Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 23. oktober 2019

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Forfall: Kathryn Baker

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 198-205) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 198-205)

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 184, 187-188 og 200-204)

Deloitte: Henrik Woxholt (sak 187-188)

Administrasjonen: Ørjan Agdesteen (sak 184, 187-188, 202 og 204), Ida Wolden Bache (sak 182), Tom Bernhardsen (sak 185), Henrik Borchgrevink (sak 183), Katrine Godding Boye (sak 182), Olav Bø (sak 184-186), Anne Berit Christiansen (sak 182), Monique Erard (183), Karsten Gerdrup (183), Hege Gjerde (sak 187-188 og 200-202), Trond Grande (sak 187-197 og 200-203), Bjarne Gulbrandsen (sak 182-205), Renate Haugen (sak 203-204), Pål Haugerud (sak 194-196 og 200-201), Jane Haugland (sak 202 og 204-205), Erlend Hellum (sak 182), Stephen Hirsch (sak 201-203), Dag Huse (sak 184, 187-194 og 203), Torbjørn Hægeland (sak 182-183 og 186), Carine Smith Ihenacho (sak 187-193), Rønnaug Johansen (sak 183), Karsten Kallevig (sak 194), Per Gunnar Bull Karlsen (sak 184), Mads Kristensen (sak 203), Per Espen Lilleås (sak 182), Lise Lindbäck (sak 195-196), Runar Malkenes (sak 182, 186-192, 195-196 og 198), Sara Meyer (sak 182), Nina Larsson Midthjell (sak 182), Bård Ove Molberg (sak 183-185), Kyrre Nilsen (sak 182-196 og 200-205), Kjell Bjørn Nordal (sak 183), Geir Øyvind Nygård (sak 203), Arne Osnes (sak 184), Ketil J. Rakkestad (sak 184-185), Lisa Reiakvam (sak 183), Ingrid K. Rogne (sak 185), Marius Ryel (sak 198), Yngve Slyngstad (sak 187-197 og 200-203), Jan Thomsen (sak 203), Lars Tore Turtveit (sak 183), Ingunn Valvatne (sak 184, 187-188 og 200-204), John Tore Vatnar (sak 187-196), Birger Vikøren (sak 194-199), Sindre Weme (sak 183)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 182/2019 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument:
a. Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 23. oktober 2019
STRENGT FORTROLIG notat 22. oktober 2019 fra PPO
b. Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden
PPR 3/19
STRENGT FORTROLIGE notater 17. og 22. oktober 2019 fra PPO
c. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 17. september 2019
d. Presentasjoner fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 3/19. Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover.
Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Sak 183/2019 Finansiell stabilitet 2019

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Hovedstyret godkjente forslag til «Hovedstyrets vurdering» med de merknader som fremkom i møtet, og tok den beskrivende delen av rapporten Finansiell stabilitet 2019 til etterretning. Rapporten publiseres 5. november 2019.

Sak 184/2019 Finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene – tredje kvartal 2019

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 22. oktober 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)
Notat 22. oktober 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2019 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 1. november 2019.

Sak 185/2019 Utkast til ny låneforskrift

Saksdokument: Notat 15. oktober 2019 fra Markeder og IKT (MI)

Olav Bø redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at utkastet til ny låneforskrift og høringsbrev sendes på høring.

Sak 186/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 187/2019 NBIM – Avkastning og risiko tredje kvartal 2019

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra NBIM
Notat 22. oktober 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad og Dag Huse presenterte hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder resultatene i referanseporteføljen for renter. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok NBIMs rapport om avkasting og risiko for tredje kvartal 2019 til etterretning.

Sak 188/2019 SPU – Offentlig rapport tredje kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra NBIM
Notat 22. oktober 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)
Notat 22. oktober 2019 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt bekreftet at Deloitte gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårs¬rapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder delårsregnskap for investeringsporteføljen (SPU) for tredje kvartal 2019.

Sak 189/2019 Tilråding fra Etikkrådet 23. mai 2019

Saksdokument:
Notat 16. oktober 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt fra Etikkrådet en tilråding 23. mai 2019 om utelukkelse av selskapene Formosa Taffeta Co Ltd og Formosa Chemicals & Fibre Corp. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for systematiske menneskerettighetsbrudd, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

- Selskapene Formosa Taffeta Co Ltd og Formosa Chemicals & Fibre Corp. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtaket og beslutningsgrunnlaget.
- Hovedstyret orienteres når tidspunktet for offentliggjøring er satt.

Sak 190/2019 Tilråding fra Etikkrådet 27. mai 2019

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt fra Etikkrådet en tilråding 27. mai 2019 om utelukkelse av selskapet Centráis Elèctricas Brasileiras SA. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for systematiske menneskerettighetsbrudd, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:
- Selskapet Centráis Elèctricas Brasileiras SA utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtaket og beslutningsgrunnlaget.
- Hovedstyret orienteres når tidspunktet for offentliggjøring er satt.

Sak 191/2019 Tilråding fra Etikkrådet 12. juni 2019

Saksdokument:
Notat 16. oktober 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Kristine Ryssdal fratrådte ved behandling av saken.

Norges Bank har mottatt fra Etikkrådet en tilråding 12. juni 2019 om utelukkelse av selskapet Vale SA. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav c).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:
- Selskapet Vale SA utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtaket og beslutningsgrunnlaget.
- Hovedstyret orienteres når tidspunktet for offentliggjøring er satt.

Sak 192/2019 Tilråding fra Etikkrådet 2. juli 2019

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt fra Etikkrådet en tilråding 2. juli 2019 om utelukkelse av selskapet EISewedy Electric Co. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav c).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:
- Selskapet EISewedy Electric Co utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2020. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtaket og beslutningsgrunnlaget.
- Hovedstyret orienteres når tidspunktet for offentliggjøring er satt.

Sak 193/2019 Avslutning av særskilt eierskapsutøvelse

Saksdokument: Notat 16. oktober 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Etikkrådet tilrådet 20. desember 2016 å sette selskapene Eni SpA og Saipem SpA til observasjon på grunn av risikoen for grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav e).

l retningslinjenes § 6 tredje ledd heter det at «Før observasjon, utelukkelse eller oppheving av slike beslutninger etter § 6 første ledd besluttes, skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fremtidige normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige». Etter en slik vurdering besluttet hovedstyret 5. april 2017 å ikke sette selskapet til observasjon, men ta opp risikoen for grov korrupsjon med selskapene gjennom eierskapsutøvelse.

NBIM har nå vurdert situasjonen, og kommet til at selskapene har iverksatt tiltak som reduserer risikoen for fremtidige normbrudd. NBIM vurderer at grunnlaget for særskilte eierskapsaktiviteter ikke lenger er til stede.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:
- Norges Bank avslutter den særskilte eierskapsutøvelsen i Eni SpA og Saipem SpA.
- Hovedstyret slutter seg til at det sendes et brev til Etikkrådet i tråd med vedlagt utkast. Styrets leder gis fullmakt til å ferdigstille brevet i tråd med de merknader som hovedstyret samlet seg om i møtet.
- Avslutningen av særskilt eierskapsutøvelse offentliggjøres i den utvidede publikasjonen om ansvarlig forvaltning for 2019.

Sak 194/2019 SPU – Investeringer i unotert eiendom med en enkelt samarbeidspartner

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Karsten Kallevig redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen til etterretning. Hovedstyret behandler sak om fastsettelse av en ramme for hvor mye av investeringsporteføljen som kan investeres sammen med en enkelt motpart i møtet 20. november.

Sak 195/2019 SPU – Utfasing av aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra NBIM

Finansdepartementet legger opp til å ta selskaper klassifisert som produsenter av råolje ut av referanseindeksen og investeringsuniverset for SPU, og legger i brev 1. oktober 2019 frem forslag til hvordan dette skal reguleres i mandatet for forvaltningen. Norges Bank bes om å oversende eventuelle merknader til de foreslåtte endringene.

Yngve Slyngstad redegjorde for brevutkastet.

Hovedstyret sluttet seg til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med vedlagt utkast. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet i tråd med merknader gitt i møtet.

Sak 196/2019 SPU – Oppfølgning av saker fra Finansdepartementet

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok til etterretning tidsplanen for behandling i hovedstyret av råd og vurderinger som skal oversendes Finansdepartementet.

Sak 197/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltingen.

Sak 198/2019 Organisering NBIM

Saksdokument: FORTROLIG Notat 22. oktober 2019 fra Stab

Sentralbanksjefen orienterte om at Yngve Slyngstad har uttrykt ønske om å fratre stillingen som leder for Norges Bank Investment Management.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok Slyngstads ønske om å fratre stillingen som CEO NBIM til etterretning. Hovedstyret ga sentralbanksjefen fullmakt til å inngå avtale med Slyngstad om tidspunkt og rammer for fratredelsen, og til å iverksette innledende prosess mot utvelgelse og ansettelse av ny leder for NBIM.

Sak 199/2019 Hovedstyrets protokoller fra møtene 18. september og 9. oktober 2019

Saksdokument: Utkast til protokoller

Hovedstyret godkjente protokollene fra møtene 18. september og 9. oktober 2019.

Sak 200/2019 Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for tredje kvartal 2019

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for tredje kvartal 2019 til etterretning.

Sak 201/2019 NBIM – Etterlevelse og kontroll tredje kvartal 2019

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra NBIM
Notat 22. oktober 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder risiko og iverksatte tiltak knyttet til organisatoriske endringer. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for tredje kvartal 2019 til etterretning.

Sak 202/2019 Kapitalforvaltingen – Budsjett 2020

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra NBIM

Trond Grande og Hege Gjerde redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet med forslag til ramme for forvaltningskostnader for SPU i 2020 i tråd med vedlagt utkast. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader i møtet.

Endelig forslag til budsjett 2020 for kapitalforvaltningen legges frem for hovedstyret til godkjenning i møtet 20. november 2019.

Sak 203/2019 Oppsummering fra revisjonsrapporter NBIM

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 12. august 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i seks revisjonsrapporter:

- 1903 NBIM GDPR
- 1904 NBIM MiFiD II Assessment
- 1907 NBIM Security lending – tax management
- 1906 NBIM Equity Enhanced Indexing
- 1808 Real Assets Risk Management
- 1911 NBREM IT security

Geir Øyvind Nygård ga en utfyllende presentasjon knyttet til revisjonsrapport 1907 NBIM Security lending – tax management.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av i de enkelte revisjonsrapportene. Revisjonsutvalget sa seg tilfreds med de svarene de hadde fått fra administrasjonen og anbefalte hovedstyret å følge tilrådingen fra internrevisjonen.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 204/2019 Oppsummering revisjonsrapport fra sentralbankvirksomheten

Saksdokument: Notat 17. oktober 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 22. oktober fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten:

- 1916 SBV Økonomistyring

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder at iverksettelsen av administrasjonens tiltaksplan er egnet til å ivareta internrevisjonens anbefalinger på sikt. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge tilrådingen fra internrevisjonen.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 205/2019 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om status for arbeidet med reorganisering av administrative funksjoner.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:
- NBIM Report GPFG Performance and Risk - September 2019

Publisert 24. oktober 2019 18:25
Sist endret 2. september 2020 16:50