Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 20. juni 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Nina Larsson Midthjell og Mona H. Sørensen (sakene 121-126)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (116-117)

Administrasjonen:

Torbjørn Hægeland (111-114), Sindre Weme (111-114), Henrik Borchgrevink (111), Katrine Godding Boye (111-113), Ida Wolden Bache (111-113), Ingrid Solberg (111-113), Per Espen Lilleås (111-113), Olav Bø (111-113), Ketil Rakkestad (111-113), Andreas Andersen (111-113), Anne Kari Haug (112-113), Haakon Solheim (114), Yngve Slyngstad (116-125), Trond Grande (116-125), Dag Huse (116-119), Carine Smith Ihenacho (118-119), Merethe Riddervold (116-119, 122, 124-125), John Tore Vatnar (118-119), Hege Gjerde (124), Jane Haugland (124), Ørjan Agdesteen (124), Mads Kristensen (116-117), Pål Haugerud (116-119, 122-123), Ingunn Valvatne (111-126), Bjarne Gulbrandsen (114-120), Kyrre Nilsen (111-119, 121-126)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 111/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument:

 1. Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2018, STRENGT FORTROLIG notat 19. juni 2018 fra Finansiell Stabilitet (FST)
 2. Presentasjon fra Finansiell Stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 2/18, jamfør sak 112/2018.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at oppsvinget i norsk økonomi og fortsatt lave renter gir en risiko for høy boligprisvekst fremover. Det kan føre til at gjeldsveksten og sårbarheten i husholdningssektoren igjen tiltar. På den annen side vil en økning i rentenivået bidra til å dempe gjeldsveksten. I markedet for næringseiendom har den høye prisveksten de siste årene økt risikoen for et markert verdifall lenger frem. Skulle prisene på bolig og næringseiendom fortsette å vokse slik at de finansielle ubalansene øker, kan det tale for å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Etter en samlet vurdering besluttet hovedstyret å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 2 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 112/2018 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/18

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 18. juni 2018 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 13. juni 2018.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak113/2018.

Sak 113/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjon – rentevedtak

Saksdokument:

 1. Norges Banks styringsrente – Møtet 20. juni 2018, STRENGT FORTROLIG notat 20. juni 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 2. Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 30. april 2018
 3. Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

I vurderingen av pengepolitikken la hovedstyret vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Kapasitetsutnyttingen synes nær et normalt nivå, og det er utsikter til at den vil tilta raskere enn tidligere ventet. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsier at lønns- og prisveksten etter hvert vil øke.

I drøftingen av risikobildet var hovedstyret særlig opptatt av at veksten internasjonalt kan bli svakere enn lagt til grunn, blant annet i lys av økende proteksjonisme. Lønns- og prisveksten her hjemme kan forbli moderat selv om den økonomiske aktiviteten tar seg opp. På den annen side kan høy sysselsettingsvekst, økt oljepris og stigende boligpriser bidra til at den økonomiske oppgangen blir sterkere enn anslått i denne rapporten (jamfør foregående sak).

Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år. Beslutningen var enstemmig.

Sak 114/2018 Høring NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Saksdokument:

 • Notat 13. juni 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for høringsnotatet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sentralbanksjefen fullmakt til å ferdigstille høringssvaret til Finansdepartementet i tråd med saksfremlegget og drøftingen i møtet.

Sak 115/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 116/2018 Svar på attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap; ansvarlig forvaltningsvirksomhet for Statens pensjonsfond utland

Saksdokument:

 • Notat 16. juni 2018 fra Stab

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at svarbrevet sendes til representantskapet. Sentralbanksjefen får fullmakt til å ferdigstille brevet hensyntatt hovedstyrets merknader.

Sak 117/2018 Metode for beregning av ekstremavviksrisiko

Saksdokument:

 • Notat 14. juni 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad innledet og Dag Huse redegjorde for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at metoden for beregning av forventet ekstremavviksrisiko for Statens pensjonsfond utland endres i samsvar med forslaget. Finansdepartementet orienteres om endringen.

Sak 118/2018 Tilråding fra Etikkrådet 7. mai 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. juni 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding av 7. mai 2018 fra Etikkrådet om å sette selskapet Nien Hsing Textile Co. Ltd. til observasjon. Tilrådingen er begrunnet med risiko for at selskapet er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid, jamfør det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Nien Hsing Textile Co. Ltd. settes til observasjon.
 • Etikkrådet orienteres om vedtaket.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 119/2018 Tilråding fra Etikkrådet 30. mai 2018

Saksdokument:

 • Notat 18. juni 2018 fra Eierskapsutvalget (EU)

Norges Bank har mottatt en tilråding av 30. mai 2018 fra Etikkrådet om å oppheve utelukkelsen av selskapene Kosmos Energy Inc. og Cairn Energy Plc. Tilrådingen er begrunnet med at den virksomheten som lå til grunn for opphevelsen, har opphørt, og det er ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet, jamfør Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5, femte ledd.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Utelukkelsen av Kosmos Energy Inc. og Cairn Energy Plc. oppheves.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Styrets leder gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 120/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad og Egil Matsen orienterte om aktuelle saker knyttet til kapitalforvaltningen.

Sak 121/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtet 13. juni 2018

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 13. juni 2018.

Sak 122/2018 SPU – Årlig revisjon av hovedstyrets prinsipper for kompensasjon

Saksdokument:

 • Notat 14. juni 2018 fra NBIM
 • Notat 20. juni 2018 fra Kompensasjonsutvalget (KU)

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget. Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at hovedstyrets prinsipper for godtgjøring til ansatte i NBIM endres i tråd med utkastet fra administrasjonen og kompensasjonsutvalgets forslag til presisering.

Sak 123/2018 Intervaller for fastlønn til ledergruppene i NBIM

Saksdokument:

 • Notat 15. juni 2018 fra NBIM
 • Notat 20. juni 2018 fra Kompensasjonsutvalget (KU)

Trond Grande redegjorde for saksfremlegget. Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i kompensasjonsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok stillingskalibreringen av ledergruppestillinger i NBIM til etterretning.

Hovedstyret fastsatte normalintervaller for fastlønn for ledergruppestillingene i NBIM i tråd med innstillingen fra kompensasjonsutvalget.

Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med en helhetlig gjennomgang av rammeverket for kompensasjon i NBIM, herunder grunnlaget for de enkelte lønnsintervallene, i løpet av høsten 2018.

Sak 124/2018 Budsjettprosess for 2019

Saksdokument:

 • Notat 13. juni 2018 fra Stab

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok planen for budsjettprosessen for 2019 til etterretning. Budsjett 2019 vil være tema i seminar 14. august og i hovedstyremøte 15. august.

Sak 125/2018 Presiseringer i hovedstyrets forretningsorden

Saksdokument

 • Notat 14. juni 2018 fra Stab

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok endringer i hovedstyrets forretningsorden i tråd med saksfremlegget og merknader fra drøftingen. Saken sendes representantskapet til orientering.

Sak 126/2018 Eventuelt

Det var ingen saker.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Skatterisiko og -kostnader ved en eventuell omorganisering av SPU, Brev med vedlegg til Finansdepartementet 29. mai 2018
 • Landvise oppsummeringer - oversendelse av brev fra KPMG, Brev til Finansdepartementet 29. mai 2018
 • Retningslinjer for observasjon og utelukkelse, Brev til Etikkrådet 2. mai 2018

 

Publisert 2. november 2018 11:20
Sist endret 5. mars 2019 14:34