Norges Bank

Makrotilsyn

Formålet med makrotilsyn er å dempe oppbygging av sårbarheter i det finansielle systemet og sørge for et robust finansielt system.

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet kan utføre sine oppgaver i samfunnet på en effektiv måte, selv om systemet blir utsatt for store forstyrrelser. En liten åpen økonomi som den norske vil ofte rammes av forstyrrelser fra utlandet. Sårbarheter kan gi opphav til eller forsterke finansiell uro og økonomiske tilbakeslag når økonomien blir utsatt for forstyrrelser.

Sårbarheter i det finansielle systemet kan variere over tid eller skyldes mer permanente, strukturelle forhold. Sårbarheter kan for eksempel være et høyt gjeldsnivå, høye eiendomspriser og ustabil finansiering av bankene.

Makrotilsyn skal dempe oppbyggingen av sårbarheter i det finansielle systemet eller øke robusthet mot forstyrrelser. Det er ulike virkemidler i makrotilsyn. Krav om kapitalbuffere gjør bankene mer robuste. Formålet med utlånsforskriften er å dempe gjeldsopptaket og sårbarheten i husholdningene. Forskriften setter blant annet krav til egenkapital når en skal kjøpe bolig og setter derfor grenser for hvor mye lån husholdninger kan ta opp.

Det finansielle systemet må kunne tåle store forstyrrelser

Bankene skal kunne låne ut penger til personer og bedrifter, plassere sparing og omfordele risiko i både gode og dårlige tider. I tillegg skal betalinger for varer og tjenester fungere som normalt.

Dårlige tider kan bli verre dersom bankene og andre aktører i det finansielle systemet ikke er i stand til å utføre oppgavene sine. Det er derfor viktig at de tåler tap og finansiell uro. For å sikre dette må bankene oppfylle strenge krav fra myndighetene i gode tider.

Myndighetenes krav til bankene

Kapitalkrav til banker gjør det finansielle systemet mer robust. Kravene består av minstekrav og flere bufferkrav. Kapitalbufferne har forskjellige formål.

Motsyklisk kapitalbuffer skal gjøre bankene mer solide og motvirke at bankenes kredittpraksis forsterker et tilbakeslag i økonomien. Erfaring viser at tilbakeslag i økonomien gjerne blir kraftigere etter en periode med høy vekst i kreditt og formuespriser, som er typiske mål for syklisk sårbarhet i det finansielle systemet. Motsyklisk kapitalbuffer skal sikre at bankene har en kapitalbuffer som svarer til nivået på den sykliske sårbarheten.

Systemrisikobufferen skal også gjøre bankene mer solide i møte med tilbakeslag, men bufferen skal settes ut fra mer varig, strukturell sårbarhet, som for eksempel høy gjeld eller tett sammenkoblede banker.

I tillegg skal banker som er utpekt som systemviktige, holde en større buffer. Grunnen er at problemer i systemviktige banker alene kan få alvorlige negative konsekvenser for økonomien. Bevaringsbufferen er en fast buffer mot at kapitaldekningen faller under minstekravet ved store tap på utlån.

Det er naturlig å se kapitalkravene, særlig motsyklisk kapitalbuffer og systemrisikobufferen, i sammenheng. Det er vanskelig å trekke opp et klart skille mellom sykliske og strukturelle sårbarheter i det finansielle systemet, og de ulike sårbarhetene kan forsterke hverandre.

Likviditetskrav og krav til stabil finansiering er også en del av virkemidlene som benyttes for å gjøre banksystemet mindre sårbart.

Sist endret 30. januar 2021 18:00
Sist endret 30. januar 2021 18:00