019

Offentliggjøring av rentebeslutningen etter hovedstyrets møte 23. oktober 2019.

Styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

I Pengepolitisk rapport 3/19, som ble publisert 19. september, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.

Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 3/19. Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

0:33

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

 

Rentesatser gjeldende fra 25. oktober 2019:

  • Styringsrente: 1,50%
  • D-lånsrente: 2,50%
  • Reserverente: 0,50%

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. oktober 2019 10:00

Møtet 23. oktober 2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

I Pengepolitisk rapport 3/19, som ble publisert 19. september, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.

På møtet 23. oktober ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 3/19.

Veksten hos Norges handelspartnere synes å være litt svakere enn lagt til grunn i september. I flere land har industrisektoren utviklet seg svakt, og aktivitetsindikatorer har falt. Usikkerheten knyttet til handelskonfliktene varer ved. Storbritannias fremtidige forhold til EU er fortsatt uavklart. Den britiske regjeringen har fremforhandlet en revidert utmeldingsavtale med EU, men det er usikkerhet om den videre prosessen. Handelspartnernes terminrenter er lite endret siden september. Også oljeprisen er lite endret.

Bankene har økt sine boliglånsrenter etter at styringsrenten ble satt opp i september, men utviklingen i listepriser for boliglån indikerer at økningen har vært noe mindre enn lagt til grunn. Påslaget i det norske pengemarkedet har vært litt lavere enn anslått, mens beregnede norske terminrenter har økt litt.

Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44) har svekket seg markert, og er svakere enn lagt til grunn i september. Vedvarende usikkerhet om utviklingen internasjonalt kan ha bidratt til å holde kronen svak.

Veksten i norsk økonomi ser ut til å holde seg oppe. I perioden juni-august økte BNP for Fastlands-Norge med 0,7 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Nasjonalregnskapstallene kan tyde på at veksten i fastlandsøkonomien blir litt svakere i tredje kvartal enn lagt til grunn i septemberrapporten. Det private forbruket har fortsatt å vokse moderat, i tråd med anslagene. Boligprisene har utviklet seg om lag som lagt til grunn, mens veksten i husholdningenes gjeld har vært litt lavere anslått i september. I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til en liten nedgang i oljepengebruken i 2020. Statsbudsjettet er litt strammere enn forutsatt i septemberrapporten.

Arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten har endret seg lite de siste månedene, og var 2,2 prosent i september. Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) økte både sysselsettingen og yrkesdeltakelsen i juli.

Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,2 prosent i september, i tråd med anslagene i septemberrapporten. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,5 prosent. Oppdaterte anslag for KPI-JAE fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM) er lite endret siden september.

Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 3/19. Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Figurer til hovedstyremøte (pdf)

Publisert 24. oktober 2019 10:00