Norges Bank

Forklaring til sølvskattprotokollene

Stortinget hadde bestemt hvor store beløp som skulle innbetales fra hvert av landets stift, samt den del som skulle betales av hvert underliggende amt i stiftet, og fra de enkelte byene i amtet. Fordelingen innenfor landdistriktene i hvert amt ble fastlagt lokalt av en kommisjon bestående av amtets sorenskrivere og en valgt representant fra hvert tinglag.

Fordelingen på personer i hvert tinglag ble deretter bestemt av lokale kommisjoner bestående av tre menn fra hvert sogn i tinglaget. I byene ble ligningskommisjonen valgt av de som hadde stemmerett etter grunnloven.  I sølvskattprotokollene er benyttet rubrikker som fastlagt i loven om tvungne innskudd (sølvskatten) av 14. juni 1816.

For byene: "Fordeling av den Sum af N.N. Speciesdalere i Sølv, som i Følge den av Storthinget gjorte Ligning bliver at udrede af N.N. Kjøbstad, som Indskud til Kongeriget Norges Bank".

Qvarterets eller Rodens Navn

Matr. no.

Indskydernes Navne

Det pålignede indskud

Anmærkninger

 

 

 

 

 

 

For landdistriktene:  "Fordeling av den Sum af N.N. Speciesdalere i Sølv, som i Følge den af N.N. Amts-Commission gjorte Ligning blive at udrede af N.N. Thinglaug under forbemeldte Amt, som Indskud til Kongeriget Norges Bank".

Sognets Navn

Gaardenes Navne

Indskydernes Navne

Det pålignede indskud

Anmærkninger

 

 

 

 

 

 

For hvert tinglag er det i protokollen gitt opplysninger om gårdsnavn og skattepliktige personer tilknyttet hver enkelt gård. Det utlignede skattebeløp er angitt i speciedaler, ort og skilling (en speciedaler deles inn i fem ort eller 120 skilling). Innskyterne mottok interimkvitteringer når skatten var betalt. For innskudd (interimkvitteringer) på minst 25 speciedaler ble det utstedt aksjebrev. Eiere av småinnskudd kunne gå sammen om å eie et aksjebrev på minst 25 speciedaler der den enkeltes andel ble anført i aksjebrevet. For slike aksjer oppstod det imidlertid raskt problemer ved overdragelse til nye eiere. 

I feltet Anmærkninger er det for hvert innskudd angitt om innskuddet inngår i et nummerert aksjebrev, om innskuddet er omsatt lokalt, eller om det er kjøpt tilbake av banken. I medhold av loven om Norges Bank av 13. august 1818 fikk banken anledning til å kjøpe tilbake alle innskudd på fem speciedaler eller mindre. I årene frem til 1826 kjøpte banken tilbake slike småinnskudd pålydende tilsammen vel 130000 speciedaler. Dette førte til en betydelig forenkling i bankens oppfølging av innskytere og aksjonærer. 

For mer informasjon om bankinnskuddene vises til bind I av Norges Banks historie av Nicolai Rygg (1918, s.125-59 og s. 246-51). 

Tabellen nedenfor er hentet fra Norges Banks regnskap for 1819 og viser fordelingen av sølvskatten på landets fem stift, og innenfor hvert stift på de enkelte amt, byer og landdistrikter.

Regnskab for Norges Bank for aaret 1819

Det paalignede Indskud

I. Extrakt af Regnskabet over Bank-Indskuddet (i speciedaler)

 
   

Aggershuus Stift (50%)     

1000000

Christiansands Stift (14,4%)

287000

Bergens Stift (18,1%)       

362000

Throndhjems Stift (15%)     

296000

Nordlands Stift (2,7%)  

55000

 

2000000

   
   

Distrikterne:

 

1. Aggershus Stift:

Paalignet Indskud

Aggershuus Amt:

(i speciedaler)

Christiania Bye

165325

Drøbak, Soon og Hølen

5000

Aggers- og Folloug Fogderi

29245

Øvre Rommerigets Fogderi

37646

Nedre Rommerigets Fogderi

27379

Smaalehnenes Amt:

 

Frederikshald Bye

25875

Frederikstad Bye

13500

Moss Bye

16875

Mosse Fogderi

32550

Ide og Markers Fogderi

17600

Rakkestads Fogderi

28280

Hedemarkens Amt:

 

Hedemarkens Fogderi

59327

Soløer og Oudalens Fogderi

22247

Østerdalens Fogderi

7416

Christians Amt :

 

Totens Fogderi

35838

Hadelands- og Walders Fogderi

37946

Guldbrandsdalens Fogderi

33026

Budskeruds Amt:

 

Drammen Bye

90338

Kongsberg Bye

6750

Buskeruds Fogderi

35083

Ringeriges og Hallingdals Fogderi

24109

Nummedals og Sandsværs Fogderi

14728

Jarlsberg Grevskab:

 

Tønsbergs Bye

13950

Holmestrand Bye

10378

Aasgaardstrand Ladested

3459

Jarlsbergs Landdistrikt

44990

Laurvig Grevskab:

 

Laurvigs Bye med Langestrand og Ladestedet Sandefjord

19125

Laurvigs Landdistrikt

20680

Bratsberg Amt:

 

Skiens Bye

25020

Porsgrund

16680

Ladestederne Brevig, Stathelle, Langesund og Osebakke           

20850

Kragerø                                                

16875

Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi

41910

                                                       

1000000

                                                       

 

2. Christiansands Stift:

 

Bratsberg Amt:

 

Øvre Tellemarkens Fogderi

20160

Nedenæs Amt:

 

Riisøer Bye

12700

Arendal Bye

26743

Nedenæs Fogderi

31897

Raabygdelagets Fogderi

14350

Lister og Mandals Amt:

 

Christiansands Bye

45600

Mandals Fogderi

28850

Lister Fogderi

31830

Stavanger Amt:

 

Stavanger Bye

16458

Ryfylke Fogderi

29000

Jedderens og Dalernes Fogderi                                   

29412

 

287000

3. Bergens Stift:

 

Søndre Bergenhuus Amt:

 

Bergens Bye

177000

Søndhordlehns og Hardanger Fogderi

44530

Nordhordlehns og Vosse Fogderi

35000

Rosendals Baronie

3970

Lyseklosters Gods

4500

Nordre Bergenhuus Amt:

 

Yttre og Indre Sogns Fogderi

34000

Sønd- og Nordfjords Fogderi

38000

Romsdals Amt:

 

Søndmøers Fogderi

25000

 

362000

4. Throndhjems Stift:    

 

Romsdals Amt:

 

Molde Bye

2600

Christiansund

14400

Romsdals Fogderi

14950

Nordmøers Fogderi

21200

Søndre Throndhjems Amt:

 

Throndhjems Bye

101400

Fosens Fogderi

15570

Strinde og Selbo Fogderi

22803

Ørke- og Guldals Fogderi

26477

Nordre Throndhjems Amt:

 

Namdals Fogderi

14600

Inderøens Fogderi

28684

Stør- og Værdals Fogderi

33316

                                                       

296000

5. Nordlands Stift:                               

 

Nordlands Amt:

 

Helgelands Fogderi

16920

Saltens Fogderi

13380

Vesteraalens og Lofotens Fogderi

7700

Finmarkens Amt:

 

Senjen og Tromsøe Fogderi

11500

Vest-Finmarkens Fogderi

3400

Øst-Finmarkens Fogderi

2100

 

55000

Publisert 1. juni 2012 14:00