Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøtet 24. oktober 2018

Til stede:

Hovedstyret:
Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:
Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:
Kjersti-Gro Lindquist og Mona H. Sørensen (sak 193-202)

Tilsynssekretariatet:
Jan Frode Jakobsen (sak 181, 183-185 og 194-201)

Deloitte:
Henrik Woxholt (sak 183-185)

Administrasjonen:
Ørjan Agdesteen (sak 181, 185 og 198-201), Ragna Alstadheim (sak 180), Henrik Andersen (sak 180), Ida Wolden Bache (sak 177-178), Ole Christian Bech-Moen (sak 190-191), Henrik Borchgrevink (sak 179-180), Olav Bø (177-178, 181 og 200), Lars Dahl (sak 183), Monique Erard (sak 180), Hege Gjerde (sak 185, 193-194, 199 og 201), Trond Grande (183-199), Bjarne Gulbrandsen (sak 178-202), Pål Haugerud (sak 186-191), Jane Haugland (sak 200-201), Stephen Hirsch (sak 195), Mie Holstad (sak 196-198), Dag Huse (sak 181 og 184-191), Torbjørn Hægeland (sak 177-180), Karsten Kallevig (sak 183-185 og 196-198), Per Gunner Karlsen (sak 181), Tord Krogh (sak 180), Per Espen Lilleås (sak 177-178), Lise Lindbäck (sak 190-191), Runar Malkenes (sak 177-180, 183-191 og 198), Nina Larsson Midthjell (sak 177-180), Kyrre Nilsen (sak 177-191 og 193-202), Roger Rake (sak 181), Ketil Rakkestad (sak 180), Merethe Riddervold (sak 184, 193-195, 198-199 og 201), Ingrid Solberg (sak 177-178), Yngve Slyngstad (sak 183-199), Carine Smith-Ihenacho (sak 186-191), Haakon Solheim (sak 180), Elise Vik Sætre (sak 180), Ylva Søvik (sak 180), Jan Thomsen (sak 196-197), Ingunn Valvatne (sak 181, 183-185, 190-191 og 193-201), John Tore Vatnar (sak 186-189), Birger Vikøren (sak 181-192 og 198-202), Hanna Winje (sak 179), Steinar Årdal (sak 200)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 177/2018 Mottakelse av Pengepolitisk rapport (PPR) og rentebeslutning – Rentemøtet 19. september 2018

Saksdokument:
Notat 27. september 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksfremlegget og hovedstyret tok saken til orientering.

Sak 178/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument:

 1. Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 24. oktober 2018
  STRENGT FORTROLIG notat 23. oktober 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 2. Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden Pengepolitisk rapport 3/18
  STRENGT FORTROLIG notat 19. oktober 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 3. Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 18. september 2018
 4. Presentasjoner fra Pengepolitikk (PPO) datert 24. oktober 2018

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering tilsier utsiktene og risikobildet en gradvis opptrapping i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 179/2018 Høring – Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes høringssvar til Finansdepartementet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille høringssvaret i lys av drøftingene i møtet.

Sak 180/2018 Rapporten Finansiell stabilitet 2018

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og Henrik Andersen redegjorde for hovedelementer i rapporten. Det ble også vist til presentasjoner og drøfting i seminaret for hovedstyret 19. september.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Hovedstyret godkjente forslag til «Hovedstyrets vurdering» med de merknader som fremkom i møtet, og tok den beskrivende delen av rapporten Finansiell stabilitet 2018 til etterretning. Rapporten publiseres 29. oktober 2018.

Sak 181/2018 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2018

Saksdokument:
Notat 18. oktober 2018 fra Markeder og IKT (MI)
Notat 23. oktober 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
Notat 20. oktober 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder gjennomføringen av rebalanseringen ved utgangen av kvartalet. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2018 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 2. november 2018.

Sak 182/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 183/2018 NBREM – Avkastning og risiko tredje kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 12. oktober 2018 fra NBREM
 • Notat 23. oktober 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder salgene av enkelte eiendommer. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBREMs rapport om avkasting og risiko i den unoterte eiendoms-forvaltningen for tredje kvartal 2018 til etterretning.

Sak 184/2018 NBIM – Avkastning og risiko tredje kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 23. oktober 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Dag Huse presenterte hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder en gjennomgang av bidragene til relativ avkastning. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilrådning.

Hovedstyret tok NBIMs rapport om avkasting og risiko for tredje kvartal 2018 til etterretning.

Sak 185/2018 Statens pensjonsfond utland – Offentlig rapport for tredje kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 20. oktober 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Yngve Slyngstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt bekreftet at Deloitte gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårs¬rapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder delårsregnskap for investeringsporteføljen (SPU) for tredje kvartal 2018. Hovedstyret ba NBIM ta en gjennomgang av utlån av aksjer i lys av spørsmål reist rundt praksis for refusjon av kildeskatt i enkelte markeder.

Sak 186/2018 Tilrådning fra Etikkrådet 5. juni 2018

Saksdokument:
Notat 17. oktober 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding av 5. juni 2018 fra Etikkrådet om utelukkelse av selskapet Texwinca Holdings Ltd. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid, jamfør det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Texwinca Holdings Ltd. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2019. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra fristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 187/2018 Tilrådninger fra Etikkrådet 30. mai 2017, 29. juni 2017 og 15. mars 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 18. oktober 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt fra Etikkrådet tilrådinger 30. mai 2017, 29. juni 2017 og 15. mars 2018 om utelukkelse [sladdet tekst]

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Hovedstyret tar tilrådningene fra Etikkrådet i de konkrete sakene til behandling.
 • Ulik forståelse av anvendelsen av kriteriet tilsier imidlertid at det ikke fattes beslutninger om uttrekk av enkeltselskaper nå. Hovedstyret vedtar i stedet å sende et brev, i tråd med vedlagt utkast, til Finansdepartementet med sikte på å få klargjort hvordan kriteriet skal forstås.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets drøfting.
 • Hovedstyret kommer tilbake til sluttbehandling av de konkrete sakene etter at departementet har svart på bankens brev.

Sak 188/2018 Tilrådning om utelukkelse av selskaper – Produktbasert kullkriterium

Saksdokument:

 • Notat 3. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 17. oktober 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

I retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU) ble det fra 1. februar 2016 introdusert et produktbasert kullkriterium. Norges Bank har siden 2016 utelukket 71 selskaper og satt 15 selskaper til observasjon med bakgrunn i kriteriet. Som del av bankens arbeid med kriteriet, legges det nå frem tilråding om utelukkelse av to selskaper.
Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Selskapene Evergy Inc. og Washington H. Soul Pattison & Co Ltd. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2019. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra fristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller andre særskilte situasjoner. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av vedtaket og beslutningsgrunnlaget.
 • Hovedstyret orienteres når tidspunktet for offentliggjøring er satt.

Sak 189/2018 Statens pensjonsfond utland – Kullkriteriet og pengespillselskaper

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM

I brev 28. juni 2018 fra Finansdepartementet bes Norges Bank beskrive sitt arbeid med å vurdere observasjon og utelukkelse av selskaper under kullkriteriet. Videre bes banken beskrive omfanget av kullrelatert virksomhet blant selskaper som er utelukket eller satt til observasjon under kriteriet, og blant de øvrige selskapene i fondet så langt det lar seg gjøre. Sist bes banken gjøre rede for omfanget av «pengespillselskaper» i fondets referanseindeks og beskrive selskapenes virksomhet, herunder forskjeller mellom selskapene.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes et brev til Finansdepartementet om kullkriteriet og pengespillselskaper i tråd med vedlagte utkast. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets innspill i møtet.

Sak 190/2018 Statens pensjonsfond utland – Unotert infrastruktur i fornybar energi

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 17. oktober 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Finanskomiteen ber i Innst. 370 S (2017-2018) «departementet komme tilbake til Stortinget senest i neste års melding med et konkret forslag til mandat for investeringer i unotert infrastruktur under miljømandatet, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer». Finansdepartementet følger opp dette i brev til Norges Bank 22. juni og ber samtidig banken gjøre rede for erfaringene med de miljørelaterte mandatene (jamfør sak 191/2018).

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes et brev til Finansdepartementet om investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi i Statens pensjonsfond utland. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets innspill i møtet.

Sak 191/2018 Statens pensjonsfond utland – Miljørelaterte investeringsmandater

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 17. oktober 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes et brev til Finansdepartementet om de miljørelaterte mandatene i tråd med vedlagt utkast. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets innspill i møtet.

Sak 192/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 193/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 19. september 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 19. september 2018.

Sak 194/2018 Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for tredje kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for tredje kvartal 2018 til etterretning.

Sak 195/2018 NBIM – Etterlevelse og kontroll rapport for tredje kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Notat 22. oktober 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder effekter av å garantere tilgjengelighet av verdipapirer for utlån. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for tredje kvartal
2018 til etterretning.

Sak 196/2018 NBREM – Virksomhetsrapport for tredje kvartal 2018

Saksdokument:
Notat 12. oktober 2018 fra NBREM

Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for den unoterte eiendomsforvaltningen for tredje kvartal 2018 til etterretning.

Sak 197/2018 NBREM – Etterlevelse og kontroll rapport for tredje kvartal 2018

Saksdokument:

 • Notat 12. oktober 2018 fra NBREM
 • Notat 22. oktober 2018 fra Revisjonsutvalget (RU)

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de
temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder status for planer om flytting av NBIM S.à.r.l. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i den unoterte eiendomsforvaltningen for tredje kvartal 2018 til etterretning.

Sak 198/2018 Budsjettforslag for 2019 for forvaltningen av den unoterte eiendomsporteføljen

Saksdokument:

 • Notat 18. oktober 2018 fra NBREM

Karsten Kallevig redegjorde for budsjettforslaget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til forslaget til budsjetterte driftskostnader for forvaltningen av den unoterte eiendomsporteføljen i 2019. Endelig forslag til budsjett 2019 for forvaltningen av unotert eiendom legges frem for hovedstyret for godkjenning i møtet 21. november 2018.

Sak 199/2018 Kapitalforvaltningen – Budsjett 2019

Saksdokument:

 • Notat 19. oktober 2018 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet med forslag til ramme for forvaltingskostnader for SPU i 2019 i tråd med vedlagt utkast. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets innspill i møtet.

Endelig forslag til budsjett 2019 for kapitalforvaltningen legges frem for hovedstyret til godkjenning i møtet 21. november 2018.

Sak 200/2018 Budsjett 2019 for sentralbankvirksomheten (SBV) – Status DiffIT

Saksdokument:
Notat 19. oktober 2018 fra Markeder og IKT (MI)

Olav Bø og Steinar Årdal viste til tidligere redegjørelse (sak 175/2018 i møtet 19. september) og presenterte oppdaterte kostnadsestimater med usikkerhetsanalyse, samt risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet Differensiert IT-portefølje (DiffIT) i sentralbankvirksomheten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at prosjektet «DiffIT» gjennomføres i samsvar med saksfremlegget og tok kostnadsrammen over årene 2019-2021 til etterretning. Hovedstyret kommer tilbake til kostnadene for 2019 i forbindelse med budsjettbehandlingen for sentralbankvirksomheten 21. november 2018.

Sak 201/2018 Status budsjett Norges Bank 2019

Saksdokument:

 • Notat 19. oktober 2018 fra Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Ørjan Agdesteen redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok status for budsjett 2019 for Norges Bank til etterretning. Endelig budsjettforslag for Norges Bank for 2019 legges frem for hovedstyret for godkjenning i møtet 21. november 2018.

Sak 202/2018 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om «Meld. St. 7: Om ny sentralbanklov» og den videre prosessen, herunder det arbeidet som igangsettes med å forberede implementeringen av endringene.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Agenda for hovedstyreseminar 23. oktober 2018 om kapitalforvaltningen
 • Notat 15. oktober 2018 fra NBIM
 • Orientering om Brexit
 • Notat 18. oktober 2018 fra NBIM
 • Meld. St. 7 (2018-2019): Om ny sentralbanklov
 • Brev 26. juni 2018 til Finansdepartementet – Høring NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå
 • Brev 1. oktober 2018 til Forsvarsdepartementet – Høringssvar forskrifter til ny sikkerhetslov
 • Protokoll fra Eierskapsutvalget (EU) – Møte 26. januar 2018
 • Protokoll fra Eierskapsutvalget (EU) – Møte 18. april 2018
 • Protokoll fra Kompensasjonsutvalget (KU) – Møte 6. februar 2018
 • Protokoll fra Kompensasjonsutvalget (KU) – Møte 24. april 2018
 • Protokoll fra Kompensasjonsutvalget (KU) – Møte 20. juni 2018
 • Protokoll fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU) – Møte 23. april 2018
 • Eiendomsforvaltningen – Referat fra møter i Real Estate Investment Board

 

 

Publisert 7. august 2019 09:00