Norges Bank

Långiver i siste instans (S-lån)

Norges Bank kan tilføre ekstraordinær likviditet til hele banksystemet eller enkeltbanker når tilgangen til likviditet fra andre kilder er svekket. Muligheten til å yte ekstraordinær likviditet gjør at Norges Bank kan bidra til å hindre finansielle problemer i å spre seg og dermed hindre at en større krise oppstår.

Likviditet til hele banksystemet

Norges Bank kan tilføre ekstra likviditet til banksystemet gjennom F-lån og D-lån. Dersom likviditetsbehovet er stort, kan Norges Bank måtte sikre disse lånene på en annen måte enn det som følger av forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. («låneforskriften») for D- og F-lån, jf. forskriftens § 6.

Likviditet til enkeltbanker

Norges Bank kan tilføre ekstraordinær likviditet til enkeltbanker dersom likviditetsproblemene er avgrenset til én eller noen få banker. Norges Bank yter kun S-lån dersom finansiell stabilitet er truet dersom et slikt lån ikke gis. Norges Bank kan da yte lån på spesielle vilkår (S-lån) for å bedre likviditeten. (se Sentralbanklovens § 3-1 fjerde ledd)

Norges Bank skal kreve betryggende sikkerhet for kreditt (se Sentralbanklovens § 3-1 femte ledd). Norges Bank avgjør hvilke sikkerheter som skal stilles av låntaker for S-lån. Lånevilkårene vil også avgjøres individuelt, og renten på lån skal ligge over normal markedsrente.

Veiledning til søknad om lån på spesielle vilkår (S-lån)

Søknad om lån skal sendes til ledelsen i avdeling for finansiell stabilitet i Norges Bank.

I tillegg til ønsket lånebeløp og løpetid skal følgende informasjon forelegges i tilknytning til lånesøknaden:

 1. Oversikt over institusjonens resultat- og balansesituasjon med oppdaterte kapitaldekningsberegninger på søketidspunktet, herunder COREP, bankens siste ICAAP og eventuell tilbakemelding fra Finanstilsynet på ICAAP (SREP). Banken skal redegjøre for om balansen og kapitaldekningsberegningen på søknadstidspunktet er gjennomgått av ekstern eller intern revisor. Eventuell uttalelse fra revisor skal vedlegges.
 2. Oversikt over ajourførte framskrivinger av bankenes forventede resultat-, balansebudsjett og tilhørende kapitaldekning minst to år frem i tid (periodisert per kvartal), med og uten eventuelle salg av aktiva og hensyntatt behov for endrede nedskrivninger på lån samt andre forhold som påvirker resultatregnskap, balanse og kapitaldekning, for eksempel mulige tap- eller inntektsføring på aksje-, rente og valutaposisjoner, økte finansieringskostnader og endrede risikovekter. Se også punkt 8.
 3. En plan for oppkapitalisering av banken og hvordan kapitaldekningen på søketidspunktet og to år frem i tid (periodisert per kvartal) vil bli, se punkt 8. Beskrivelser av andre tiltak for å bedre kapitaldekningen, herunder planer for utbyttebetalinger.
 4. De siste likviditetsrapporter for banken. Herunder LCR, NSFR og ALMM.
 5. En vurdering av hvor lenge de nåværende likviditetsbufferne til banken vil vare (eksklusiv S-lån) og informasjon om bakgrunnen for bankens likviditetsproblemer. Oversikt over forfall neste 6 måneder for aktiva og passiva. Oversikt per uke for de første 4 uker, og per måned deretter. Oversikt over forfall for aktiva det kan være vesentlig usikkerhet knyttet til neste 6 måneder.
 6. En samlet vurdering av bankens finansieringssituasjon, herunder bankens siste ILAAP, og fremtidige forfall eksklusiv S-lån.
 7. En vurdering av «mark to market»-verdier av verdipapirporteføljer, inkludert aksjer. Større banker må også gi en vurdering av derivat/off-balance sheet porteføljer. Poster som er etablert som sikring for poster på balansen må vurderes sammen med balansen, og vurderingen må inkludere brutto- og nettoeksponering med utdypning av eventuelle risikoer for at sikringer ikke virker som forutsatt.
 8. Nedskrivning på lån og øvrige fordringer:
  1. Redegjørelse for bankens prosesser og rutiner for vurdering av nedskrivning på lån, inkludert nedskrivninger på misligholdte lån basert på 30, 60 eller 90 dagers mislighold samt de kriterier banken legger til grunn for å vurdere et lån som tapsutsatt med tilhørende vurdering av panteverdier og behovet for nedskrivning. Spesielt bes det om akkumulerte tap i prosent av misligholdte lån.
  2. Banken bes å redegjøre for samlet volum brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer innen hhv. bedrifts- og privatkundesegmentene på søketidspunktet, samt samlede individuelle nedskrivninger og tilhørende nedskrivninger som andel av totale utlån i hver kategori: mislighold BM, Mislighold PM, Tapsutsatte BM og Tapsutsatte PM.
  3. Banken skal redegjøre for omfanget av gruppevise nedskrivninger på søketidspunktet, andelen gruppevise nedskrivninger i forhold til brutto utlån med fradrag av individuelle nedskrivninger samt redegjøre for de vurderinger og beregninger (eventuelt basert på modell) som danner grunnlaget for størrelsen på de gruppevise nedskrivningene.
  4. Banken skal redegjøre for hvordan endringer i nedskrivninger på bedriftskunde- og personkundeeksponering samt forventede tap og eller gevinster på aksje- rente og valutaposisjoner påvirker budsjettert resultatregnskap, balanse og kapitaldekning. Banken skal redegjøre nærmere for de enkeltkunder og enkelthendelser som forventes å ha størst betydning i så henseende.
  5. En vurdering av de 10 største tapsutsatte lånene samt de 10 største engasjementene til banken, sistnevnte uavhengig av hvorvidt de anses som risikoutsatte.
  6. Beskrivelse av scenarier banken bruker for tapsvurderinger/simuleringer.
Sist endret 31. august 2020 08:00

Kontakt

Avdeling for finansiell stabilitet

Avdelingsdirektør: Torbjørn Hægeland
Tlf. 22 31 65 33 / 22 31 64 22

Direktør Bankanalyse: Sindre Weme
Tlf. 22 31 62 65

Sist endret 31. august 2020 08:00