Norges Bank

Protokoller

Hovedstyremøte 11. desember 2019

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 223-224) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 223-224)

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 226)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 221-222), Henrik Borchgrevink (sak 221), Anne Berit Christiansen (sak 222), Anne Kari Haug (sak 222), Erlend Hellum (sak 221-222), Dag Huse (sak 225), Trond Grande (sak 225-227), Bjarne Gulbrandsen (sak 221-228), Torbjørn Hægeland (sak 221-222), Karsten Kallevig (sak 225), Per Espen Lilleås (sak 221-222), Runar Malkenes (sak 221-224 og 226), Nina Larsson Midthjell (sak 221-222), Kyrre Nilsen (sak 221-224 og 226), Merethe Riddervold (sak 226), Yngve Slyngstad (sak 225-227), Ylva Søvik (sak 221) og Birger Vikøren (sak 223-228)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 221/2019 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 4. desember 2019

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 4/19.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. Brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2019 legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 18. desember.

Sak 222/2019 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/19 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG notat 4. desember 2019

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. Forslag til «Hovedstyrets vurdering» legges fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 18. desember.

Sak 223/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 20. november 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 20. november 2019.

Sak 224/2019 Orientering om aktuelle saker

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker.

Sak 225/2019 SPU – Investering i unotert eiendom

Saksdokument:
STRENGT FORTROLIG Notat 6. desember 2019 fra NBIM
Notat 10. desember 2019 fra RIU

Yngve Slyngstad og Karsten Kallevig redegjorde for eiendomsinvesteringen.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen og innstillingen fra risiko- og investerings¬utvalget (RIU), herunder de temaer RIU mener er vesentlige for hovedstyrets beslutning. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og stilte en del oppklarende spørsmål til prosjektet, herunder prising, risikoforhold og eierstruktur. Hovedstyret ga sin tilslutning til gjennomføring av eiendomstransaksjonen i samsvar med hovedpunktene i saksfremlegget.

Saken forelegges hovedstyret på nytt dersom forutsetningen for transaksjonen endres vesentlig eller fremforhandlet kjøpesum inkludert transaksjonskostnader og arbeidskapital overstiger et beløp i fremmed valuta tilsvarende om lag NOK 6,9 milliarder for NBIMs 39,9 prosent andel.

Hovedstyret ga videre sin tilslutning til at en reserve på opp til NOK 150 millioner settes av til potensielle uforutsette kostnader.

Sak 226/2019 SPU – Utfyllende informasjon om forvaltningen 2019

Saksdokument:
Notat 9. desember 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av rapportutkastet. Hovedstyret ba administrasjonen komme tilbake til saken i forbindelse med årsrapporteringen for 2019.

Sak 227/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 228/2019 Eventuelt

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om hva slags dokumentasjon som bør være tilgjengelig for hovedstyret, samt hensiktsmessig arbeidsdeling mellom styret og risiko- og investeringsutvalget, i tilknytning til investeringsbeslutninger.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Brev til Finansdepartementet 1. november 2019 - SPU – Forvaltningsgodtgjøring for 2020
 • Brev fra Finansdepartementet 6. desember 2019 - SPU – Forvaltningsgodtgjøring for 2020
 • Brev til Finansdepartementet 26. november 2019 - SPU – Redegjørelse om arbeidet med klimarisiko
 • Brev til Finansdepartementet 25. november 2019 - Mandatet for SPU
 • Brev fra Finansdepartementet 29. november 2019 - Mandatet for forvaltningen av SPU – Vedtak om endringer
 • Brev til Finansdepartementet 2. desember 2019 - SPU – Investeringsmandat til leder av NBIM
 • Brev til ICJ-Norge 5. desember 2019 - Statens pensjonsfond utland
 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2019-4
  Notat 5. desember 2019 fra PPO
 • Markedsfokus 4-2019
 • NBIM Report GPFG Performance and Risk - October 2019
Publisert 7. mai 2020 18:00