Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 18. september 2019

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Kjersti-Gro Lindquist (sak 171-173)

Forfall: Mona H. Sørensen

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 171-172)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 167-169), Lars Fredrik Behn (sak 171-172), Henrik Borchgrevink (sak 167), Katrine Godding Boye (sak 167-169), Olav Bø (sak 171-172), Anne Berit Christiansen (sak 168-169), Torkel Fagerli (sak 171-172), Erlend Hellum (sak 167-169), Bjarne Gulbrandsen (sak 167-173), Torbjørn Hægeland (sak 167-169), Per Espen Lilleås (sak 167-169), Nina Larsson Midthjell (sak 167-169), Bård Ove Molberg (sak 167-170), Anders Svor (sak 171-172), Ylva Søvik (sak 167) og Ingunn Valvatne (sak 171-172)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 167/2019 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2019

Saksdokument:

  1. STRENGT FORTROLIG notat 17. september 2019 fra Finansiell stabilitet (FST)
  2. Presentasjon fra Finansiell stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 3/19, jamfør sak 168/2019.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at finansielle ubalanser ikke er vesentlig endret siden forrige kvartal. Husholdningenes gjeldsbelastning er fortsatt høy, og eiendomsprisene er høye etter å ha vokst kraftig i mange år. De to siste årene har imidlertid husholdningenes gjeldsvekst kommet ned og er nå nær veksten i disponibel inntekt. Samtidig har boligprisveksten vært moderat. Den kraftige veksten i næringseiendomspriser har avtatt det siste året. Avdempingen i gjeldsveksten og boligprisveksten kan ses i sammenheng med krav til bankenes utlånspraksis og renteøkningene det siste året. Fremover venter hovedstyret at det økte rentenivået og fortsatt moderat boligprisvekst vil bidra til å dempe gjeldsveksten videre.

Hovedstyret besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 168/2019 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/19

Saksdokument:

STRENGT FORTROLIG notat 17. september 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 11. september 2019.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 169/2019.

Sak 169/2019 Den aktuelle pengepolitiske situasjonen
Norges Banks styringsrente – 18. september 2019

Saksdokument:

  1. STRENGT FORTROLIG notat 17. september 2019 fra Pengepolitikk (PPO)
  2. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 13. august 2019
  3. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

Det siste året er styringsrenten satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. I drøftingen la hovedstyret vekt på at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen.

Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen. Litt lavere inflasjon og et noe mindre stramt arbeidsmarked her hjemme enn tidligere lagt til grunn har også trukket rentebanen ned. En svakere krone enn anslått har isolert sett trukket renteprognosen opp. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.

Hovedstyret vedtok å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Sak 170/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 171/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 11. september 2019

Saksdokument:
Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 11. september 2019.

Sak 172/2019 Oppsummering fra revisjonsrapporter sentralbankvirksomheten

Saksdokument Notat 11. september 2019 fra internrevisjonen
Notat 12. september 2019 fra revisjonsutvalget

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i to revisjonsrapporter:
- 1901 SBV Etisk regelverk; Egenhandel
- 1914 SBV Forvaltning av statsgjeld

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 173/2019 Eventuelt

Hovedstyret drøftet organisering og styring av Norges Bank fra 2020.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- Referat fra møte i revisjonsutvalget 12. august 2019
- Brev til FIN 11. september 2019 - Meldingen om energiaksjer i SPU
- Brev til FIN 12. september 2019 - Mandat for SPU - rammeverk for obligasjonsinvesteringer
- Brev til FIN 13. september 2019 - Mandat for SPU - Investeringer i infrastruktur for fornybar energi

Publisert 7. mai 2020 17:35