Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 9. januar 2020

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad

Forfall:
Hans Aasnæs

Fra de ansatte:
Mona H. Sørensen (sak 1-8) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 1-8)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 1-5)

Administrasjonen:
Ida Wolden Bache (sak 4), Olav Bø (sak 4), Rickard Evrin (sak 6), Trond Grande (sak 1-2), Bjarne Gulbrandsen (sak 1-8), Pål Haugerud (sak 1-2 og 6), Jane Haugland (sak 6), Torbjørn Hægeland (sak 4), Runar Malkenes (sak 1-6), Kyrre Nilsen (sak 1-8), Marius Ryel (sak 1-5), Ingunn Valvatne (sak 1-5), John Tore Vatnar (sak 1-2), Birger Vikøren (sak 1-8)  

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 1/2020 Konstituering av nytt hovedstyre

Hovedstyret konstituerte seg selv.

Sak 2/2020  Hovedstyrets utvalg – revisjon av mandater og oppnevning av medlemmer

Saksdokument:
Notat 3. januar 2020 fra Stab
 
I samsvar med kravet om at revisjonsutvalget skal velges av og blant de eksterne hovedstyremedlemmene, hadde de eksterne medlemmene – i forkant av hovedstyremøtet – vedtatt at revisjonsutvalget skal bestå av:

 • Karen Helene Ulltveit-Moe (leder)
 • Arne Hyttnes
 • Benedicte Schilbred Fasmer (fra 1. april 2020)

Birger Vikøren redegjorde for saksfremlegget. I tillegg til å foreslå sammensetning av de tre øvrige utvalgene, er mandatene til utvalgene gjennomgått og oppdatert, blant annet for å sikre at de er i samsvar med ny sentralbanklov. Det foreslås også at kompensasjonsutvalget endrer navn til godtgjørelsesutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at mandatene for eierskapsutvalget, risiko- og investeringsutvalget, godtgjørelsesutvalget og revisjonsutvalget endres i tråd med forslaget og merknader gitt i møtet.

Hovedstyret vedtok følgende sammensetning av de øvrige utvalgene:

Eierskapsutvalget:

 • Egil Matsen (leder)
 • Kristine Ryssdal
 • Nina Udnes Tronstad

Risiko- og investeringsutvalget:

 • Egil Matsen (leder)
 • Hans Aasnes
 • Karen Helene Ulltveit-Moe

Godtgjørelsesutvalget:

 • Arne Hyttnes (leder)
 • Benedicte Schilbred Fasmer
 • Nina Udnes Tronstad

I samsvar med det reviderte mandatet for godtgjørelsesutvalget, oppnevnte de ansattevalgte styremedlemmene Mona Sørensen som medlem av utvalget.    

Oppnevningene gjelder frem til 31. mars 2021.

Sak 3/2020   Godkjenning av protokollen fra hovedstyrets møte 18. desember 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra hovedstyremøtet 18. desember 2019.

Sak 4/2020   Ansvarsfordeling mellom hovedstyret og komiteen for penge­politikk og finansiell stabilitet

Saksdokument:
Notat 3. januar 2020 fra Stab

Den nye sentralbankloven etablerer et hovedstyre og en komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank, hver med sine ansvarsområder etter loven. Den nærmere avgrensningen av ansvar og oppgaver må fastsettes av organene selv. Hovedstyret fatter endelig vedtak om dette etter innspill fra komiteen.

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok styringsdokumentet Ansvarsfordeling mellom hovedstyret og komiteen for penge­politikk og finansiell stabilitet. Dokumentet tas inn som vedlegg til hovedstyrets forretningsorden.

Sak 5/2020    Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre

Saksdokument:
Notat 3. januar 2020 fra juridisk direktør/Stab

Marius Ryel redegjorde for utkastet til forretningsorden.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok forretningsorden. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å innarbeide merknader og ferdigstille dokumentet.

Hovedstyrets forretningsorden vil bli offentliggjort på Norges Banks internettsider.

Sak 6/2020  Rekruttering av ny daglig leder/CEO til Norges Bank Investment Management (NBIM)

Saksdokument:
Notat 6. januar 2020 fra Norges Bank Administrasjon (NBA)
Notat 9. januar 2020 fra NBA  

Egil Matsen og Jane Haugland redegjorde for prosessen og saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill til stillingsannonsen og prosessen videre. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille stillingsannonsen basert på innspill i møtet.

Hovedstyret nedsatte et ansettelsesutvalg bestående av sentralbanksjef Øystein Olsen, visesentralbanksjef Egil Matsen og styremedlem Kristine Ryssdal.

Sak 7/2020   Orientering om aktuelle saker 

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker.

Sak 8/2020  Eventuelt 

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Brev til Finansdepartementet 18. desember 2019 – Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av Norges Bank Investment Management
 • Brev fra Finansdepartementet 19. desember 2019 – Statens pensjonsfond utland - metode for beregning av forventet relativ volatilitet
 • Brev fra Finansdepartementet 20. desember 2019 – Ny sentralbanklov - utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet
 • NBIM Report – GPFG Performance and Risk - November 2019
   

 

Publisert 8. mai 2020 09:35