Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 15. august 2018

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

I Pengepolitisk rapport 2/18, som ble publisert 21. juni, var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsa at lønns- og prisveksten etter hvert ville øke. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september i år.

På møtet 15. august ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 2/18.

Den økonomiske utviklingen hos Norges handelspartnere har vært om lag som lagt til grunn i juni. Handelskonflikter og andre politiske spenninger har bidratt til fall i aksjekurser og valutakurssvekkelser i enkelte land. Hos flere av handelspartnerne er styringsrenten blitt satt opp de siste månedene. Terminrentene er lite endret og indikerer en gradvis renteoppgang internasjonalt i årene som kommer.

Det er lite ny informasjon om veksten i norsk økonomi. Varekonsumet falt i juni og var noe lavere enn anslått. Boligprisene har som ventet økt litt. Industriproduksjonen økte i andre kvartal. Oljeprisen er lite endret.

Arbeidsledigheten har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten økte litt i juli, til 2,4 prosent. Økningen hadde sammenheng med nye registreringsrutiner hos NAV og endret måletidspunkt. Ledigheten målt ved Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har avtatt litt, og var 3,8 prosent i mai. Sysselsettingen ser ut til å ha økt litt mindre enn anslått.

Prisveksten har steget og vært høyere enn ventet. Økningen skyldes i hovedsak høyere strømpriser. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) steg til 3,0 prosent i juli. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var prisveksten 1,4 prosent, litt høyere enn anslått i junirapporten. Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44), er noe svakere enn lagt til grunn.

Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i juni. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 2/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 16. august 2018 10:00