Norges Bank

Private kontantdepoter - vilkår for utbetaling av rentekompensasjon fra Norges Bank til bankene

Vilkårene gjelder fra 11. juli 2005

1. Formål og bakgrunn

Disse vilkår skal muliggjøre etablering av private kontantdepoter der Norges Bank kan yte rentekompensasjon. Slike depoter kan etableres der bankene dokumenterer behov for dette.

Private kontantdepoter med rentekompensasjon skal bidra til effektiv omfordeling og sirkulasjon av kontanter, uten at pengene transporteres til Norges Banks depoter. Kontantene skal således i størst mulig grad sirkulere mellom bankene og bankenes kunder, og kun reell overskudds- eller underskuddslikviditet leveres til eller hentes fra Norges Bank.

2. Forutsetninger for rentekompensasjon fra Norges Bank

For å oppnå rett til rentekompensasjon må bankene og deres depotforvalter oppfylle samtlige bestemmelser i disse vilkår.

Depotet skal bidra til å fremme formålet som er beskrevet i punkt 1. Kvaliteten på kontanter i sirkulasjon skal opprettholdes ved at ikke-resirkulerbare (skadde og slitte) kontanter sorteres fra. Ikke-resirkulerbare kontanter skal ikke settes i omløp fra depotet. Depotet må stå for en vesentlig del av den samlede omfordeling av kontantene innen den aktuelle region.

Alle banker i regionen som uttrykker ønske om det, skal kunne benytte depotet og tjenester som tilbys i nær tilknytning til driften av depotet på like vilkår, heri inkludert bonusavtaler. Bankene og / eller den som driver depotet (depotforvalteren) skal ikke ekskludere konkurrenter fra et marked eller, i forbindelse med depotet, opptre på en måte som hemmer konkurransen bankene i mellom. Dette innebærer blant annet:

  • Bankene skal kunne levere inn sine overskuddsbeholdninger av kontanter og ved behov hente ut kontanter på like vilkår.
  • Rentekompensasjon og kostnader ved depotet skal fordeles på bankene etter årsakssammenheng.
  • I den grad depotet organiserer transport av slitte sedler eller overskuddsbeholdninger til et sentralbankdepot, eller transport av sedler fra et sentralbankdepot til depotet, skal alle banker ha tilgang til denne tjenesten. Kostnadene skal fordeles på bankene etter årsakssammenheng.
  • I den grad depotforvalter tilbyr behandlingstjenester til bankene, og oppgir beholdninger av sedler som ikke er kvalitetssortert som grunnlag for rentekompensasjon i påvente av at behandling skal skje, skal alle banker ha tilbud om å få utført de aktuelle tjenestene til like vilkår.
  • Prisliste for alle depotets tjenester skal være tilgjengelig for enhver mulig bruker av depotet.
  • Brukerne av depotet skal kunne gjøre seg kjent med det totale beløp som rapporteres, jf pkt 7, til Norges Bank.

For at rentekompensasjon skal kunne gis, må kontantene være eiet av bankene og ført i den enkelte banks balanse.

3. Risiko

Bankene eier og har risikoen for de kontanter som oppbevares i depotet. Kontantene skal ikke føres som innskudd i Norges Bank.

4. Organisering av depotet, avtaler mellom aktørene

Bankene har ansvar for å sørge for at depotene etableres, drives og sikres i samsvar med bankenes behov og etter disse vilkår. Bankene kan velge å overlate den praktiske gjennomføring (drift) til andre.

Norges Bank har ikke ansvar for transport av kontanter mellom et privat depot og et sentralbankdepot.

For at rentekompensasjon skal kunne gis må det med utgangspunkt i disse vilkår inngås avtaler mellom Norges Bank og depotforvalter og mellom depotforvalter og bankene.

5. Driften av depotet, mottak og videreformidling av rentekompensasjon

Hvert depot skal ha en depotforvalter som står for driften av depotet. Depotforvalter er ansvarlig for rapportering til Norges Bank i henhold til pkt 7 og for å motta rentekompensasjon som Norges Bank utbetaler. Mottatt rentekompensasjon skal umiddelbart overføres den enkelte bank. Det skal opprettes en særskilt bankkonto som kun benyttes til inn- og utbetalinger av rentekompensasjon. Utbetaling av rentekompensasjon fra Norges Bank til angitt konto er frigjørende overfor alle banker hvis kontanter inngår i rapporteringsgrunnlaget.

Depotforvalter må kunne legge frem dokumentasjon slik at hver enkelt bank som har kontanter i depotet kan kontrollere at banken har mottatt korrekt andel av rentekompensasjonen. Også Norges Bank har rett til å få slik dokumentasjon.

Depotforvalter må ha fullmakt fra den / de banker som eier penger i depotet til å opptre på deres vegne overfor Norges Bank, og til å håndtere transaksjoner / omfordeling mellom bankene. Depotforvalter må være en juridisk person.

6. Krav til kontanter som kan gi rentekompensasjon

Kontantene som inngår i grunnlaget for rapportering til Norges Bank må være ekte norske sedler og mynter, og disse må tilfredsstille bestemmelser fastsatt i vedlegg til disse vilkår.

7. Depotforvalters / bankenes avstemming og rapportering

For beholdning det kreves rentekompensasjon for, jf pkt 6, skal depotforvalter daglig foreta beholdningsopptak som avstemmes mot registrert beholdning. Depotforvalter skal dessuten ha løpende oversikt over hvilke beholdninger den enkelte bank har til oppbevaring i depotet, og skal etter anmodning kunne forevise dette for Norges Bank. Gjennomført beholdningsopptak dokumenteres og signeres av bemyndiget person.

Beholdningsopptaket / registrert beholdning ved depotets stengetid danner grunnlag for depotforvalters daglige rapport til Norges Bank og dermed for Norges Banks beregning av rentekompensasjon.

Snarest mulig etter depotets stengetid, og senest kl. 23.59 den angjeldende dag, skal depotforvalter sørge for at rapport om beholdning som gir rett til rentekompensasjon, er gitt Norges Bank. Rapporten skal sendes hver dag hele året, selv om beholdningen er uendret eller depotet er stengt. Rapporten overføres i henhold til Norges Banks spesifikasjoner, jf vedlegg til disse vilkår.

8. Norges Banks kontroll - uavhengig bekreftelse

Norges Bank eller den Norges Bank bemyndiger skal, i depotets åpningstid, gis adgang til å kontrollere at den fysiske beholdningen samsvarer med det beløp som på kontrolltidspunktet er registrert oppbevart i depotet. Depotforvalter / bankene plikter å legge fram oversikter som viser registrert beholdning spesifisert på valør, kvalitet og utgave, samt fordelt på de banker som eier verdiene i depotet. Depotforvalter skal gi nødvendig bistand i forbindelse med kontrollen, samt gi Norges Bank innsyn i rutiner knyttet til rapporteringen.

Norges Bank utarbeider oversikt som viser hvilke personer som er bemyndiget til å foreta kontrollopptak på vegne av sentralbanken.

Så lenge det rapporteres beholdninger i henhold til punkt 7, plikter depotforvalter og / eller de banker som eier kontantene, å sørge for og bekoste at den revisor foretaket har valgt, foretar uanmeldte kontrollopptak minst en gang hvert halvår og umiddelbart rapporterer resultatet av kontrollen til Norges Bank (uavhengig bekreftelse).

9. Fastsettelse og utbetaling av rentekompensasjon

Satsen for rentekompensasjon er til enhver tid tilsvarende bankenes innskuddsrente på bankenes foliokonto i Norges Bank. Rentekompensasjon skal til enhver tid beregnes på samme måte som rente på innskudd i Norges Bank etter Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Rentekompensasjon kan ikke opptjenes på beløp som samtidig er rentebærende i Norges Bank.

10. Uriktige opplysninger, solidarisk ansvar, rett til trekk på foliokonto

Norges Bank kan, etter eget skjønn, midlertidig stoppe utbetaling av rentekompensasjon.

Rapportering etter fristen eller rapportering som ikke er i henhold til fastsatte spesifikasjoner, medfører at det ikke foretas beregning og utbetaling av rentekompensasjon for de aktuelle dager. I særskilte tilfelle kan allikevel rentekompensasjon utbetales.

Dersom det viser seg at depotforvalter / bankene har gitt uriktige opplysninger som danner grunnlag for rentekompensasjon eller brutt vilkår for øvrig, kan Norges Bank kreve tilbakebetalt for mye utbetalt beløp tillagt 100 %. Dessuten kan Norges Bank beregne dette for en periode tilbake til tidspunktet for den siste uavhengige bekreftelse / Norges Banks kontroll, jf pkt 8. I tillegg kan Norges Bank kreve refusjon for utgifter og medgått tid som følge av feilrapporteringen.

Har Norges Bank foretatt uriktig beregning av rentekompensasjon, skal dette korrigeres ved nærmeste termin.

Banker som mottar rentekompensasjon, hefter en for alle og alle for en for krav som med grunnlag i disse vilkår oppstår på Norges Banks hånd mot den enkelte bank eller depotforvalter. Norges Bank må først gjøre sitt krav gjeldende mot den enkelte bank / depotforvalter. Oppnås ikke dekning innen 14 dager etter at krav er fremmet, kan Norges Bank kreve øvrige banker for udekket beløp.

Ethvert krav som med grunnlag i disse vilkår oppstår på Norges Banks hånd, kan gjøres opp ved at det totale beløp motregnes i fremtidige utbetalinger av rentekompensasjon eller trekkes på en av bankenes foliokonto i Norges Bank.

11. Ny depotforvalter, endrede forhold

Velger bankene ny depotforvalter, må denne godkjennes skriftlig av Norges Bank.

Endres depotets adresse, åpningstid, daglig leder samt eventuelle kontaktpersoner eller andre forhold som kan påvirke Norges Banks kontrollmuligheter, skal Norges Bank umiddelbart gjøres kjent med dette.

Rentekompensasjon vil ikke utbetales før den nye depotforvalter, eller de endrede forhold for øvrig, er akseptert og nødvendige avtaler er inngått eller tilpasset.

12. Oppsigelse, vesentlig mislighold

Norges Bank kan, med 6 måneders skriftlig varsel, endre disse vilkår.

Med 12 måneders skriftlig varsel kan Norges Bank avvikle hele ordningen med utbetaling av rentekompensasjon. Samme rett har Norges Bank overfor det enkelte depot.

Hvis bankene og / eller depotforvalter vesentlig misligholder sine plikter overfor Norges Bank i forbindelse med de private depoter, kan Norges Bank heve disse vilkår og ved det umiddelbart stoppe beregning og utbetaling av rentekompensasjon.

13. Vedtakelse

Disse vilkår vedtas ved underskrift av signaturberettiget person i den enkelte bank.

De banker som bruker depotet, samt depotforvalter, plikter å gjøre nye brukere av depotet kjent med disse vilkår. Nye brukere må vedta vilkårene før kontanter leveres til / hentes fra depotet.

14. Forhold til sentralbankloven

Disse vilkår begrenser ikke Norges Banks myndighet som følger av sentralbankloven med forskrifter.

Vedlegg:

Vedleggene kan endres av Norges Bank med en måneds varsel, og består av:

Private kontantdepoter - oppbevaring, sortering og pakking mv. 

Private kontantdepoter - rapportering, utfyllende bestemmelser 

Private kontantdepoter - teknisk grensesnitt. Vedlegget vil kun bli distribuert etter nærmere avtale. Henvendelse om dette kan skje på mail til KBKontroll@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2007 08:00