Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 23. januar 2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

I Pengepolitisk rapport 4/18, som ble publisert 13. desember, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i mars 2019.

På møtet 23. januar ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 4/18.

Veksten hos Norges handelspartnere er i ferd med å avta. Ny informasjon tyder på at veksten den siste tiden har vært litt svakere enn lagt til grunn i desember. Handelspartnernes terminrenter har falt litt, men indikerer fortsatt en gradvis renteoppgang i årene som kommer. Usikkerheten knyttet til global handel og politiske prosesser vedvarer. Det foreligger ennå ingen endelig avtale for Storbritannias utgang av EU. Det har vært store svingninger i de finansielle markedene siden Pengepolitisk rapport 4/18.

Beregnede norske terminrenter har falt litt. Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44), har svekket seg noe. Kursen er svakere enn anslaget for første kvartal fra desemberrapporten.

Det er god vekst i norsk økonomi. BNP for Fastlands-Norge var uendret i november etter sterk vekst i måneden før. Veksten i fjerde kvartal kan bli noe høyere enn lagt til grunn, blant annet som følge av sterkere vekst innen jordbruk og fiske enn forutsatt. Det private forbruket har utviklet seg om lag som anslått, men forventningsindikatorer for husholdningene har falt. Boligprisene har økt noe mer enn ventet. Oljeprisen har variert mye de siste månedene, men nå er både spot- og terminprisene på olje om lag som lagt til grunn i desember. Oljedirektoratet anslår høyere petroleumsinvesteringer i år enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 4/18, men lavere investeringer noen år frem.

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å øke videre. Arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten var uendret på 2,4 prosent i desember, i tråd med anslaget. Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) for oktober indikerte fortsatt god vekst i sysselsettingen og arbeidstilbudet.

Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,1 prosent i desember. Veksten i den samlede konsumprisindeksen (KPI) var 3,5 prosent. Prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Oppdaterte anslag for KPI-JAE fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM) er litt høyere enn i desember.

Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 24. januar 2019 10:00