Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Kjersti-Gro Lindquist (229-232) og Mona H. Sørensen (sak 229-232)

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (sak 221-223), Henrik Borchgrevink (sak 221), Olav Bø (sak 221-223), Anne Berit Christiansen (sak 222-223), Trond Grande (sak 224-230), Bjarne Gulbrandsen (sak 221-232), Anne-Kari Haug (sak 222-223), Pål Haugerud (sak 224-227), Mie Holstad (sak 229-230), Dag Huse (sak 225-227), Torbjørn Hægeland (sak 221-223), Karsten Kallevig (sak 224 og 228-230), Per Espen Lilleås (sak 221-223), Runar Malkenes (sak 221-227 og 231-232)), Nina L. Midthjell (sak 221-223), Kyrre Nilsen (sak 221-227 og 229-232), Kjetil Rakkestad (sak 221-223), Merethe Riddervold (sak 224-227 og 229-230), Yngve Slyngstad (sak 224-230), Ingrid Solberg (sak 221-223), Ylva Søvik (sak 221-223), Ingunn Valvatne (sak 224-225 og 230), John Tore Vatnar (sak 225-227), Birger Vikøren (sak 224-232)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 221/2018 Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018

Saksdokument:

a. STRENGT FORTROLIG notat 11. desember 2018 fra Finansiell Stabilitet (FST)

b. Presentasjon fra Finansiell Stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 4/18, jamfør sak 222/2018.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at husholdningenes gjeldsbelastning er høy og stiger videre. Eiendomsprisene har vokst kraftig over mange år og er på historisk høye nivåer. Det har ført til at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Fremover ventes det at lav boligprisvekst og gradvis økte renter vil dempe videre gjeldsvekst. Den vedvarende og sterke økningen i priser på næringseiendom bidrar til å øke finansielle ubalanser.
Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Neste år implementeres EU-regelverk som fører til at det kreves mindre kapital for å oppnå samme nivå på risikovektet kapitaldekning. Det innebærer at bankene nå kan møte en økning i bufferkravet uten å gjøre betydelige tilpasninger.
Etter en samlet vurdering besluttet hovedstyret å gi Finansdepartementet råd om å øke bufferkravet til 2,5 prosent med virkning fra 31. desember 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 222/2018 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av
finansiell stabilitet 4/18

Saksdokument STRENGT FORTROLIG notat 11. desember 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for oppdatert informasjon og enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 5. desember.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 223/2018.

Sak 223/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjonen
Norges Banks styringsrente – 12. desember 2018

Saksdokument:

a. STRENGT FORTROLIG notat 11. desember 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

b. Referat fra møtet mellom Finansdepartementet og Norges Bank 23. oktober 2018

c. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

I vurderingen av pengepolitikken la hovedstyret vekt på at oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.
Dersom styringsrenten holdes lenge på dagens nivå, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag frem i tid. Settes renten raskt opp fremover, vil det kunne bremse den økonomiske oppgangen slik at arbeidsledigheten øker og prisveksten blir for lav. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.
Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.
Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 224/2018 Real Estate Investment Board – oppdatering av mandat

Saksdokument Notat 6. desember 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok endringer i mandatet for Real Estate Investmennt Board (REIB).

Sak 225/2018 SPU – regelmessig evaluering av organiseringen av arbeidet med observasjon og utelukkelse

Saksdokument Notat 6. desember 2018 fra NBIM
Notat 6. desember 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

l brev 5. november 2018 ber Finansdepartementet Norges Bank redegjøre for
arbeidsdelingen mellom banken og Etikkrådet, herunder hvordan informasjons-utvekslingen og samarbeidet fungerer og hvordan det arbeides med å oppnå en felles forståelse av kriteriene i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Videre bes det om en gjennomgang av hvordan det arbeides for at kommunikasjonen med selskaper fremstår enhetlig.

Egil Matsen redegjorde for utkastet til svarbrev, samt for drøftingen i eierskaps¬utvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes et brev til Finansdepartementet i tråd med det vedlagte utkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets innspill i møtet.

Sak 226/2018 Tilråding fra Etikkrådet 24. oktober 2018 om å utelukke selskap

Saksdokument Notat 6. desember 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding av 24. oktober 2018 fra Etikkrådet om
utelukkelse av selskapet Halcyon Agri Corp Ltd. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for alvorlig miljøskade, jf Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav c).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Halcyon Agri Corp Ltd. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. februar 2019. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 227/2018 Eierskapsutøvelse i AngloGold Ashanti Ltd

Saksdokument Notat 29. november 2018 fra NBIM
Notat 6. desember 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

Etikkrådet tilrådet i juni 2012 utelukkelse av selskapet AngloGold Ashanti Ltd. for alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter. Finansdepartementet besluttet i oktober 2013 å ikke følge Etikkrådets tilrådning om utelukkelse, men i stedet be Norges Bank å ta opp forhold om miljøskade med selskapet gjennom eierskapsutøvelse over en periode på fem år. Ved utløpet av denne perioden har nå Norges Bank Investment Management gjort en vurdering av eierskapsutøvelsen i selskapet.

Egil Matsen redegjorde for saken og for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget om at eierskapsutøvelsen i AngloGold Ashanti Ltd forlenges med tre år.

Sak 228/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 229/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 5. desember 2018

Saksdokument Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 5. desember 2018.

Sak 230/2018 Tidsplan for arbeidet med strategi 2020-22

Saksdokument Notat 7. desember 2018 fra Stab

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok tidsplan for arbeidet med strategi 2020-22 til etterretning. Videre ga hovedstyret innspill til innholdet i strategiprosessen.

Sak 231/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 232/2018 Eventuelt

Ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • SPU – Endring i Finansdepartementets mandat
  Notat 6.12.2018 fra NBIM
 • Brev 15. november 2018 fra Etikkrådet om observasjon av selskaper
  Notat 7.12.2018 fra Eierskapsutvalget
 • Vurdering av selskaper som er utelukket eller satt til observasjon
  Notat 7.12.2018 fra Eierskapsutvalget
 • Årlig rapport fra Eierskapsutvalget
  Notat 6.12.2018 fra Eierskapsutvalget
 • Eiendomsforvaltningen – Referat fra møter i Real Estate Investment Board
  Notat 5.12.2018 fra NBREM
 • NBIM Report: GPFG Performance and Risk – October 2018
Publisert 7. august 2019 09:00