Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 6. februar 2019

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe (deltok ikke på sak 31), Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal (deltok ikke på sak 32c)

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen (sak 26-28 og 35-51) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 26-28 og 35-51)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sak 26-30 og 41-50)

Deloitte:

Henrik Woxholt (sak 27 og 29) og Roger Furholm (sak 27 og 29)

Administrasjonen:

Ørjan Agdesteen (sak 26-29), Age Bakker (sak 42), Ida Wolden Bache (sak 24), Julie Belck-Olsen (sak 26-29), Olav Bø (sak 41), Lars Dahl (sak 29), Magnus Eriksen (sak 27), Hege Gjerde (sak 26-29), Trond Grande (sak 26-40, 42-45 og 47-50), Bjarne Gulbrandsen (sak 24-26, 28 og 30-51), Carl-Axel Hagen (sak 41, 44 og 47-48), Jannike Haneborg (sak 31), Pål Haugerud (sak 29-33 og 35-38), Jane Haugland (sak 26-27, 31, 35-36, 41, 44 og 46-50), Nina Hammerstad (sak 43), Stephen Hirsch (42-45 og 47-48), Mie Holstad (sak 26, 43 og 49), Dag Huse (sak 29-32 og 42), Arne Høstmark (sak 41), Per Espen Lilleås (sak 24), Lise Lindbäck (sak 33), Karsten Kallevig (sak 29, 35-40 og 43-45), Per Einar Kroghrud (sak 44), Øystein Kruge (sak 41), Per Løken (sak 43), Runar Malkenes (sak 24-32 og 35-38), Kyrre Nilsen (sak 24-33 og 39-51), Merethe Riddervold (sak 26-27 og 30-33), Yngve Slyngstad (29-40), Carine Smith Ihenacho (sak 30-32), Ingrid Solberg (sak 24), Stian Solheim (sak 26), Thomas Sevang (29-30), Kathrine Stang Ottesen (sak 41 og 44-48), Kirsten Steinberg (sak 44-48), Jan Thomsen (sak 43-48), Ingunn Valvatne (sak 26-30 og 41-50), John Tore Vatnar (sak 31-32), Birger Vikøren (sak 24-38 og 44-51), Line Vogt (sak 27-28)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 24/2019 Mottakelse av rentebeslutning – rentemøtet 23. januar 2019

Saksdokument: Notat 31. januar 2019 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 25/2019 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 26/2019 Budsjettrapportering Norges Bank 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra Stab

I henhold til representantskapets Budsjettreglement for Norges Bank skal hovedstyret rapportere status for samlet ressursbruk for hele Norges Bank minimum per 30. juni og ved utløpet av hvert budsjettår. Rapporteringen skal blant annet omfatte status målt mot vedtatt budsjett for bankens samlede driftsinntekter, driftsutgifter og investeringer, samt vesentlige omdisponeringer og avvik.

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok budsjettrapporteringen for Norges Bank for 2018 til etterretning. Rapporten oversendes representantskapet.

Sak 27/2019 Norges Banks årsrapport og regnskap 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)
Notat 5. februar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Runar Malkenes og Ørjan Agdesteen presenterte hovedelementene i årsberetningen og årsregnskapet.

Henrik Woxholt og Roger Furholm oppsummerte Deloittes 2018-revisjon av Norges Bank. De bekreftet at Deloitte avgir ordinær revisjonsberetning uten anmerkninger og at årsregnskapet etter Deloittes mening er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Norges Banks finansielle stilling per 31. desember 2018 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder regelen for disponering av Norges Banks overskudd og erfaringer med verdsettelse av unotert eiendom. Revisjonsutvalget konkluderte med at gjennomgang og diskusjoner har gitt svar på vesentlige spørsmål knyttet til Norges Banks håndtering av årsregnskapet for 2018, og merket seg:

 • Det er enighet mellom administrasjon og revisor om vurderingsposter.
 • Det foreligger ikke ukorrigerte feil i regnskapet.
 • Det er ingen vesentlige svakheter i internkontrollen over finansiell rapportering.
 • Revisjonen er gjennomført i henholdt til plan.
 • Ingen vesentlige problemstillinger var identifisert fra ekstern revisor.

Revisjonsutvalget anbefalte på bakgrunn av dette, og revisors uttalelse om revisjonen av årsregnskapet, at hovedstyret følger administrasjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok årsberetningen for 2018.

Hovedstyret godkjente Norges Banks årsregnskap for 2018 og oversender det til representantskapet for fastsettelse. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer fram til oversendelse til representantskapet.

Årsrapporten offentliggjøres 27. februar 2019.

Sak 28/2019 Sentralbankvirksomhetens årsrapport 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra Stab

Runar Malkenes presenterte hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok sentralbankvirksomhetens årsrapport for 2018 til orientering.

Rapporten offentliggjøres 27. februar 2019.

Sak 29/2019 Årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) i 2018

a) Hovedstyrets vurdering av resultatene i SPU for 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra Stab

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok Hovedstyrets vurdering av resultatene. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille omtalen basert på hovedstyrets merknader. Vurderingene inngår som en del av årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for 2018.

b) Årsrapport om forvaltningen av SPU i 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i årsrapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2018. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille årsrapporten basert på det foreliggende utkastet og hovedstyrets merknader. Rapporten sendes Finansdepartementet og offentliggjøres 27. februar 2019.

Sak 30/2019 SPU – Utfyllende informasjon om ansvarlig forvaltning 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i publikasjonen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok publikasjonen om ansvarlig forvaltning i 2018 til etterretning. Publikasjonen offentliggjøres 7. februar 2019.

Sak 31/2019 Innstilling av medlemmer til Etikkrådet

Saksdokument Notat 1. februar 2019 fra Stab
Notat 5. februar 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Karen Helene Ulltveit-Moe tok opp spørsmålet om egen habilitet og valgte av forsiktighetsgrunner å fratre ved behandlingen av saken.

Det følger av Retningslinjer for utelukkelse og observasjon fra Statens pensjonsfond utland § 4 at Finansdepartementet oppnevner medlemmer til Etikkrådet etter innstilling fra Norges Bank. Oppnevningsperioden for to av rådets medlemmer utløper 31. mai 2019.

Pål Haugerud redegjorde for saksfremlegget.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok å sende Finansdepartementet en innstilling til sammensetning av Etikkrådet i tråd med administrasjonens tilråding. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å utarbeide og sende innstillingen.

Sak 32/2019 Tilrådinger fra Etikkrådet 19. desember 2018 og 7. januar 2019

Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd sier at «Etikkrådet skal jevnlig vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Etikkrådet kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale banken at observasjon eller utelukkelse oppheves.»

Norges Bank har mottatt tre tilrådinger fra Etikkrådet om å oppheve utelukkelse av selskaper, jamfør sakene a) – c):

a) Tilråding fra Etikkrådet 19. desember 2018

Saksdokument FORTROLIG notat 30. januar 2019 fra NBIM
Notat 5. februar 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

I brev av 19. desember 2018 tilrår Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av General Dynamics Corp fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har vært utelukket siden 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Etikkrådet vurderer at denne virksomheten nå har opphørt og at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:
- Utelukkelsen av General Dynamics Corp. oppheves.
- Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
- Styrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

b) Tilråding fra Etikkrådet 7. januar 2019 (1)

Saksdokument FORTROLIG notat 30. januar 2019 fra NBIM
Notat 5. februar 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

I brev av 7. januar 2019 tilrår Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av Rio Tinto PLC og Rio Tinto Ltd. fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har vært utelukket siden 2008 på grunnlag av alvorlig miljøskade fra Grasberggruven i Indonesia. Etikkrådet opplyser at selskapet har solgt sine interesser i gruven og vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:

 • Utelukkelsen av Rio Tinto PLC og Rio Tinto Ltd. oppheves.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Styrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

c) Tilråding fra Etikkrådet 7. januar 2019 (2)

Saksdokument FORTROLIG notat 30. januar 2019 fra NBIM
Notat 5. februar 2019 fra Eierskapsutvalget (EU)

Kristine Ryssdal tok opp spørsmålet om egen habilitet og valgte å fratre ved behandlingen av saken.

I brev av 7. januar 2019 tilrår Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av Nutrien Ltd fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har vært utelukket siden 2011 på grunnlag av særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer i forbindelse med selskapets virksomhet i Vest-Sahara. Etikkrådet vurderer at denne virksomheten nå har opphørt og at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra utvalget:

 • Utelukkelsen av Nutrien Ltd oppheves.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Styrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 33/2019 Årsrapport om Det norske finansinitiativet (NFI)

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapporten for NFI for 2018 til orientering.

Sak 34/2019 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 35/2019 Hovedstyrets protokoll fra møtet 23. januar 2019

Saksdokument Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 23. januar 2019.

Sak 36/2019 SPU – Eiendomsforvaltningen

Saksdokument Notat 1. februar 2019 fra Sentralbanksjefen

Hovedstyret drøftet erfaringene med investeringer i unotert eiendom på seminar 14. august 2018. I møtet 19. september vedtok hovedstyret å stabilisere andelen unotert eiendom fram til utgangen av 2019. Det ble samtidig besluttet å fremskynde arbeidet med ny strategi for eiendomsinvesteringene for 2020-2022. I hovedstyrets seminar 22. januar 2019 drøftet styret hovedpunktene i den nye eiendomsstrategien. Drøftingene var basert på et omfattende analysemateriale, herunder tall for avkastning og risiko i fondet ved ulike strategier for eiendomsinvesteringene.

Med bakgrunn i disse analysene og hovedstyrets drøftinger, ble det i møtet 6. februar lagt fram forslag til hovedpunkter i ny strategi for eiendomsinvesteringene. Sentralbank¬sjefen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret vedtok at den nye eiendomsstrategien skulle ha følgende hovedpunkter:

 • Det siktes mot en eiendomsportefølje i størrelsesorden 3 - 5 prosent.
 • Eiendomsporteføljen skal bestå av både noterte og unoterte eiendoms-investeringer. Det er ingen særskilt grense på hvor stor andel noterte eiendomsinvesteringer skal utgjøre av de samlede eiendomsinvesteringene.
 • Eiendomsporteføljen bør være godt diversifisert mellom eiendomssektorer.
 • Det legges vekt på at strategien skal være enkel, med vekt på kostnads-effektivitet og investeringer som krever begrenset med ressurser. Det skal normalt ikke investeres i utviklingsprosjekter og investeringene skal begrenses til noen strategiske byer. Det skal være fleksibilitet til å utnytte særskilte investeringsmuligheter som kan oppstå i det unoterte eiendomsmarkedet.

Hovedstyret vedtok, med bakgrunn i endringen av eiendomsstrategien, å avvikle NBREM som en egen organisatorisk enhet. Eiendoms¬organisasjonen i NBREM integreres i NBIM på en hensiktsmessig måte, og slik at den nærmere gjennomføringen tilpasses krav til slike prosesser. Det tas sikte på å iverksette en ny organisasjonsmodell for NBIM fra 1. april. Leder av NBIM orienterer hovedstyret om planene for gjennomføringen og holder styret orientert om selve gjennomføringen.

Nåværende leder av NBREM tilbys stilling i NBIMs ledergruppe.

Sak 37/2019 Avvikling av Real Estate Investment Board (REIB)

Saksdokument Notat 29. januar 2019 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å avvikle investeringskomiteen Real Estate Investment Board (REIB) som en komité oppnevnt av hovedstyret, med virkning fra 1. april. 2019. Leder NBIM orienterte om at han sikter mot å beholde komitéen som et rådgivningsorgan for NBIM.

Sak 38/2019 Hovedstyrets stillingsinstruks og investeringsmandat til leder for NBIM

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra NBIM

Hovedstyrets vedtak om endringer i eiendomsstrategien (sak 36) og avvikling av REIB (sak 37) krever at det foretas tilpasninger i hovedstyrets stillingsinstruks og investeringsmandat til leder for NBIM.

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at stillingsinstruks og investeringsmandat for leder av NBIM endres i tråd med det fremlagte forslaget. Endringene trer i kraft 1. april 2019.

Sak 39/2019 Opptjening og utbetaling av prestasjonslønn i NBIM for 2018

Saksdokument Notat 1. februar 2019 fra NBIM
Notat 5. februar 2019 fra Kompensasjonsutvalget (KU)

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen om opptjening og utbetaling av prestasjonslønn for 2018 til orientering.
Sak 40/2019 Hovedstyrets prinsipper for kompensasjon i NBIM
Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra NBIM
Notat 5. februar 2019 fra Kompensasjonsutvalget (KU)

Trond Grande innledet om saksfremlegget.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding. Utvalget anbefalte i tillegg å komme tilbake til en helhetlig gjennomgang av kompensasjonsordningen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok reviderte prinsipper for godtgjøring til ansatte i kapitalforvaltningen. De reviderte prinsippene oversendes Finansdepartementet og publiseres på NBIMs internettsider. Hovedstyret ba i tillegg om at det legges opp til en drøfting av kompensasjonsordningen i løpet av våren 2019.

Hovedstyret ba om at det legges fram en sak med forslag til justeringer i mandatet for kompensasjonsutvalget for å sikre at mandatet er i samsvar med den nye forskriften.

Sak 41/2019 Oppsummering fra revisjonsrapporter sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksdokument Notat 28. januar 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 25. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i tre revisjonsrapporter:

 • 1812 SBV Fysisk sikkerhet og beredskap
 • 1813 SBV Håndtering av personopplysninger
 • 1815 SBV Styring og kontroll med IKT sikkerhet

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder forventet utvikling på IKT sikkerhetsområdet i perioden frem til ny driftsmodell er etablert. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 42/2019 Oppsummering fra revisjonsrapporter NBIM

Saksdokument Notat 28. januar 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i to revisjonsrapporter:

 • 1801 NBIM Personal Trading
 • 1804 NBIM Benchmark Management

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 43/2019 Oppsummering fra revisjonsrapport NBREM

Saksdokument Notat 28. januar 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 22. januar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten:

 • 1809 NBREM Real Estate Portfolio Management

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 44/2019 Strategisk trusselanalyse for Norges Bank – fysisk sikkerhet

Saksdokument FORTROLIG notat 28. januar 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Carl-Axel Hagen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok den strategiske trusselanalysen til orientering. Trusselanalysen oversendes representantskapet.

Sak 45/2019 Årlig vurdering av internkontrollen i kapitalforvaltningen 2018

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra NBIM
Notat 5. februar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch og Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i årsrapportene om operasjonell risikostyring og internkontroll i henholdsvis NBIM og NBREM.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder rammeverk for styring av IKT sikkerhet og tiltak for å sikre beste praksis over tid. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapportene om operasjonell risikostyring og internkontroll i kapitalforvaltningen (NBIM og NBREM) for 2018 til etterretning. Rapportene sendes representantskapet som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2018 (jf. sak 48/2019).

Sak 46/2019 Årlig rapport om risikostyring og internkontroll for sentralbankvirksomheten for 2018

Saksdokument FORTROLIG Notat av 31. januar 2019 fra GRC
Notat 5. februar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Kathrine Stang Ottesen redegjorde for hovedelementer i årsrapporten om risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder ambisjonsnivå for sikkerhetsmodenhet og oppfølging av GDPR. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om risikostyring og internkontroll i sentralbankvirksomheten for 2018 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2018 (jf. sak 48/2019).

Sak 47/2019 Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret 2018

Saksdokument Notat 29. januar 2019 fra Internrevisjonen (IR)
Notat 5. februar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge tilrådingen fra internrevisjonen.

Hovedstyret tok internrevisjonens årsrapport for 2018 til etterretning. Rapporten sendes representantskapet som vedlegg til samlet vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2017 (jf. sak 48/2019).

Sak 48/2019 Vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2018

Saksdokument FORTROLIG Notat 31. januar 2019 fra Stab
Notat 5. februar 2019 fra Revisjonsutvalget (RU)

I henhold til forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank, skal hovedstyret påse at risikostyringen og internkontrollen er gjennomført og overvåket, blant annet gjennom behandling av rapporter fra virksomhetsområdene og internrevisjonen. Hovedstyret skal minst én gang årlig oversende sin vurdering av risikosituasjonen for Norges Banks virksomhet til representantskapet.

Kathrine Stang Ottesen redegjorde for saksfremlegget. Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om risikostyringen og kvaliteten i den interne kontrollen i sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen.

Hovedstyrets vurdering er at:

 • Internkontrollen i Norges Bank er gjennomført på en tilfredsstillende måte.
 • Den operasjonelle risikoeksponeringen i kapitalforvaltningen har gjennom året vært innenfor hovedstyrets definerte risikotoleranse.
 • Den operasjonelle risikoeksponeringen i sentralbankvirksomheten har gjennom året vært akseptabel.

Hovedstyrets vurdering oversendes representantskapet. Internkontrollrapporter for 2018 for henholdsvis kapitalforvaltningen og sentralbankvirksomheten, samt internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret 2018, oversendes representantskapet som vedlegg til hovedstyrets vurdering.

Sak 49/2019 Årsrapport 2018 – Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank

Saksdokument Notat 31. januar 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Sentralbanksjefen innledet om årsrapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok årsrapport 2018 fra Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank til etterretning.

Sak 50/2019 Norges Banks Pensjonskasse – Oppnevning av nye styremedlemmer

Saksdokument Notat 29. januar 2019 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Jane Haugland innledet om saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til oppnevningen av følgende styremedlemmer:

 • Olav Andreas Bø med fungeringstid fra 1. april 2019 til 31. mars 2022,
 • Caroline Steenstrup med fungeringstid fra 1. april 2019 til 31. mars 2022.

Sak 51/2019 Eventuelt

Til orientering hadde hovedstyret fått tilsendt sak om verdipapirlån – kontrollrutiner. Temaet vil bli fulgt opp i arbeidet med strategi 2020-2022.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Verdipapirlån – Kontrollrutiner
  Notat 31. januar 2019 fra NBIM
 • NBIM Report GPFG Performance and Risk – December 2018
 • Brev til Finansdepartementet 31. januar 2019 - Forbrukeres rett til å betale med kontanter - behov for lovendringer
 • Referat fra møte i revisjonsutvalget 22. oktober 2018
 • Referat fra møte i revisjonsutvalget 21. januar 2019

 

Publisert 7. august 2019 09:00