Norges Bank

Informasjon til jobbsøkere

Våre ledige stillinger blir publisert på Norges Banks karrieresider. Jobbsøknader mottas kun i tilknytning til utlyste stillinger, og bare gjennom vår rekrutteringsløsning, Webcruiter. Ved å registrere deg i vårt rekrutteringssystem kan du abonnere på informasjon om ledige stillinger fra Norges Bank. Dette gjør du ved å trykke på feltet «Lagre søket» og skrive inn din e-postadresse. Dersom du har funnet en stilling du ønsker å søke på, er første trinn å registrere din CV og skrive et søknadsbrev i Webcruiter.

Følg oss også gjerne på LinkedIn. Der deler vi ledige stillinger og annen informasjon fra Norges Bank.

Sikkerhetsgodkjenning og sikkerhetsklarering

Ansatte og innleide skal som hovedregel være sikkerhetsgodkjent før de kan starte å arbeide for banken. Hva en sikkerhetsgodkjenning bygger på varierer ut ifra hvilke adganger og tilganger den ansatte/innleide behøver og hvilke bakgrunnssjekker det er rettslig grunnlag for å gjennomføre. Eksempler kan være innhenting av politiattest, kredittsjekk og verifisering av utdanning og arbeidserfaring. Vi vil alltid innhente samtykke fra deg i forkant.

I noen tilfeller er det også nødvendig med sikkerhetsklarering. Kun personell som skal ha tilgang til skjermingsverdig informasjon gradert etter sikkerhetsloven, eller adgang til skjermingsverdig objekt, skal sikkerhetsklareres og autoriseres. Dersom du skal gis tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT, HEMMELIG eller STRENGT HEMMELIG, må du være sikkerhetsklarert på tilsvarende nivå før du autoriseres og gis tilgang. Dersom du kun skal ha tilgang til informasjon gradert BEGRENSET, men ikke høyere nivåer, trenger du ikke sikkerhetsklarering. Da trenger du bare autorisasjon.

Alle klareringssaker i sivil sektor behandles ved Sivil klareringsmyndighet (SKM). Dersom du har behov for sikkerhetsklarering, vil Personellsikkerhet og beredskap i Norges Bank kontakte deg og be deg fylle ut en personopplysningsblankett. Blanketten sendes sammen med anmodning om klarering til SKM, som så vil gjennomføre en rekke undersøkelser. SKM kan be om ytterligere informasjon fra både deg og Norges Bank ved behov. Ved tvil om du kan sikkerhetsklareres, vil SKM kalle deg inn til en samtale.

Offentlig og utvidet søkerliste

Norges Bank er en offentlig virksomhet og er derfor underlagt offentlighetsloven. Det innebærer blant annet at vi har en plikt til å utarbeide offentlige søkerlister. Søkerlistene er imidlertid ikke offentlig tilgjengelige selv om de er ferdig utarbeidet. Ditt navn kommer ikke automatisk på Norges Banks offentlige journal. Det er heller ikke slik at hvem som helst kan se offentlig søkerliste gjennom et enkelt søk på nett.

Den som ønsker å få innsyn i søkerlisten må henvende seg direkte til oss og be om innsyn i søkerlisten. Alle som ber om det kan få innsyn i offentlige søkerlister. Offentlig søkerliste inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Du kan be om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, dersom du viser til særlige grunner for å bli unntatt fra oppføring. Dersom du ønsker navnet ditt unntatt fra søkerlisten, må du derfor i søknadsskjemaet krysse av i boksen ved spørsmålet: "Ønsker du å unnta navnet ditt fra søkerlisten?". Din begrunnelse for unntak må veie tyngre enn hensynet til offentlighetens innsyn i søkerlisten. For øvrig kan det legges vekt på rekrutteringshensyn, men du må likevel kunne vise til gode grunner for at du skal kunne unntas fra søkelisten. Det er ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over hva som skal til for at du kan bli unntatt fra søkerlisten, men lovteksten og forarbeidene gir en pekepinn. Dersom du har søkt på en stilling som er viktig for offentligheten skal det generelt litt mer til for å få innvilget unntak fra søkerlisten. Dersom du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får du beskjed før listen utarbeides slik at du kan velge å trekke søknaden.

Som søker til en stilling kan du be om å få tilsendt en utvidet søkerliste. En utvidet søkerliste inneholder informasjon om alle søkernes navn, alder, og fullstendig informasjon om utdanning og praksis. Utvidet søkerliste er unndratt offentligheten, og denne kan ikke deles videre. Det er ikke adgang til å reservere seg mot utvidet søkerliste.

Personopplysninger i tilknytning til rekrutteringsprosessen

Innhenting og registrering av personopplysninger

Norges Bank behandler personopplysninger som er nødvendig for å administrere rekrutteringsprosessen. Dette innebærer behandling av jobbsøknad, informere jobbsøker om prosessen og avholde intervjuer. Når du søker jobb hos oss registrerer du dine personopplysninger i vårt rekrutteringssystem, Webcruiter. Dersom du sender søknad på papir, må vi ha ditt samtykke før søknaden registreres elektronisk i Webcruiter. Se også vår personvernerklæring.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post og statsborgerskap
  • Opplysninger fra din jobbsøknad, for eksempel CV, kvalifikasjoner, tidligere arbeidserfaring og referanser
  • Vurderinger i forbindelse med rekrutteringsprosessen, for eksempel av din søknad og notater fra eventuelt intervju
  • Svar på forhåndsdefinerte spørsmål (screeningspørsmål)
  • Intervjunotater (Eventuelt videointervju)
  • Kontaktinformasjon til referanser og notater fra referansesamtaler
  • Vurdering av søker
  • Eventuell testscore/tilgang til testrapporter (frivillig – krever eget samtykke dersom tester blir benyttet i rekrutteringen)
  • Bakgrunnssjekk (krever eget samtykke dersom bakgrunnssjekk blir benyttet i rekrutteringen)

Behandling av personopplysninger

Når du har sendt inn søknad, behandles dine personopplysninger av ansatte i HR-seksjonen, og av ansatte som er en del av den aktuelle rekrutteringsprosessen. Dette kan for eksempel være leder for prosessen, øvrige deltakere i intervjupanel og tillitsvalgte. Dersom Norges Bank vil benytte seg av eksterne konsulenter i ansettelsesprosessen og disse skal behandle personopplysninger, så vil søkerne få beskjed om dette i stillingsutlysningen.  Ansatte som er en del av rekrutteringsprosessen, vil gjennom sitt arbeid få tilgang til opplysninger som er registrert om deg. De ansatte skal kun behandle personopplysningene når det er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene deres. Tilgang til behandling av personopplysninger i rekrutteringssystemet vil være begrenset ut fra en nødvendighetsvurdering.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i personvernerklæringen samt i personvernerklæringen for rekruttering.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Norges Bank oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, eller er pålagt oppbevaring i henhold til annen lovgivning. Norges Bank arkiverer dokumenter tilknyttet rekrutteringsprosessen i Norges Bank arkivsystem i henhold til riksarkivarens forskrift § 7-11 (1) bokstav b.

12 måneder etter den aktuelle rekrutteringsprosessen har Norges Bank ikke lenger tilgang til søknad og CV du har registrert til den spesifikke stillingsutlysningen i Webcruiter. Der Webcruiter behandler personopplysninger på Norges Banks vegne, vil oppbevaring og sletting skje i henhold til gjeldende regelverk og databehandleravtale.

Det vil i enkelte tilfeller være aktuelt å lagre personopplysninger i papirform. Slik oppbevaring skal skje på forsvarlig måte. Innkomne søknader i papirform makuleres etter elektronisk registrering.

Deling av personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til tredjepart der dette er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene Norges Bank skal ivareta i forbindelse med rekrutteringsprosessen, slik som sikkerhetsgodkjenning og bakgrunnssjekk. I noen rekrutteringsprosesser kan eksterne rådgivere/rekrutteringsselskaper få tilgang til personopplysninger for å kunne bistå i rekrutteringen. I disse tilfeller vil det opplyses om i stillingsutlysningen.

Publisert 29. september 2022 12:07
Publisert 29. september 2022 12:07