Norges Bank

Rapporter om finansiell stabilitet

Norges Bank utgir tre rapporter som gir oversikt over det finansielle systemet, utviklingstrekk, sårbarheter og tilsynsarbeid.

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser, slik at det er i stand til å formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele risiko på en effektiv måte. Finansiell stabilitet er et av Norges Banks hovedmål i arbeidet med å fremme økonomisk stabilitet.

I rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Det legges vekt på langsiktige og strukturelle trekk ved bankene, finansmarkedene og norsk økonomi som har betydning for finansiell stabilitet. Rapporten inneholder en stresstest av bankenes motstandsdyktighet og respons dersom norsk økonomi utsettes for en krise.

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell infrastruktur rapport

Den finansielle infrastrukturen omfatter betalingssystemet, verdipapiroppgjørssystemet, verdipapirregistre, sentrale motparter og transaksjonsregistre. Norges Bank overvåker betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur. Infrastrukturen spiller en sentral rolle for stabiliteten til det finansielle systemet.

Den årlige rapporten Finansiell infrastruktur er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Den finansielle infrastrukturen sørger for at betalinger for varer og tjenester blir gjennomført, og at transaksjoner i finansielle instrumenter blir gjennomført.

Rapporten omhandler utfordringer for sikkerhet og effektivitet i den i finansiell infrastrukturen, i tillegg til utviklingstrekk. Norges Banks tilsyn og overvåking av finansiell infrastruktur omtales også i denne rapporten.

Finansiell infrastruktur - rapport

Rapport om det norske finansielle systemet

Rapporten gir en samlet oversikt over det finansielle systemet i Norge, dets oppgaver og hvordan disse oppgavene blir utført.

Publikasjonen er ment som et oppslagsverk og en lærebok. Den retter seg mot et bredt publikum, og det er lagt vekt på en enkel fremstilling. Profesjonelle deltakere i det finansielle systemet kan også finne nyttig informasjon.

Det norske finansielle systemet

Sist endret 28. juni 2023 14:00

Siste rapporter om finansiell stabilitet

Sist endret 28. juni 2023 14:00