Norges Bank

Krisehandtering

Finansielle problem kan dukke opp uventa, spreie seg raskt og ha store samfunnsøkonomiske kostnader. Myndigheitene prøver å unngå at finansielle kriser skal oppstå, og har beredskap slik at dei er førebudde til å handtere ei krise. Å førebu seg på å handtere ei finansiell krise er ein viktig del av Noregs Bank sitt arbeid med finansiell stabilitet.

Beredskap for betalingssystemet

Sentralbankar har eit spesielt ansvar for at betalingssystemet fungerer til kvar tid, og for å kunne dekkje behovet samfunnet har for setlar og myntar også i ekstraordinære situasjonar. Noregs Bank arbeider med beredskap for betalingssystemet både internt for systema til sentralbanken, inkludert kontantforsyninga, og eksternt for infrastrukturen i den finansielle sektoren, mellom anna gjennom ansvaret som konsesjons- og tilsynsmyndigheit for interbanksystem.

Les meir om beredskap for betalingssystemet

Långivar i siste instans

Sentralbankar har tradisjonelt hatt ei rolle som långivar i siste instans (Lender of Last Resort, LLR). Det inneber at sentralbanken kan tilføre ekstraordinær likviditet til ein enkelt bank eller til banksystemet når etterspørselen etter likviditet ikkje kan møtast frå alternative kjelder.

Les meir om långivar i siste instans

Samarbeid mellom myndigheitene

Sentralbankar samarbeider tett med andre myndigheiter når det oppstår finansielle kriser, særleg med Finanstilsynet og Finansdepartementet. Ved omfattande systemkriser vil myndigheitene nøye vurdere situasjonen og setje i verk nødvendige tiltak.

Les meir om samarbeidet mellom myndigheitene

Sist endret 27. juni 2019 22:25