Norges Bank

Aktuelle begivenheter for utgivelse av minnemynter

Norges Bank utgir minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser. På bakgrunn av retningslinjene for utgivelse av minnemynter, har Norges Bank utarbeidet en liste over begivenheter som er kandidater til å bli markert med minnemynt.  

Slik ble forslagene utarbeidet

For å hjelpe Norges Bank i vurderingene av hvilke hendelser og personer som oppfyller kriteriene i retningslinjene, etablerte Norges Bank i 2018 en rådgivende komite med særlig kompetanse på mynthistorikk, nasjonal historie og konstitusjonelle forhold.

Komiteen vurderte en lang rekke merkedager og jubileer, og utarbeidet på denne bakgrunn en liste over begivenheter som anses å oppfylle kriteriene for minnemyntutgivelser. Listen ble deretter sendt på høring til relevante høringsinstanser, og høringssvarene ble vurdert av den rådgivende komiteen og Norges Bank.

Norges Bank besluttet deretter at nedenstående begivenheter kan bli markert med minnemynt i perioden 2020-2029. Begivenhetene på listen er delt inn i fire grupper med tanke på viktighet.

Gruppe I

Anne-Cath Vestly 100 år (2020)

Statens kartverk 250 år (2023)

Magnus Lagabøtes landslov 750 år (2024)

Gruppe II

Hans Nielsen Hauge 250 år (2021)

Sigrid Undset tildelt Nobels litteraturpris 100 år (2028)

Gruppe III

Landets første sparebank 200 år (2022)

Grunnleggelsen av Bergen Museum 200 år (2025)

Meterkonvensjonen 150 år (2025)

SSB 150 år (2026)

Gruppe IV

Lov om allmueskoler på landet 200 år (2027)

Ellen Gleditsch 150 år (2029)

Vurderinger ved beslutning om utgivelse

Listen viser begivenheter som i ulik grad oppfyller kriteriene i retningslinjene. Alle begivenhetene vurderes enkeltvis før det tas endelig beslutning om eventuell utgivelse.

Begivenhetenes viktighet i form av prioritet på listen er et viktig forhold i vurderingen. Sannsynligheten for at en begivenhet markeres med minnemynt, er størst for begivenhetene med øverst prioritet. Begivenhetene i gruppe 1 vil bli foreslått utgitt dersom det ikke oppstår helt spesielle forhold som gjør at dette likevel ikke bør skje. Begivenhetene i gruppe 2 er også aktuelle, men det vil gjøres grundigere vurderinger før utgivelse eventuelt foreslås. Begivenhetene i gruppe 3 og 4 anses som mindre aktuelle, men de kan ikke helt utelukkes.

I tillegg til begivenhetens prioritering på listen tas det hensyn til andre vesentlige forhold, deriblant hvordan begivenheten skal markeres for øvrig, og ulike risikofaktorer knyttet til gjennomføringen av prosjektene.

Om nye forslag til minnemyntutgivelser

Dersom Norges Bank mottar forslag om utgivelser som ikke står på listen, og det fremkommer nye momenter som er av en slik art at de er vesentlige og oppfyller retningslinjene for utgivelse av minnemynter, vil forslagene bli vurdert.

Det skal foreligge tungtveiende argumenter om vi skal utgi minnemynter i forbindelse med begivenheter som ikke står på listen.

 

Publisert 2. september 2020 10:00