Norges Bank

Retningslinjer for behandling av søknader om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter

Gitt i medhold av § 5 i Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter av 17. desember 2021 nr. 3772.

Det kan ytes erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter som Norges Bank har plikt til i å innløse. Regelverket gjelder sedler og mynter som er så sterkt skadet at bankene ikke kan levere dem til Norges Bank jf. Forskrift om avgrensning av tvungent betalingsmiddel.

Begrunnet søknad om erstatning etter § 2 og § 4 i forskriften skal gis på særskilt skjema og sendes Norges Bank. Søknaden kan også leveres i resepsjonen ved vårt hovedkontor i Oslo.

I skjemaet skal det skal opplyses om:

 • Personalia (navn, adresse og telefonnummer)
 • Kontonummer
 • Beløp som søkes erstattet
 • Beskrivelse av hendelsesforløpet (hvordan sedlene/myntene ble skadet, på hvilken måte de er skadet etc.)
 • Følgende skal vedlegges:
  • Kopi av gyldig legitimasjon (ved beløp over kr 10.000,-)
  • Kopi av eventuell anmeldelse/skademelding til politi/forsikringsselskap

Ved søknad om erstatning for mindre enn 100 stk. skadde sedler eller mynter, skal pengene innleveres sammen med søknaden og være sortert etter valør og utgave.

Ved søknad om erstatning for 100 stk. eller flere skadde sedler eller mynter (uavhengig av valør /utgave) skal pengene ikke leveres sammen med søknaden. Tidspunkt for levering, krav til sortering og pakking av sedlene og myntene, skal i slike saker avtales særskilt med Norges Bank.

Sedler som er avrevet eller klippet skal ikke limes sammen, eller repareres på annen måte. Slike reparasjoner kan medføre at Norges Banks mulighet til å undersøke sedlene og myntene svekkes med den følge at erstatning ikke kan ytes.

Dersom sedlene eller myntenes utseende eller andre forhold kan gi grunn til mistanke om at de har tilknytning til en straffbar handling, vil Norges Bank gjennomføre de tiltak som følger av hvitvaskingslovens bestemmelser.

Norges Bank behandler søknaden og innvilger eller avslår denne.

Norges Banks avgjørelser i erstatningssaker er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.

Erstatning ytes ikke i følgende tilfeller:

 • Dersom Norges Bank ikke med sikkerhet kan fastslå at sedlene og myntene er ekte,
 • Søknad om sedler og mynter som er skadet, herunder farget eller kjemisk behandlet, ved grov uaktsomhet eller forsett, f.eks. ved kommersiell avfallshåndtering,
 • Dersom Norges Bank finner grunn til mistanke om at skadde sedler og mynter har tilknytning til straffbare handlinger,

Ved behandling av spesielt ressurskrevende saker kan Norges Bank kreve et gebyr som dekker faktiske kostnader.

Innleverte sedler og mynter beholdes og destrueres av Norges Bank når erstatning innvilges.

Ved avslag på søknad kan søker kreve at sedler og mynter leveres tilbake. I slike tilfeller må søker hente pengene (etter avtale) og dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Sist endret 31. desember 2021 10:00

Kontakt

For nærmere opplysninger, kontakt Norges Bank:

Telefon: +47 901 48 659
Hverdager mellom kl 09 og 15

E-post: post@norges-bank.no

Sist endret 31. desember 2021 10:00