Norges Bank

Motsyklisk kapitalbuffer – et bidrag til finansiell stabilitet

Bankene er pålagt å bygge opp en kapitalreserve når finansielle ubalanser bygger seg opp. Dette kalles en motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet fastsetter kravet til denne bufferen hvert kvartal. Norges Bank har fått i oppdrag å gi departementet råd om kravet.

Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i bankene kan bufferkravet settes ned. Virker bufferen etter hensikten, vil bankene stramme mindre inn på sine utlån i nedgangstider enn de ellers ville gjort. Det vil kunne motvirke at bankenes utlånspraksis forsterker tilbakeslaget.

Norges Bank gir råd

Finansdepartementet skal fastsette kravet til den motsykliske bufferen hvert kvartal. Norges Bank har fått i oppdrag å lage et beslutningsgrunnlag og gi departementet råd om kravet. I arbeidet med beslutningsgrunnlaget utveksler Norges Bank og Finanstilsynet relevant informasjon og vurderinger. Beslutningsgrunnlaget publiseres som en del av Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Rådet om kravet til den motsykliske kapitalbufferen, og en oppsummerende begrunnelse, sendes Finansdepartementet i forbindelse med publisering av rapporten. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning.

Ett av flere virkemidler

En økning i bufferkravet skal normalt tre i kraft 12 måneder etter at beslutningen er fattet. Beslutning om å redusere bufferkravet kan tre i kraft umiddelbart. Bufferkravet skal som hovedregel være mellom 0 og 2,5 prosent av bankenes beregningsgrunnlag. Kravet vil gjelde for alle banker som har virksomhet i Norge.1 Motsyklisk kapitalbuffer er et av flere elementer i det nye regelverket for bankenes kapitaldekning som ble vedtatt av Stortinget i juni 2013. Forskriften om motsyklisk kapitalbuffer ble fastsatt av Regjeringen 4. oktober 2013.

Litteratur

Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer (Norges Bank Memo 1/2013)

Key indicators for a countercyclical capital buffer in Norway - Trends and uncertainty (Staff Memo 13/2013)

Publisert 4. desember 2013 12:00
Endret 14. april 2016 15:06
Publisert 4. desember 2013 12:00
Endret 14. april 2016 15:06