Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 9. oktober 2019

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 174-178) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 174-178)

Tilsynssekretariatet: Randi I. Almås (sak 176-177)

Administrasjonen: Ørjan Agdesteen (sak 176-177), Ida Wolden Bache (sak 179), Katrine Godding Boye (sak 179), Torkel Fagerli (sak 174-175), Hege Gjerde (sak 176-177), Trond Grande (sak 174-176), Bjarne Gulbrandsen (sak 174-180), Jane Haugland (sak 174-177), Torbjørn Hægeland (sak 179-180), Kjersti-Gro Lindquist (sak 179-180), Runar Malkenes (sak 174-178 og 181), Kyrre Nilsen (sak 174-180), Merethe Riddervold (sak 174-178), Yngve Slyngstad (sak 174-176), Stian Solheim (sak 177) og Birger Vikøren (sak 174-181)

Sak 174/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 18. september 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Behandlingen av protokollen ble utsatt til neste møte.

Sak 175/2019 Stillingsinstruks til leder av NBIM

Saksdokument:
Notat 2. oktober 2019 fra Sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok oppdatert «Job description for the Chief Executive Officer of Norges Bank Investment Management (NBIM)» i samsvar med fremlagt forslag og enkelte merknader i møtet. Hovedstyret sluttet seg til saksfremleggets punkt 2, som spesifiserer «Oppgave- og ansvarsdeling mellom leder NBIM og sentralbanksjefen».

Endringene i stillingsinstruksen til leder av NBIM trer i kraft samtidig med etableringen av NBA.

Sak 176/2019 Kapitalforvaltningen – Budsjett 2020

Saksdokument:
Notat 3. oktober 2019 fra Stab

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok det foreløpige forslaget til budsjetterte driftskostnader for kapitalforvaltningen for 2020 til etterretning.

Utkast til brev til Finansdepartementet med forslag til ramme for forvaltningskostnader for SPU for 2020 legges frem for hovedstyret i møtet 23. oktober 2019.

Endelig forslag til budsjett 2020 for kapitalforvaltingen legges frem for hovedstyret i møtet 20. november 2019.

Sak 177/2019 Status budsjett for Norges Bank 2020

Saksdokument:
Notat 4. oktober 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok status for budsjett 2020 for Norges Bank til etterretning.

Endelig budsjett for Norges Bank legges frem for hovedstyret i møtet 20. november 2019.

Sak 178/2019 Orientering om aktuelle saker

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker.

Sak 179/2019 Mottakelse av PPR og rentebeslutning – Rentemøtet 18. september

Saksdokument:
Notat 3. oktober 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 180/2019 Norges Banks høringssvar – Vurdering av boliglånsforskriften

Saksdokument:
Notat 2. oktober 2019 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for utkast til høringssvar.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga merknader til utkast til brev. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille høringssvaret i tråd med utkastet og drøftingen i møtet.

Sak 181/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Brev til Finansdepartementet 30. september 2019
    Høring – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
  • Brev fra Finansdepartementet 1. oktober 2019
    SPU – utfasing av aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper
  • NBIM Report GPFG Performance and Risk - August 2019
Publisert 7. mai 2020 17:45