Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 13. juni 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (105-110)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (106-109)

Administrasjonen:

Torbjørn Hægeland (101-103), Katrine Godding Boye (101-103), Henrik Borchgrevink (101-103), Ida Wolden Bache (101-102), Ingrid Solberg (101-102), Per Espen Lilleås (101-102), Olav Bø (101-102), Ketil Rakkestad (101-102), Mari Aa. Walle (101), Øistein Røisland (102), Henrik Andersen (103), Andreas Andersen (101-104), Jane Haugland (106), Jan Thomsen (106), Lars Hammersbøen (106), Mads Kristensen (107-109), Marius Ryel (107-108), Alexander Behringer (107-108), Kathrine S. Ottesen (107-108), Ingunn Valvatne (101-110), Bjarne Gulbrandsen (101-110), Kyrre Nilsen (101-110)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 101/2018 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 8. juni 2018

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 2/18.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2018 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 20. juni.

Sak 102/2018 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/18 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 6. juni 2018

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. I lys av hovedstyrets drøfting og ny informasjon legges forslag til «Hovedstyrets vurdering» fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 20. juni.

Sak 103/2018 Rapporten Finansiell stabilitet 2018

Saksdokument

 • Notat 5. juni 2018 fra FST

Torbjørn Hægeland redegjorde for aktuelle temaer i rapporten Finansiell stabilitet 2018.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med Finansiell stabilitet 2018. Rapporten legges fram for behandling i hovedstyrets møte 24. oktober 2018.

Sak 104/2018 Orientering om aktuelle saker

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker, herunder Stortingets behandling av Meld. St. 13 (2017-2018) om Statens pensjonsfond 2018.

Sak 105/2018 Hovedstyrets protokoller fra møtene 25. april og 2. mai 2018

Saksdokument

 • Utkast til protokoller

Hovedstyret godkjente protokollene fra møtene 25. april og 2. mai 2018.

Sak 106/2018 Norges Banks pensjonskasse / årsberetning og regnskap 2017

Saksdokument

 • Notat 6. juni 2018 fra KF

Pensjonskassens styreleder, Jan Thomsen, redegjorde for hovedelementene i årsregnskapet for 2017.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok Norges Banks pensjonskasses årsberetning og årsregnskap for 2017 til orientering. Årsberetningen og årsregnskapet oversendes til representantskapet.

Sak 107/2018 Etiske prinsipper for ansatte. Revidering 2018

Saksdokument

 • Notat 6. juni 2018 fra Juridisk direktør/GRC

Marius Ryel redegjorde for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok endringer i «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank» i samsvar med det framlagte forslaget. Endringene trer i kraft samtidig med endringene i verdipapirhandelloven.

Sak 108/2018 Egenhandelsregler for hovedstyrets eksterne medlemmer mm

Saksdokument

 • Notat 5. juni 2018 fra Juridisk direktør/GRC

Marius Ryel redegjorde for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om egenhandelsregler for hovedstyrets eksterne medlemmer. Hovedstyret sluttet seg til at det arbeides videre med revidering av «Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene i Norges Bank». Saken legges fram for endelig behandling etter innarbeiding av merknader fra hovedstyrets drøfting.

Sak 109/2018 2018 oppdatering av internrevisjonens instruks

Saksdokument

 • Notat 4. juni 2018 fra IR

Mads Kristensen redegjorde kort for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og fastsatte den oppdaterte instruksen for internrevisjonen i Norges Bank.

Sak 110/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2018-2, Notat av 7. juni 2018 fra PPO
 • Markedsfokus 2-2018
 • NBIM – GPFG Performance and Risk - Monthly Board Report April 2018
 • Høringsuttalelse – Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland, Brev til FIN 5. mai 2018
 • Referat fra møte i revisjonsutvalget 23. april 2018
 • Protokoll fra møte i risiko- og investeringsutvalget 23. januar 2018
 • Eiendomsforvaltningen – referat fra møter i Real Estate Investment Board
Publisert 2. november 2018 11:00