Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 5. desember 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 216-218), Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes

Fra de ansatte:

Kjersti-Gro Lindquist (sak 219-220) og Mona H. Sørensen (sak 219-220)

Forfall:

Kristine Landmark

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (sak 216-217), Henrik Borchgrevink (sak 216), Olav Bø (sak 216-217), Bjarne Gulbrandsen (sak 216-220), Pål Haugerud (sak 219-220), Torbjørn Hægeland (sak 216-217), Per Espen Lilleås (sak 216-217), Runar Malkenes (sak 216-218), Nina L. Midthjell (sak 216-217), Kyrre Nilsen (sak 216-220), Arne Osnes (sak 216-217), Ørjan Robstad (sak 217), Ingrid Solberg (sak 216-217), Sindre Weme (sak 216-217)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 216/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat 30. november 2018

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 4/18.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 12. desember.

Sak 217/2018 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av
finansiell stabilitet 4/18 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat 30. november 2018

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. I lys av hovedstyrets drøfting og ny informasjon legges forslag til «Hovedstyrets vurdering» fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 12. desember.

Sak 218/2018 Orientering om aktuelle saker

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker.

Sak 219/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 21. november 2018

Saksdokument Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 21. november 2018.

Sak 220/2018 Eventuelt

Hovedstyrets diskuterte årshjulet for 2019, herunder arbeidet med ny strategi.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2018-4
    Notat av 29. november 2018 fra Pengepolitikk
  • Markedsfokus 4-2018
  • Brev til Finansdepartementet 28.11.2018 – Høring – NOU 2018:12 Energiaksjer i SPU
Publisert 7. august 2019 09:05