Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet onsdag 20. november 2019

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 209-212), og Kjersti-Gro Lindquist (sak 209-212)

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 207, 210-213 og 217-218)

Administrasjonen: Ørjan Agdesteen (sak 209-211), Ida Wolden Bache (sak 206), Henrik Borchgrevink (sak 208), Katrine Godding Boye (sak 206), Jon Marius Bremnes (sak 207), Olav Bø (sak 207), Ivar Eriksen (sak 213), Hege Gjerde (sak 210-211), Trond Grande (sak 210-211 og 213-219), Bjarne Gulbrandsen (sak 206-220), Pål Haugerud (sak 214-218), Jane Haugland (sak 209-211), Dag Huse (sak 213-218), Torbjørn Hægeland (sak 208), Lise Lindbäck (sak 216-218), Runar Malkenes (sak 208-211 og 213-220), Bård Ove Molberg (sak 206-207), Kyrre Nilsen (sak 206-218 og 220), Arne Osnes (sak 207), Johann Rud (sak 207), Marius Ryel (sak 212), Yngve Slyngstad (sak 210 og 213-219), Carine Smith Ihenacho (sak 213-215), Stian Solheim (sak 211), Ola Stavem (sak 214-216), Ingunn Valvatne (sak 207, 209-213 og 216-218), John Tore Vatnar (sak 210-211 og 213-218)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 206/2019 Mottakelse av rentebeslutning – rentemøtet 23. oktober

Saksdokument:
Notat 6. november 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 207/2019 Gjennomgang av strategi og rammeverk for valutareservene 2019

Saksdokument:
Notat 14. november 2019 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 18. november 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Olav Bø redegjorde for saksfremlegget. Egil Matsen redegjorde for de forhold risiko- og investeringsutvalget var særlig opptatt av.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga enkelte konkrete merknader til prinsippene for forvaltningen av valutareservene. Hovedstyret ba om at valutareservenes hovedformål – likviditet – tydeliggjøres i prinsippene.

Hovedstyret ga sin tilslutning til at:
- De strategiske vektene for obligasjonsporteføljen og aksjeporteføljen holdes uendret på henholdsvis 80 og 20 prosent.
- Det jobbes videre med sikte på at [Sladdet tekst]. Administrasjonen kommer tilbake til hovedstyret med en statusrapport for dette arbeidet, og forslag til endringer i hovedstyrets prinsipper i løpet av våren 2020.
- Oppstrømsselskaper fjernes fra referanseindeksen for aksjeporteføljen. Selskapene fjernes ikke fra investeringsuniverset. Sentralbanksjefen får fullmakt til å fastsette en tidsplan for utfasing av selskapene.

Sak 208/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbankledelsen redegjorde for aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 209/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 23. oktober 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 23. oktober 2019.

Sak 210/2019 Budsjett 2020 for kapitalforvaltningen i Norges Bank

a. Budsjett 2020 for kapitalforvaltningen i Norges Bank
Saksdokument: Notat 14. november 2019 fra NBIM

b. Budsjett for personalkostnader og ramme for opptjening av prestasjonsbasert lønn i kapitalforvaltningen 2020
Saksdokument:
Notat 14. november 2019 fra NBIM
Notat 20. november 2019 fra Kompensasjonsutvalget (KU)

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget. Arne Hyttnes redegjorde for kompensasjonsutvalgets drøfting og innstilling om samlede personalkostnader og ramme for opptjening av prestasjonsbasert lønn i kapitalforvaltningen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente budsjettforslaget for 2020 for Norges Bank Investment Management. Som en del av hovedstyrets samlede budsjettvedtak, godkjente hovedstyret forslag til budsjett for samlede personal¬kostnader inkludert prestasjonsbasert lønn. Budsjett for prestasjonsbasert lønn er basert på en videreføring av ordningen med at inntil 100 ansatte i investerings¬området ved kontorene utenfor Norge kan gis avtaler med en prestasjonslønnsramme inntil 200 prosent av fastlønn.

Hovedstyret ba om at NBIM til neste års budsjett vurderer om rammen for antall ansatte som kan ha prestasjonslønnsavtaler som overstiger 100 prosent av fastlønn, kan nedjusteres.

Sak 211/2019 Budsjettforslag for Norges Bank for 2020

Saksdokument:
Notat 15. november 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente budsjettforslaget for Norges Bank for 2020. Budsjettforslaget oversendes representantskapet for vedtak.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å oppdatere prognoser for regnskap i etterkant av hovedstyrets budsjettbehandling og fullmakt til å ferdigstille dokumentet basert på hovedstyrets merknader.

Det legges til grunn at representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor vedtatt investeringsramme. Hovedstyret delegerer fullmakt til å disponere investeringsrammen videre til sentralbanksjefen.

Sak 212/2019 Hovedstyrets prinsipper for oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene

Saksdokument:
Notat 13. november 2019 fra Juridisk direktør

Marius Ryel redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok endrede «Prinsipper for oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene» i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Sak 213/2019 SPU – redegjørelse om arbeidet med klimarisiko

Saksdokument:
Notat 14. november 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Carine Smith Ihenacho redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med utkast til brev. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets drøfting.

Sak 214/2019 Tilråding om utelukkelse og observasjon av selskaper – produktbasert kullkriterium

Saksdokument:
Notat 14. november 2019 fra NBIM
Notat 19. november 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Etter Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2018-2019) Statens pensjonsfond 2019, la Finansdepartementet til nye terskler i det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse. De nye tersklene ble lagt inn som nye bokstaver c) og d) i retningslinjenes § 2. Endringene trådte i kraft 1. september 2019.

NBIM har gjennomgått selskapene i porteføljen og vurdert dem opp mot de nye tersklene i kullkriteriet. Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:
- Selskapene AGL Energy Ltd, Anglo American PLC, Glencore PLC, RWE AG og Sasol Ltd utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsene trer i kraft fra 1. februar 2020.
- Styrets leder gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Styrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtak og beslutningsgrunnlag.
- Selskapene BNP Group Ltd, Enel SpA, Uniper SE og Vistra Energy Corp  settes til observasjon.
- Hovedstyret orienteres når tidspunkt for offentliggjøring er satt.

Sak 215/2019 Tilråding fra Etikkrådet 13. november 2019 om opphevelse av observasjon

Saksdokument:
Notat 19. november 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding fra Etikkrådet 13. november 2019 om å oppheve observasjonen av Petroleo Brasileiro SA. Observasjon av Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) ble offentliggjort av Norges Bank 28. januar 2016 etter en tilråding fra Etikkrådet med bakgrunn i risiko for grov korrupsjon.

Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd sier at «Etikkrådet skal jevnlig vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Etikkrådet kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale banken at observasjon eller utelukkelse oppheves».

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:
- Observasjon av Petroleo Brasileiro SA oppheves.
- Styrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 216/2019 SPU – investeringer i infrastruktur for fornybar energi

Saksdokument:
Notat 14. november 2019 fra NBIM
Notat 18. november 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget. Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder at hovedstyret blir involvert i de første infrastrukturinvesteringene. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret drøftet saken inngående.

1. Hovedstyret vedtok følgende rammer for SPUs unoterte investeringer i infrastruktur for fornybar energi.

Rammer for direkteinvesteringer:
- Direkteinvesteringer i infrastruktur for fornybar energi kan bare gjennomføres i utviklede markeder i Europa og Nord-Amerika.
- Direkteinvesteringer i infrastruktur for fornybar energi kan ikke gjennomføres i fremvoksende markeder.
- Inntil 40 prosent av maksimal allokering til unotert infrastruktur for fornybar energi kan investeres i prosjekter i konstruksjonsfasen.
- Forvaltningen av porteføljen for unotert infrastruktur for fornybar energi skal innrettes med sikte på at samlet gjeldsgrad på sikt ikke skal være høyere enn 60 prosent.
- Gjeldsgrad for en enkeltinvestering i porteføljen for unoterte infrastruktur-investeringer for fornybar energi skal ikke overstige 70 prosent.
- SPU kan bare investeres i unoterte selskaper eller andre juridiske personer hvor infrastruktur for fornybar energi utgjør minimum 80 prosent av virksomheten.

Rammer for indirekte investeringer:
- Inntil 10 prosent av maksimal allokering til unotert infrastruktur for fornybar energi kan investeres i fond for fornybar energi.
- SPU kan bare investere i infrastrukturfond som sikter mot at infrastruktur for fornybar energi utgjør minimum 70 prosent av investeringene i fondet.

2. Hovedstyret vedtok følgende rammer for SPUs unoterte porteføljer:

- Unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur for fornybar energi med verdi over USD 500 millioner skal godkjennes av hovedstyret.
- Saminvesteringer med en enkelt medinvestor i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi kan som hovedregel ikke utgjøre mer enn 0,5 prosent av investeringsporteføljen.

3. Hovedstyret sluttet seg til at rammene for direkteinvesteringer, indirekte investeringer og rammene for SPUs unoterte porteføljer tas inn i mandatet til leder av Norges Bank Investment Management, og at mandatet oversendes Finansdepartementet med sikte på at rammene trer i kraft 1. januar 2020.

4. Hovedstyret sluttet seg til at hovedstyrets risikoprinsipper og prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet endres i tråd med forslaget.

Hovedstyret ba om å bli forelagt alle de første investeringene i infrastruktur for fornybar energi, uavhengig av rammen angitt i første strekpunkt under punkt 2 over.

Hovedstyret ba videre om at administrasjonen kommer tilbake med en nærmere drøfting av behovet for direkteinvesteringer i prosjekter i utviklingsfasen. Administrasjonen bes også komme tilbake med en nærmere orientering om ulike typer fond som kan benyttes for investeringer i fornybar energi, og forslag til eventuelle utfyllende rammer for slike investeringer.


Sak 217/2019 SPU – metode for beregning av relativ volatilitet

Saksdokument:
Notat 14. november 2019 fra NBIM
Notat 18. november 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for saksfremlegget.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og fastsatte en oppdatert metode for beregning av forventet relativ volatilitet i samsvar med saksfremlegget. Hovedstyret ga tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet om dette.

Sak 218/2019 SPU – Mandatet for Statens pensjonsfond utland – forslag til endringer
Saksdokument Notat 14. november 2019 fra Stab

Finansdepartementet foreslår i brev av 25. oktober 2019 endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Departementet ber om bankens eventuelle merknader.

Pål Haugerud redegjorde for utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga innspill og merknader til utkastet. En revidert versjon sendes hovedstyret. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert drøftingen i hovedstyret.

Sak 219/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 220/2019 Eventuelt

Egil Matsen orienterte om prosessen med ansettelse av ny daglig leder for NBIM.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Brev til Finansdepartementet 24. oktober - SPU utfasing av aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper
 • Utkast til nytt Norges Bank Memo om rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer
 • Notat 15. november 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)
 • Referat fra møte i Revisjonsutvalget 21. oktober 2019
 • Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget 12. august 2019
 • SPU – Referat og presentasjon fra møte med Finansdepartementet
  Notat 14. november 2019 fra NBIM
 • Norges Banks årsrapport for 2019
  Notat 13. november 2019 fra Stab
Publisert 21. november 2019 18:40
Sist endret 23. juni 2020 17:10