Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 8. mai 2019

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Forfall:
Kristine Ryssdal

Fra de ansatte:
Kjersti-Gro Lindquist (sak 98-101) og Mona H. Sørensen (sak 98-101)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 92-93, 96 og 98-99)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 100), Ida Wolden Bache (sak 91), Alexander Behringer (sak 100), Katrine G. Boye (sak 91), Olav Bø (sak 91 og 94), Anne Berit Christiansen (sak 91), Geir Arne Dahl (sak 93), Trond Grande (sak 96-100), Bjarne Gulbrandsen (sak 91-101), Nina Hammerstad (sak 96), Pål Haugerud (sak 96), Jane Haugland (sak 98-100), Torbjørn Hægeland (sak 91-93), Sigrid Igland (92), Karsten Kallevig (sak 96), Runar Malkenes (sak 91, 93 og 98-100), Nina Larsson Midthjell (sak 91), Hanne Nesteby (sak 100), Ketil Johan Rakkestad (sak 94), Merethe Riddervold (sak 96), Marius Ryel (sak 98-100), Kathrine Stang Ottesen (sak 98-99), Marianne Sturød (sak 91), Birger Vikøren (sak 93-101), Peder Østbye (sak 92-93)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 91/2019 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument a) Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 8. mai 2019
STRENGT FORTROLIG notat 7. mai 2019 fra PPO

b) Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden
PPR 1/19
STRENGT FORTROLIG notat 7. mai 2019 fra PPO

c) Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 18. mars 2019
Referat datert 29. april 2019

d) Presentasjoner fra PPO, 8. mai 2019

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen sammenlignet med anslag og forutsetninger i rapporten. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering tilsier utsiktene og risikobildet fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitets-utnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni. Beslutningen var enstemmig.

Sak 92/2019 Vurdering av rammeverket «TIBER-EU» for testing av cybersikkerhet i betalingssystemet i Norge

Saksdokument Notat 2. mai 2019 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for hovedelementer i saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at Norges Bank inviterer næringen, Finanstilsynet og andre relevante myndigheter til dialog, som grunnlag for å vurdere om rammeverket TIBER-EU vil være egnet for testing av cybersikkerhet i betalingssystemet i Norge.

Sak 93/2019 Rapportutkast – Finansiell Infrastruktur 2019

Saksdokument Notat 3. mai 2019 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente forslaget til hovedstyrets vurdering. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille rapporten med utgangspunkt i hovedstyrets drøfting.

Rapporten publiseres 23. mai.

Sak 94/2019 Administrator for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average)

Saksdokument Notat 24. april 2019 fra Markeder og IKT (MI)

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at Norges Bank overtar administrasjon av Nowa fra 1. januar 2020.

Sak 95/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 96/2019 Statens pensjonsfond utland – Eierstruktur for unoterte eiendomsinvesteringer

Saksdokument Notat av 2. mai 2019 fra NBIM

Karsten Kallevig og Nina Hammerstad redegjorde for hovedelementer i saksfremlegget og ga samtidig en utfyllende orientering om samlede eierstrukturer.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok til etterretning at flytting av eierstrukturer fra Luxembourg igangsettes, samt at det tas sikte på å avvikle virksomheten i Luxembourg etter at alle eierstrukturer er flyttet.

Sak 97/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 98/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 26. april 2019

Saksdokument Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 26. april 2019.

Sak 99/2019 Organisering av administrative funksjoner i Norges Bank

Saksdokument Notat 3. mai 2019 fra sentralbanksjefen
Protokoll fra drøftingsmøte 3. mai 2019

Sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i saksfremlegget.

Forslaget er å opprette Norges Bank Administrasjon (NBA) ved at fellesfunksjonene som i dag ligger i sentralbankvirksomheten (eiendomsdrift, informasjonsforvaltning, sikkerhet og beredskap, økonomi og regnskap), overføres til NBA. l tillegg etableres HR og kommunikasjon som nye fellesfunksjoner i NBA. Et hovedhensyn ved endringen er å utnytte synergier og stordriftsfordeler for å realisere kostnadseffektiv drift av administrative funksjoner. Endringen vil også bidra til å befeste felles kultur og verdier på tvers av virksomhetsområdene. Det er samtidig viktig at organiseringen av administrative funksjoner legger til rette for en effektiv måloppnåelse innenfor hvert av de to virksomhetsområdene.

Sentralbanksjefen varslet at det i tillegg vil være behov for en nærmere gjennomgang av arbeidsdelingen innenfor sikkerhet og økonomi. Det tas sikte på gjennomføring fra 1. januar 2020.

Hovedstyret sluttet seg til forslaget om ny organisering av administrative funksjoner.
Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å gjennomføre den nye organiseringen og vil holde styret orientert om fremdriften i dette arbeidet.

Sak 100/2019 Orientering om forhandlinger med Finanstilsynet og oppgraderingsbehovet på Bankplassen 2

Saksdokument Notat 3. mai 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Jane Haugland redegjorde for hovedelementer i saksfremlegget.
Hovedstyret tok orienteringene om status i forhandlingene med Finanstilsynet og om oppgraderingsbehovet på Bankplassen 2 til orientering.

Sak 101/2019 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland
    Brev 23. april 2019 fra Finansdepartementet
  • SPU – Referat og presentasjon fra møte med Finansdepartementet
    Notat 6. mai 2019 fra NBIM
  • SPU – Real Estate Investments Report 2018
  • Protokoll fra møtet i kompensasjonsutvalget 5. februar 2019
  • Referat fra møte i revisjonsutvalget 24. april 2019

 

Publisert 8. november 2019 12:45