Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 19. september 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen (sak 164-174), Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal (sak 164-173)

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Kjersti-Gro Lindquist (sak 172-176) og Mona H. Sørensen (sak 172-176)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sak 170 og 175)

Administrasjonen:

Ørjan Agdesteen (sak 174-175), Ida Wolden Bache (sak 164-166), Henrik Borchgrevink (sak 164-166), Olav Bø (sak 164-166 og 175), Hege Gjerde (sak 174), Trond Grande (sak 170-171 og 173-174), Anna Grinaker (sak 168), Anders Grønli (sak 168), Bjarne Gulbrandsen (sak 164-176), Carl-Axel Hagen (sak 168), Jane Haugland (sak 168 og 174-175), Torbjørn Hægeland (sak 164-168), Karsten Kallevig (sak 173), Per Espen Lilleås (sak 164-166), Simen Lutnes (sak 175), Runar Malkenes (sak 164-167 og 173-174), Kyrre Nilsen (sak 164-176), Arne Osnes (sak 164-166), Merethe Riddervold (sak 170), Marius Ryel (sak 167-168), Yngve Slyngstad (sak 170-171 og 173-174), Ingrid Solberg (sak 164-166), Ylva Søvik (sak 167), Bent Vale (sak 167), Birger Vikøren (sak 167-176), Sindre Weme (sak 164-167), Steinar Årdal (sak 175)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 164/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument:

 1. Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2018
  STRENGT FORTROLIG notat 18. september 2018 fra Finansiell Stabilitet (FST)
 2. Presentasjon fra Finansiell Stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 3/18, jamfør sak 165/2018.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at husholdningenes gjeldsbelastning stiger videre, men gjeldsveksten har avtatt noe det siste året. Fremover ventes det at gradvis økte renter, ferdigstilling av nye boliger og lav befolkningsvekst vil holde boligprisveksten nede. I markedet for næringseiendom har den høye prisveksten de siste årene økt risikoen for et markert prisfall lenger frem. Vurderingen av finansielle ubalanser er samlet sett lite endret siden forrige kvartal. Etter en samlet vurdering besluttet hovedstyret å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 2 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 165/2018 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/18

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 18. september 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 12. september 2018.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak166/2018.

Sak 166/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjon – rentevedtak

Saksdokument:

 1. Norges Banks styringsrente – Møtet 19. september 2018
  STRENGT FORTROLIG notat 18. september 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 2. Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 14. august 2018
 3. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

I vurderingen av pengepolitikken la hovedstyret vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.

Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport. Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen å være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

Hovedstyret vedtok å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019. Beslutningen var enstemmig.

Sak 167/2018 Høringsuttalelse til forskrifter om krisehåndtering av banker

Saksdokument:

 • Notat 11. september 2018 fra Finansiell Stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sentralbanksjefen fullmakt til å ferdigstille høringssvaret til Finanstilsynet i tråd med saksfremlegget og drøftingen i møtet.

Sak 168/2018 Høringsinnspill - drift i Norge av skjermingsverdige informasjonssystemer (forskriftsforslag til ny sikkerhetslov)

Saksdokument:

 • Notat 14. september 2018 fra Finansiell Stabilitet (FST) og KF Sikkerhet og beredskap (KF SIB)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om saken, og sluttet seg til at det arbeides videre med høringsbrevet. Et justert forslag til brev vil bli forelagt hovedstyrets medlemmer for eventuelle merknader før det sendes til Forsvarsdepartementet.

Spørsmålet om identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) vil bli forelagt banken. Hovedstyret vil bli holdt orientert om saken.

Sak 169/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Det var ingen saker.

Sak 170/2018 Tilsynsgjennomgang - resultatoppfølging ved mandatendringer for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU)

Saksdokument

 • Notat 14. september 2018 fra Stab

Birger Vikøren redegjorte for saksfremlegget. Jan Frode Jakobsen ga supplerende merknader til tilsynsgjennomgangen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til representantskapet i tråd med utkastet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Sak 171/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 172/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 12. september 2018

Saksdokument

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 12. september 2018.

Sak 173/2018 Investeringsstrategi og organisering av NBREM

Saksdokument

 • Notat 17. september 2018 fra Sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget og viste til drøftinger i hovedstyreseminar på Vindåsen 14. august. Yngve Slyngstad og Karsten Kallevig ga utfyllende redegjørelser.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at strategien for investeringer i unotert eiendom justeres med sikte på å stabilisere andelen i unotert eiendom på om lag dagens nivå frem til utgangen av 2019. En justert strategi forventes å kunne gjennomføres med om lag 100 ansatte ved utgangen av 2019. Budsjettforslaget for 2019 skal reflektere disse endringene.

Hovedstyret ba om at arbeidet med ny strategi for unotert eiendom starter høsten 2018.

Administrasjonen kommer også tilbake til hovedstyret med en sak om endringer i investeringsmandatene til leder NBIM og leder NBREM som følge av de vedtatte justeringene i strategien.

Sak 174/2018 Kapitalforvaltningen (NBIM) – budsjett 2019

Saksdokument:

 • Notat 14. september 2018 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok det foreløpige budsjettet for NBIM til etterretning. Hovedstyret legger til grunn at budsjettforslaget for 2019 med bemanningsmessige tilpasninger fortsatt kan gjennomføres innenfor hovedstyrets operasjonelle risikotoleranse, og at justeringer i strategien for ekstern forvaltning er basert på grundige kost-/nytte vurderinger.

Samlet budsjettforslag 2019 for kapitalforvaltningen, og utkast til brev til Finansdepartementet med forslag til ramme for forvaltningskostnader for SPU 2019, legges frem for hovedstyret i møte 24. oktober 2018.

Endelig forslag til budsjett for 2019 legges frem for hovedstyret til godkjenning i møtet 21. november 2018.

Sak 175/2018 Budsjett 2019 Sentralbankvirksomheten (SBV) - Status på DiffIT

Saksdokument:

 • Notat 13. september 2018 fra MI/IKT

Olav Bø og Steinar Årdal redegjorde for status for anbudskonkurransen i SBV for IT-drift og overordnede planer for prosjektet Differensiert IT-portefølje (DiffIT).

Hovedstyret drøftet de foreløpige kostnadsestimatene og tok redegjørelsen til etterretning. Hovedstyret kommer tilbake til saken i forbindelse med budsjettet for 2019.

Sak 176/2018 Eventuelt

Det var ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Notat av 17. september 2018 fra NBIM – Statens pensjonsfond utland - referat og presentasjon fra møte med Finansdepartementet

 

Publisert 5. mars 2019 15:40