Norges Bank

Makrotilsyn

Formålet med makrotilsyn er å dempe oppbygging av sårbarheter i det finansielle systemet og sørge for et robust finansielt system.

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet kan utføre sine oppgaver i samfunnet på en effektiv måte, selv om systemet blir utsatt for store forstyrrelser. En liten åpen økonomi som den norske vil ofte rammes av forstyrrelser fra utlandet. Sårbarheter kan gi opphav til eller forsterke finansiell uro og økonomiske tilbakeslag når økonomien blir utsatt for forstyrrelser.

Sårbarheter i det finansielle systemet kan variere over tid eller skyldes mer permanente, strukturelle forhold. Sårbarheter kan for eksempel være et høyt gjeldsnivå, høye eiendomspriser og ustabil finansiering av bankene.

Makrotilsyn skal dempe oppbyggingen av sårbarheter i det finansielle systemet eller øke robusthet mot forstyrrelser. Det er ulike virkemidler i makrotilsyn. Krav om kapitalbuffere gjør bankene mer robuste. Formålet med utlånsforskriften er å dempe gjeldsopptaket og sårbarheten i husholdningene. Forskriften setter blant annet krav til egenkapital når en skal kjøpe bolig og setter derfor grenser for hvor mye lån husholdninger kan ta opp.

Det finansielle systemet må kunne tåle store forstyrrelser

Bankene skal kunne låne ut penger til personer og bedrifter, plassere sparing og omfordele risiko i både gode og dårlige tider. I tillegg skal betalinger for varer og tjenester fungere som normalt.

Dårlige tider kan bli verre dersom bankene og andre aktører i det finansielle systemet ikke er i stand til å utføre oppgavene sine. Det er derfor viktig at de tåler tap og finansiell uro. For å sikre dette må bankene oppfylle strenge krav fra myndighetene i gode tider.

Myndighetenes krav til bankene

Den motsykliske kapitalbufferen er et makrotilsynsvirkemiddel som skal bidra til at bankene bygger kapital i gode tider. I dårlige tider kan bufferkravet settes ned. Det kan motvirke at bankene forsterker en nedtur ved å stramme for mye inn på utlånene for å opprettholde kapitalkrav.

Bankene står overfor flere andre kapitalkrav, blant annet systemrisikobufferen. Dagens nivå på kravet gjenspeiler strukturelle sårbarheter i norsk økonomi. Bankenes store eksponering mot næringseiendom er eksempel på en slik sårbarhet. Dersom problemer i en bank alene kan påføre det finansielle systemet og realøkonomien betydelige negative konsekvenser, regnes banken som systemviktig og får ekstra krav til kapital (buffer for systemviktige finansforetak).

Likviditetskrav og krav til stabil finansiering er også en del av virkemidlene som benyttes for å gjøre banksystemet mindre sårbart.

Sist endret 30. januar 2021 18:00
Sist endret 30. januar 2021 18:00