Norges Bank

Innledning til pressekonferanse 23. januar 2002

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 23. januar. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 6,50 prosent.

Målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon. Inflasjonsmålet er satt til 2½ prosent. Styringsrenten settes ut fra en samlet vurdering av utsiktene for inflasjonen, normalt to år fram i tid. Endringer i renten vil normalt skje gradvis. Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, et grunnlag for beslutninger om virkemidlene i pengepolitikken. I Norges Banks siste inflasjonsrapport fra 31. oktober i fjor ble veksten i konsumprisene om to år, med uendret rente på 7 prosent, anslått til 2½ prosent. I inflasjonsrapporten ga vi uttrykk for at inflasjonsanslaget var usikkert. Samlet så vi det slik at det var mer sannsynlig at inflasjonen ville bli lavere enn 2½ prosent på to års sikt enn at den ville bli høyere.

På forrige rentemøte ble renten satt ned med 0,5 prosentpoeng. Vi beholdt vår vurdering av risikobildet.

Norske kroner er noe sterkere enn ved forrige rentemøte. Oljeprisen har ligget mellom 18 og 20 dollar. Prisen på fremtidig oljelevering har vært stabil rundt 20 dollar. Konsumprisene steg noe mer enn ventet i desember. Justert for endringer i avgifter og energipriser, steg prisene med 2,7 prosent i tolvmånedersperioden fram til desember.

Faren for et dypt tilbakeslag i verdensøkonomien ser nå ut til å ha blitt mindre. Det er fortsatt stor usikkerhet om når oppgangen kommer og hvor sterk den vil bli. Utviklingen i Japan er svært usikker. Internasjonale produsentpriser har falt markert.

Utenrikshandelstallene for fjerde kvartal i fjor indikerer at nedgangen i eksportvolumet kan ha stoppet opp, mens eksportprisene fortsetter å synke. Konsumindikatorene tyder på sterk vekst i privat konsum. Boligprisene kan se ut til å holde seg oppe. Kredittveksten holder seg høy. Husholdningenes låneopptak har økt, mens kredittveksten til foretakene har avtatt. Oljedirektoratet har justert opp anslagene på oljeinvesteringene i årene framover. Arbeidsledigheten har økt noe, særlig i Oslo og Akershus.

Med uendret rente framover er det fortsatt, slik Norges Bank nå ser det, mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Publisert 23. januar 2002 14:45