Norges Bank

Informasjon til jobbsøkjarar

Back to top

Dei ledige stillingane våre blir publiserte på karrieresidene til Noregs Bank. Jobbsøknader blir berre mottekne i tilknyting til kunngjorde stillingar, og berre gjennom rekrutteringsløysinga vår, Webcruiter. Ved å registrere deg i rekrutteringssystemet vårt kan du abonnere på informasjon om ledige stillingar frå Noregs Bank. Det gjer du ved å trykkje på feltet «Lagre søket» og skrive inn e-postadressa di. Dersom du har funne ei stilling som du ønskjer å søkje på, er første trinn å registrere CV-en din og skrive eit søknadsbrev i Webcruiter.

Følg oss også gjerne på LinkedIn. Der deler vi ledige stillingar og annan informasjon frå Noregs Bank.

Tryggingsgodkjenning og tryggleiksklarering

Tilsette og innleigde skal som hovudregel vere tryggingsgodkjende før dei kan begynne å arbeide for banken. Kva ei tryggingsgodkjenning byggjer på, varierer ut frå kva tilgangar den tilsette/innleigde treng, og kva bakgrunnssjekkar det er rettsleg grunnlag for å gjennomføre. Døme kan vere innhenting av politiattest, kredittsjekk og verifisering av utdanning og arbeidserfaring. Vi vil alltid innhente samtykke frå deg i forkant.

I nokre tilfelle er det også nødvendig med tryggleiksklarering. Berre personell som skal ha tilgang til skjermingsverdig informasjon gradert etter tryggingslova, eller tilgang til skjermingsverdig objekt, skal tryggleiksklarerast og autoriserast. Dersom du skal givast tilgang til informasjon som er gradert KONFIDENSIELT, HEMMELEG eller STRENGT HEMMELEG, må du vere tryggleiksklarert på tilsvarande nivå før du blir autorisert og blir gitt tilgang. Dersom du berre skal ha tilgang til informasjon som er gradert AVGRENSA, men ikkje høgare nivå, treng du ikkje tryggleiksklarering. Då treng du berre autorisasjon.

Alle klareringssaker i sivil sektor blir behandla ved Sivil klareringsmyndigheit (SKM). Dersom du har behov for tryggleiksklarering, vil Personellsikkerheit og beredskap i Noregs Bank kontakte deg og be deg fylle ut ein personopplysningsblankett. Blanketten blir send saman med oppmoding om klarering til SKM, som så vil gjennomføre ei rekkje undersøkingar. SKM kan be om ytterlegare informasjon frå både deg og Noregs Bank ved behov. Ved tvil om korvidt du kan tryggleiksklarerast, vil SKM kalle deg inn til ein samtale.

Offentleg og utvida søkjarliste

Noregs Bank er ei offentleg verksemd og er derfor underlagd offentleglova. Det inneber mellom anna at vi har ei plikt til å utarbeide offentlege søkjarlister. Søkjarlistene er likevel ikkje offentleg tilgjengelege sjølv om dei er ferdig utarbeidde. Namnet ditt kjem ikkje automatisk på den offentlege journalen til Noregs Bank. Det er heller ikkje slik at kven som helst kan sjå ei offentleg søkjarliste gjennom eit enkelt søk på nett.

Den som ønskjer å få innsyn i søkjarlista, må vende seg direkte til oss og be om innsyn. Alle som ber om det, kan få innsyn i offentlege søkjarlister. Ei offentleg søkjarliste inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Du kan be om at opplysningar som namnet ditt ikkje blir førte opp på den offentlege søkjarlista, dersom du viser til særlege grunnar for at det bør vere unntak frå oppføring. Dersom du ønskjer at namnet ditt skal haldast unna søkjarlista, må du derfor i søknadsskjemaet krysse av i boksen ved spørsmålet «Ønskjer du å halde namnet ditt unna søkjarlista?». Grunngivinga di for unntak må vege tyngre enn omsynet til at offentlegheita skal ha innsyn i søkjarlista. Elles kan det leggjast vekt på rekrutteringsomsyn, men du må likevel kunne vise til gode grunnar for at du skal få fritak frå å stå på søkjarlista. Det er ikkje mogleg å gi noka fullstendig oversikt over kva som skal til for at du kan få fritak frå søkjarlista, men lovteksten og forarbeida gir ein peikepinn. Dersom du har søkt på ei stilling som er viktig for offentlegheita, skal det generelt litt meir til for å få innvilga unntak. Dersom du har bede om unntak frå offentleg søkjarliste, men ikkje får det innvilga, får du beskjed før lista blir utarbeidd, slik at du kan velje å trekkje søknaden.

Som søkjar til ei stilling kan du be om å få tilsendt ei utvida søkjarliste. Ei utvida søkjarliste inneheld informasjon om namna til alle søkjarane, alder og fullstendig informasjon om utdanning og praksis. Den utvida søkjarlista er unndregen frå offentlegheita og kan ikkje delast vidare. Det er ikkje tilgang til å reservere seg mot å bli oppført på den utvida søkjarlista.

Personopplysningar i tilknyting til rekrutteringsprosessen

Innhenting og registrering av personopplysningar

Noregs Bank behandlar personopplysningar som er nødvendige for å administrere rekrutteringsprosessen. Det inneber å behandle jobbsøknader, informere jobbsøkjarar om prosessen og halde intervju. Når du søkjer jobb hos oss, registrerer du personopplysningane dine i rekrutteringssystemet vårt, Webcruiter. Dersom du sender søknad på papir, må vi ha ditt samtykke før søknaden blir registrert elektronisk i Webcruiter. Sjå også personvernerklæringa vår.

Vi behandlar følgjande personopplysningar:

  • Namn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post og statsborgarskap
  • Opplysningar frå jobbsøknaden din, til dømes CV, kvalifikasjonar, tidlegare arbeidserfaring og referansar
  • Vurderingar i samband med rekrutteringsprosessen, til dømes av søknaden din
  • Svar på førehandsdefinerte spørsmål (screeningsspørsmål)
  • Intervjunotat (eventuelt videointervju)
  • Kontaktinformasjon til referansar og notat frå referansesamtalar
  • Vurdering av søkjar
  • Eventuell testskår / tilgang til testrapportar (frivillig – krev eige samtykke dersom testar blir nytta i rekrutteringa)
  • Bakgrunnssjekk (krev eige samtykke dersom bakgrunnssjekk blir nytta i rekrutteringa)

Behandling av personopplysningar

Når du har sendt inn søknad, blir personopplysningane dine behandla av tilsette i HR-seksjonen og av tilsette som er ein del av den aktuelle rekrutteringsprosessen. Det kan til dømes vere leiar for prosessen, andre deltakarar i intervjupanel og tillitsvalde. Dersom Noregs Bank vil nytte seg av eksterne konsulentar i tilsetjingsprosessen og desse skal behandle personopplysningar, vil søkjarane få beskjed om det i stillingsutlysinga. Tilsette som er ein del av rekrutteringsprosessen, vil gjennom arbeidet sitt få tilgang til opplysningar som er registrerte om deg. Dei tilsette skal berre behandle personopplysningane når det er nødvendig for å utføre arbeidsoppgåvene sine. Tilgang til å kunne behandle personopplysningar i rekrutteringssystemet vil vere avgrensa ut frå ei nødvendigheitsvurdering.

Det rettslege grunnlaget for behandlinga vår av personopplysningar er nærare beskrive i personvernerklæringa og dessutan i personvernerklæringa for rekruttering.

Oppbevaring og lagring av personopplysningar

Noregs Bank oppbevarer personopplysningane dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlinga, eller så lenge anna lovgiving seier at det er pålagt. Noregs Bank arkiverer dokument som er knytte til rekrutteringsprosessen, i arkivsystemet til Noregs Bank i samsvar med forskrifta til riksarkivaren § 7-11 (1) bokstav b.

Tolv månader etter den aktuelle rekrutteringsprosessen har Noregs Bank ikkje lenger tilgang til søknad og CV som du har registrert til den spesifikke stillingsutlysinga i Webcruiter. Der Webcruiter behandlar personopplysningar på vegner av Noregs Bank, vil oppbevaring og sletting skje i samsvar med gjeldande regelverk og databehandlaravtale.

Det vil i enkelte tilfelle vere aktuelt å lagre personopplysningar i papirform. Slik oppbevaring skal skje på forsvarleg måte. Innkomne søknader i papirform blir makulerte etter elektronisk registrering.

Deling av personopplysningar

Personopplysningane dine vil berre bli utleverte til tredjepart der dette er nødvendig for å utføre dei arbeidsoppgåvene Noregs Bank skal vareta i samband med rekrutteringsprosessen, slik som tryggingsgodkjenning og bakgrunnssjekk. I nokre rekrutteringsprosessar kan eksterne rådgivarar/rekrutteringsselskap få tilgang til personopplysningar for å kunna hjelpe til i rekrutteringa. I desse tilfella vil det bli opplyst om dette i stillingsutlysinga.

Sist endret 29. september 2022 13:00

Meir informasjon

Sist endret 29. september 2022 13:00