Norges Bank

Innledning til pressekonferanse 10. april 2002

Det ble ikke fattet vedtak om å endre renten på Norges Banks hovedstyremøte 10. april. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 6,50 prosent.

Målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon. Inflasjonsmålet er satt til 2½ prosent. Styringsrenten settes ut fra en samlet vurdering av utsiktene for inflasjonen, normalt to år fram i tid.

I Norges Banks siste inflasjonsrapport fra 27. februar ble veksten i konsumprisene om to år, med uendret rente, anslått til 2½ prosent. I rapporten ga vi uttrykk for at den økonomiske utviklingen ute var usikker og at det kan ta lengre tid før veksten i importprisene tar seg opp. Samtidig var det risiko for at lønnsveksten kunne bli sterkere enn anslått. Samlet vurderte vi risikoen rundt anslaget for inflasjonen å være balansert.

Det ser nå ut til at den økonomiske veksten i USA tar seg opp raskere enn lagt til grunn i inflasjonsrapporten. Foreløpig er det få indikasjoner på sterkere vekst i Europa, men en må regne med at veksten tar seg opp etter hvert som oppgangen i USA får feste. I Japan er det fortsatt lite som peker mot snarlig oppgang. Oljeprisen har steget betydelig. En vedvarende høy oljepris vil kunne føre til økte prisimpulser fra utlandet til Norge. På den annen side vil høyere oljepris isolert sett kunne virke dempende på den internasjonale oppgangen.

Kronekursen har fortsatt å styrke seg. Den effektive kronekursen er nå 2 prosent sterkere enn lagt til grunn i inflasjonsrapporten, og det vil det isolert sett trekke i retning av lavere inflasjon.

Den innenlandske økonomien har utviklet seg om lag som anslått i inflasjonsrapporten. Konsumindikatorene tyder på sterk vekst i privat konsum. Boligprisene øker. Husholdningenes låneopptak er på et svært høyt nivå. Arbeidsmarkedet holder seg stramt. Lønnsoppgjøret er i gang. Mye gjenstår, og det er for tidlig å trekke konklusjoner om utfallet.

Konsumprisene, justert for avgiftsendringer og uten energivarer, steg i mars med 2,6 prosent i forhold til mars i fjor.

Etter en samlet vurdering av risikobildet ser Norges Bank det nå som like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere.

I følge mandatet for pengepolitikken skal Norges Bank jevnlig offentliggjøre de vurderingene som ligger til grunn for den operative gjennomføringen av pengepolitikken. Norges Bank har i dag lagt fram sin årsberetning for 2001. Her rapporterer banken om gjennomføringen av pengepolitikken i fjor og drøfter om målet for pengepolitikken er nådd. Beretningen omtaler også bankens arbeid med finansiell stabilitet og virksomheten forøvrig.

Publisert 10. april 2002 14:45