Norges Bank

Spørsmål og svar: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Nowa måler renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet.

Nowa publiseres på våre nettsider kl 09:00 på alle norsk bankdager.

Nowa publiseres gratis på våre nettsider. Det kreves ingen lisens for bruk av dataene.

Norges Bank vil i tillegg til Nowa daglig publisere samlet transaksjonsvolum, antall transaksjoner (innlån og utlån), antall banker med transaksjoner (innlån og utlån) og informasjon om det er benyttet normalt eller alternativt datagrunnlag.

Nowa beregnes på grunnlag av transaksjonsdata fra Norges Banks daglige rapportering av pengemarkedsdata (RPD). Her inngår usikrede lån mellom bankene som rapporterer daglige data til Norges Bank utført på bankdag T, med forfall T+1. Lån med pålydende verdi under 10 millioner norske kroner eller der Norges Bank er motpart inngår ikke.

Nowa beregnes som et volumvektet gjennomsnitt av renten på daglige transaksjoner (angitt ovenfor).

På dager med manglende datagrunnlag beregnes Nowa som et volumvektet gjennomsnitt av renten på transaksjoner som er gjennomført på rapporteringsdagen og renten på transaksjoner som inngikk i Nowa foregående rapporteringsdag, justert for eventuelle endringer i styringsrenten. Beregningsmetoden vil dermed være den samme alle dager, men datagrunnlaget vil kunne suppleres med historiske data.

Dersom det mangler tilstrekkelig data vil man benytte et alternativt datagrunnlag som består av (1) transaksjoner for rapporteringsdag T og (2) transaksjoner som inngår i Nowa for foregående rapporteringsdag (T-1), justert for eventuelle endringer i styringsrenten. Denne metoden kan gjentas flere dager på rad. Nedenfor har vi illustrert et eksempel på beregningen dersom det ikke foreligger nok transaksjonsvolum to dager på rad.

Norges Bank overtok som administrator for Nowa fra 1. januar 2020. Norges Bank har med dette ansvar for utarbeidelse av prinsipper for beregning av Nowa og publisering av renten. Representanter for bankene som rapporterer til RPD og brukere av Nowa møtes jevnlig i en brukergruppe for å gi innspill til administrator om hvordan metoden for beregning av Nowa fungerer.

I dag er Nibor den klart mest brukte referanserenten i Norge, mens Nowa i liten grad brukes som referanseverdi. Det er opp til brukerne å velge den foretrukne referanserenten. Siden Nowa er anbefalt som alternativ referanserente i norske kroner vil flere bruke Nowa som fallback i kontrakter med Nibor som referanse. Det er også grunn til å tro at flere vil velge Nowa som referanserente.

På de fleste dager har det vært små endringer i Nowa som følge av nye beregningsprinsipper. Den største forskjellen har vært på dager med manglende datagrunnlag. Tidligere ble Nowa beregnet som et uvektet gjennomsnitt av faktiske utlån og panelbankenes anslag på hvilken rente de ville krevd hvis de hadde lånt ut. Med nye prinsipper i 2020 ble dette endret til at man isteden bruker historiske data, som forklart ovenfor. En slik beregningsmetode gir langt mindre utslag i Nowa på dager med manglende datagrunnlag.

Dersom Nowa må beregnes basert på alternativt datagrunnlag på fjerde påfølgende dag, settes Nowa lik gjeldende styringsrente denne dagen. Deretter vil Nowa være lik den til enhver tid gjeldende styringsrenten inntil det over en periode er grunnlag for å beregne Nowa i henhold til beregningsmetoden beskrevet i punkt 2.1, 2.2 og 2.3 i prinsippene for beregning av Nowa.

Norges Bank startet innsamlingen av pengemarkedsdata (RPD) i september 2019. Det finnes derfor lite historikk for transaksjonene som vil inngå i den nye beregningsmetoden. For å kunne gi en indikasjon på hvor mange ganger dette ville inntruffet historisk, har Norges Bank beregnet Nowa basert på usikrede overnattentransaksjoner gjort via Norges Banks oppgjørssystem i perioden fra september 2011 til oktober 2019. Beregningene viser at man ville benyttet alternativt datagrunnlag om lag 50 dager i denne perioden. Til sammenligning har dagens Nowa blitt anslått om lag 30 dager i samme periode

Norges Bank vil varsle på sine nettsider dersom det oppstår tekniske problemer som forsinker publiseringen av Nowa. Publiseringen vil skje så snart som mulig.

Nowa publiseres på nytt hvis det oppdages feil i datagrunnlaget mellom kl. 09.00 og 11.00 samme dag som renten ble publisert og ny beregning viser mer enn 2 basispunkter avvik fra den tidligere publiserte renten. Hvis endringen er mindre enn 2 basispunkter eller hvis feilen oppdages på et senere tidspunkt vil ikke Nowa endres. For å sikre transparens rundt datagrunnlaget vil Norges Bank kvartalsvis publisere et sammendrag av eventuelle feil i datagrunnlaget som er oppdaget.

Publisert 2. januar 2020 07:30
Publisert 2. januar 2020 07:30