Norges Bank

Retningslinjer for behandling av søknader om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter

Gitt i medhold av § 5 i forskrift av 16.mars 2011 nr. 293.

Det kan ytes erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter som Norges Bank har plikt til i å innløse (jf. Retningslinjer - veksling av ugyldige sedler og mynter).

 • Regelverket gjelder sedler og mynter som er så sterkt skadet at bankene ikke kan levere dem til Norges Bank jf. bankenes vilkår og som derfor ikke kan påregnes å bli akseptert i videre bruk.
 • Begrunnet søknad om erstatning etter § 2 og § 4 i forskriften skal gis på særskilt skjema. Det skal opplyses om:
  • Personalia (navn, adresse og telefonnummer)
  • Kontonummer
  • Beløp som søkes erstattet
  • Beskrivelse av hendelsesforløpet (hvordan sedlene/myntene ble skadet, på hvilken måte de er skadet etc.)
  • Følgende skal vedlegges:
   • Kopi av gyldig legitimasjon skal vedlegges ved beløp over kr 10.000,-
   • Kopi av eventuell anmeldelse/skademelding til politi/forsikringsselskap
  • Ved søknad om erstatning for mindre enn 100 stk skadde sedler eller mynter, skal pengene innleveres sammen med søknaden og være sortert etter valør og utgave.
  • Ved søknad om erstatning for 100 stk. eller flere skadde sedler eller mynter (uavhengig av valør /utgave) skal pengene ikke leveres sammen med søknaden. Tidspunkt for levering, krav til sortering og pakking av sedlene og myntene, skal i slike saker avtales særskilt med Norges Bank.
  • Sedler som er avrevet eller klippet skal ikke limes sammen, eller repareres på annen måte. Slike reparasjoner kan medføre at Norges Banks mulighet til å undersøke sedlene og myntene svekkes med den følge at erstatning ikke kan ytes.
  • Dersom sedlene eller myntenes utseende eller andre forhold kan gi grunn til mistanke om at de har tilknytning til en straffbar handling, vil Norges Bank gjennomføre de tiltak som følger av hvitvaskingslovens bestemmelser.
  • Norges Bank behandler søknaden og innvilger eller avslår denne.
  • Erstatning ytes ikke i følgende tilfeller:
   • Dersom Norges Bank ikke med sikkerhet kan fastslå at sedlene og myntene er ekte,
   • Søknad om sedler og mynter som er skadet, herunder farget eller kjemisk behandlet, ved grov uaktsomhet eller forsett, f.eks. ved kommersiell avfallshåndtering,
   • Dersom Norges Bank finner grunn til mistanke om at skadde sedler og mynter har tilknytning til straffbare handlinger,
  • Norges Banks avgjørelser i erstatningssaker er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.
  • Ved innvilget søknad etter § 2 og § 4 i forskriften påløper normalt et saksbehandlingsgebyr, f.t. kr 250,-, som trekkes fra beløpet som skal utbetales (unntak saker som gjelder mindre beløp). Ved behandling av spesielt ressurskrevende saker kan Norges Bank kreve et gebyr som dekker faktiske kostnader.
  • Innleverte sedler og mynter beholdes og destrueres av Norges Bank når erstatning innvilges.
  • Ved avslag på søknad kan søker kreve at sedler og mynter leveres tilbake. I slike tilfelle må søker hente pengene (etter avtale) og dekke eventuelle kostnader forbundet med dette. Dette gjelder ikke dersom det er grunn til mistanke om at pengene er falske, manipulerte eller har tilknytning til annen straffbar handling. Slike saker vil normalt bli rapportert iht. hvitvaskingslovens bestemmelser.

  Søknad om erstatning etter § 2 og § 4 i forskriften skal sendes Norges Bank. Søknaden kan også leveres i resepsjonen ved vårt hovedkontor i Oslo.

  Postadresse:
  Norges Bank
  Kontante betalingsmidler
  Postboks 1179 Sentrum
  0107 Oslo

  Besøksadresse:
  Bankplassen 2
  0151 Oslo

Sist endret 10. november 2016 09:47

Kontakt

For nærmere opplysninger, kontakt Norges Bank:

Telefon: +47 901 48 659
Hverdager mellom kl 09 og 15

E-post: post@norges-bank.no

Adresser til Norges Banks depoter

Sist endret 10. november 2016 09:47