Norges Bank

Retningslinjer for bruk av norsk seddel- og myntmønster

Bakgrunn og formål

Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter, jf. sentralbankloven § 13. Videre kan sentralbanken etter særskilte retningslinjer utgi jubileums- og minnemynter, jf. sentralbankloven § 16.

Norges Bank skal fremme et effektivt betalingssystem, jf. sentralbankloven § 1. For at kontanter skal fungere effektivt som betalingsmiddel, må det i samfunnet være generell tillit til at kontantene representerer gyldige betalingsmidler. Norges Banks ansvar er derfor bl.a. å utforme norske sedler og mynter slik at de er vanskelige å etterlikne og enkle å skille fra falske.

Retningslinjene for gjengivelse av seddel- og myntmønster er utformet for å forhindre forvekslingsfare med betalingsmidler. Vern av tilliten til penger og visse dokumenter er for øvrig omhandlet i straffeloven kapittel 29.

Videre har mønster på norske sedler og mynter opphavsrettslig beskyttelse etter lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. Retningslinjene tar sikte på å bidra til at loven etterleves på dette området. Enhver form for endring av mønsteret vil i utgangspunktet være i konflikt med loven med mindre det på forhånd er avklart med den som har opphavsretten.

Retningslinjer

1. Generelt

Retningslinjer for bruk (gjengivelse) av norsk seddel- og myntmønster skal bidra til å sikre:

 • at forvekslingsfare med ekte sedler og mynter forhindres
 • at opphavsretten beskyttes

Retningslinjene gjelder ved gjengivelse eller reproduksjon av hele eller deler av norsk seddel- og myntmønster, uansett formål og metode.

Retningslinjene gjelder ikke for Norges Banks egen informasjons- og opplysningsvirksomhet.

2. Bestemmelser vedrørende forvekslingsfare

Retningslinjene nedenfor i pkt. 2.1 og 2.2 gir uttrykk for hvordan Norges Bank mener seddel- og myntmønster bør gjengis for å unngå forvekslingsfare og for å unngå å komme i konflikt med straffelovens bestemmelser om forfalskning eller ettergjøring av penger og spredning av disse (jf. strl. §§ 367-369). Det presiseres at den avgjørende tolkning og rettsanvendelse av straffelovens bestemmelser tilligger domstolene.

2.1 Seddelmønster

Gjengivelse av seddelmønster må skje med respekt for den status og rolle sedler har i samfunnet, og på en slik måte at dette ikke kan forveksles med hele eller deler av en ekte seddel.

a) Gjengivelse i trykte medier:

Ved gjengivelse av seddelmønster i trykte medier må følgende retningslinjer følges for å unngå forvekslingsfare (samtlige punkter må oppfylles):

 • Seddelmønster må ikke gjengis som både for- og bakside. Om seddelmønsterets ene side gjengis, må den andre siden på ingen måte bestå av seddelmønster.
 • Seddelmønster må ikke gjengis i naturlig størrelse. Ved forminskning skal gjengivelsen være høyst 50 % av originalens lengde- og breddemål. Ved forstørring skal gjengivelsen være minst 150 % av originalens lengde- og breddemål. Kravet gjelder også ved gjengivelse av deler av seddelmønsteret.
 • Datafiler med sikte på gjengivelse i trykte medier av hele eller deler av seddelmønster, må ikke ha en billedoppløsning høyere enn 72 dpi.

b) Gjengivelse i elektroniske medier:

Ved gjengivelse av seddelmønster i elektroniske medier må følgende retningslinjer følges for å unngå forvekslingsfare (begge punkter skal oppfylles):

 • Datafiler (utarbeidelse eller lagring) med sikte på gjengivelse av hele eller deler av seddelmønster, må ikke ha en billedoppløsning høyere enn 72 dpi.
 • Ved gjengivelse av hele seddelmønsteret, må ordene "IKKE GYLDIG" være tydelig påført midtstilt langs diagonalen på gjengivelsen, slik at teksten dekker minst 50 % av lengden på diagonalen og med en bokstavhøyde tilsvarende minst 15 % av høyden på seddelen.

2.2 Myntmønster

Gjengivelse av myntmønster må skje med respekt for den status og rolle mynter har i samfunnet, og på en slik måte at det skiller seg klart fra mynter som betalingsmiddel:

 • Gjengivelse av mønster for valørsiden må ikke plasseres på et produkt som er produsert i metall eller et annet materiale som kan forveksles med metall.
 • Gjengivelse av mønster for den siden hvor valøren ikke fremkommer, kan plasseres på et produkt av metall eller metalliknende materiale dersom
  • produktet tydelig (iøynefallende) merkes "IKKE GYLDIG", eller
  • produktet produseres i en avvikende størrelse i forhold til det originale mønsteret på mynten. Størrelsen må enten være mindre enn 50 % av myntoriginalens diameter eller større enn 150 % av myntoriginalens diameter.

3. Bestemmelser vedrørende opphavsrett

Mønster på norske pengesedler og mynter er undergitt beskyttelse etter åndsverksloven.

3.1 Regler gjeldende til og med seddelutgave VII og for myntmønster på mynter utgitt før 2018

Opphavsretten ivaretas dels av Norges Bank og dels av kunstneren. Kunstneren overdrar retten til å bruke mønsteret (motivet) til Norges Bank for sentralbankens ordinære bruk av seddel- og myntmønsteret. Restopphavsretten, dvs. retten til å råde over kunstverket (motivet) i annen sammenheng, beholdes av kunstneren. Opphavsretten bortfaller 70 år etter kunstnerens død.

Tillatelse til å endre eller benytte hele eller deler av seddel- og myntmønster for bruk i andre sammenhenger enn sentralbankens ordinære bruk, må på forhånd innhentes fra den som har opphavsretten. Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) forvalter opphavsrettslige spørsmål på vegne av kunstnerne.

3.2 Regler gjeldende for sedler av utgave VIII og nye myntmønster på mynter utgitt fra og med 2018

Norges Bank har alle rettigheter til bruk av seddel- og myntmønsteret (motivet).

Tillatelse til å endre eller benytte hele eller deler av mønsteret for bruk i andre sammenhenger enn sentralbankens ordinære bruk, må på forhånd innhentes fra Norges Bank. Normalt gis ikke slik tillatelse hvis det er snakk om å bruke seddel- og myntmønsteret i kommersiell sammenheng.

For nærmere opplysninger om retningslinjer for bruk av seddel- og myntmønster, ta kontakt med Norges Bank, Enhet for kontante betalingsmidler, telefon 22 31 60 00.

Publisert 26. januar 2006 14:53
Sist endret 24. november 2016 14:13